Tjenester

Interne transaksjoner berørt av Aksjeloven

Aksjeloven setter krav til verdi ved ulike transaksjoner. Ved kapitalforhøyelse med andre eiendeler enn penger må verdien av innskuddet minst tilsvare vederlaget, jamfør §2-6. Slike innskudd krever da at verdien dokumenteres i form av en verdivurdering. Videre vil transaksjoner med nærstående parter (eiere eller ledelse) også kreve verdivurdering for å dokumentere at virkelig verdi er lagt til grunn, jamfør Aksjeloven §3-8. Deloitte har bred erfaring med verdivurdering for slike formål og utarbeidelse av dokumentasjon som tilfredsstiller krav fra selskapets revisor og myndigheter.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer