Tjenester

Utvikling av økonomifunksjonen

Deloitte kan bistå økonomiledere i utviklingen av en sterk og effektiv økonomifunksjon som møter de krav og forventninger som stilles i dag og i fremtiden.

Forbedring av økonomifunksjonen

Rollen som CFO eller økonomidirektør, både i privat og offentlig sektor, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. Videre har nye regler og forskrifter, i tillegg til et sterkere fokus på mislighold og korrupsjon, ført til strengere krav til at CFO må ta et større ansvar for styring og kontroll.

Deloitte har en strukturert tilnærming til hvordan en CFO kan etablere en plan for forbedring av økonomifunksjonen og konkrete tiltak som bør gjennomføres for å møte de kravene som både bedriften internt og omverdenen stiller til økonomifunksjonen.

Vi har svært bred erfaring på alle elementer som gjerne skaper utfordringer for en økonomifunksjon, fra strategi/styring via prosesser og organisasjon, til systemunderstøttelse av regnskaps- og styringsprosesser.

Management For Hire – outsourcing og rådgivning

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen drift av økonomifunksjonen og har en leveransemodell som er tilpasset hver enkelt kunde. Enten du har behov for en fagspesialist til å løse en regnskapsmessig problemstilling, en midlertidig ressurs i påvente av ansettelse (Management for Hire) eller et rådgivningsteam til et prosjekt, kan vi bistå. I tillegg tilbyr vi også outsourcing tjenester innen lønn- og regnskap til både nasjonale og internasjonale selskaper. Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen.

Våre rådgivere har en solid regnskapsfaglig bakgrunn. Flere av våre medarbeidere er statsautoriserte revisorer eller autoriserte regnskapsførere og har i tillegg erfaring fra økonomi- og regnskapsfunksjoner på ulike nivå. Ved å benytte oss som rådgiver, vil du også få tilgang til Deloittes tverrfaglige kompetanse og internasjonale nettverk.

 

Hvilke type stillinger kan Deloitte bistå med?

 • CFO / Økonomisjef
 • Konsernregnskapssjef / Regnskapssjef
 • Prosjektleder / -deltaker (ressurspersoner)
 • Finansiell Controller / Business Controller
 • Regnskaps- og økonomimedarbeider

 

Hva kan våre rådgivere bidra med i forbindelse med et innleieoppdrag?

 • Ledelse av økonomifunksjonen
 • Regnskapsutarbeidelse og konsolidering
 • Rapportering til ledelse og styre
 • Finansiell-/business controlling
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Forbedringsprosjekter
 • Utarbeidelse av regnskaps- og økonomihåndbok
 • Rådgivning innen skatt, avgift og selskapsrett
 • Restruktureringer, fisjon og fusjon

Benchmarking

Skap forbedringer gjennom å sammenligne deg med andre

Benchmarking er en strukturert sammenligning med andre virksomheter – for en eller flere av virksomhetens områder eller funksjoner.

En slik sammenligning kan være verdifull for å forstå nåsituasjonen, samt hvilket mulighetsrom som eksisterer knyttet til gjennomføring av konkrete forbedringstiltak.

Deloitte har en strukturert tilnærming til slike benchmarking-prosesser. Vi bidrar med struktur og tilnærming til innsamling av nødvendig informasjon. Videre har vi innen utvalgte funksjonsområder omfattende databaser som benyttes for sammenligning med andre virksomheter lokalt og globalt. Sammen med mer kvalitative evalueringer og analyser bistår vi dermed virksomheter i å identifisere konkrete forbedringsområder og tilhørende gevinster.

Virksomhetsstyring

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål er konsistent brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig definert ansvar og myndighet, og at styringsprosessene er effektive og støttet av riktig bruk av teknologi. I tillegg innebærer god virksomhetsstyring at man evner å etablere en prestasjonskultur som motivere de ansatte på en slik måte at de har fokus på det som er viktig for verdiskaping i organisasjonen.

Derfor omfatter våre tjenester innen virksomhetsstyring arbeid med styringsinformasjon, organisering, prosesser, teknologi og HR knyttet til alt fra utvikling og konkretisering av strategier i et sett av planer og budsjetter, til det å rapportere, følge opp og korrigere selve gjennomføringen av strategier.

Les mer om Virksomhetsstyring

Shared Services og outsourcing

Effektiv organisering og prosessgjennomføring er blant bedrifters mange utfordringer. Det er fokus på kostnads-kontroll og -reduksjon og det å levere riktig service nivå. I et presset marked søker mange organisasjoner å redusere sitt omfang gjennom effektivisering av drift. Støttefunksjonene økonomi og regnskap, IKT, HR/lønn og innkjøp er typiske kandidater for slik effektivisering.

Sentralisering i fellestjenester senter (shared services) og utsetting av tjenester (outsourcing) er for mange bedrifter organisasjonsformer som gjør det enklere å styre kostnader og ha kontroll på organisasjons- og prosessutvikling med optimalisering av systemstøtte.

Vi har et velprøvd metodeverk, synspunkter og erfaring fra alle fasene i organisasjonsutvikling med hensyn til shared services og outsourcing.

Lønn- og regnskapsførertjenester

Deloitte kan tilby komplette løsninger innenfor lønn- og regnskapsførertjenester. Virksomheter som av forskjellige årsaker ikke ønsker å ha en egen økonomifunksjon, kan nyte godt av vår kompetanse og erfaring. I tillegg, kan vi også tilby et lønns- og regnskapssystem som er tilpasset virksomhetens behov. Deloitte benytter «skybaserte» systemer som muliggjør online tilgang for virksomhetens ledelse og ansatte. På denne måten kan man til enhver tid få tilgang til bl.a. oppdatert regnskap og rapporter, fakturaer til godkjenning, rapportering av time- og fraværslister og lønnsslipper.

Dersom virksomheten ønsker å beholde hele eller deler av lønn- og regnskapsfunksjonen internt, kan vi også påta oss utvalgte oppgaver som f.eks.:

 • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør (ekstra kapasitet)
 • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
 • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
 • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering

Kontakt oss

Sjur Gaaseide

Sjur Gaaseide

Partner, leder Consulting

Sjur er leder for Deloittes norske konsulentvirksomhet. Han har 25 års erfaring fra prosjekter knyttet til strategi og virksomhetsstyring, omstilling og effektivisering, samt forbedring av stab-/støtt... Mer

Anne Jones

Anne Jones

Partner

Anne Jones is a Partner in Audit & Assurance and is head of the Assurance service line and the CFO Program in Norway. Anne advises clients in a range of industries in areas such as IFRS, IPO readiness... Mer