Artikkel

Deloitte og SAS inngår samarbeid for å hjelpe bedrifter med å takle byrden for beregning og rapportering av kapital

Nivået og kompleksiteten av tilsynsregulering fortsetter å gjøre utforming og vedlikehold av velfungerende prosesser for beregning og rapportering av kapital til en utfordrende øvelse for banker og finansinstitusjoner.

Banker, kredittinstitusjoner og andre långivere får stadig økte krav relatert til modellrisiko og beregning og rapportering av kapital, tapsavsetning og likviditet. Ved å kombinere ny teknologi med en modell for administrerte tjenester kan vi gi flere institusjoner en mulighet til å dra nytte av stordriftsfordeler og redusere kostnader for regulatorisk etterlevelse.

En allianse med en ny tilnærming for beregning av og rapportering av kapital

Deloitte og SAS har gjennom en nylig signert avtale inngått et samarbeid for å tilby beregning og rapportering av kapital som en administrert tjeneste via en skybasert teknologiplattform. Dette samarbeidet kombinerer analytisk programvare med Deloittes spisskompetanse på risikostyring som en integrert, automatisert og reviderbar løsning.

«Administrerte tjenester er en fleksibel tilnærming strukturert til fordel for våre kunder ved å redusere behovet for omfattende opplæringskostnader og implementerings- og driftskostnader av spesialtilpassede systemer, uten å gå på akkord med fleksibilitet. Denne tjenesten har et stort potensiale som vi ønsker at våre kunder skal dra nytte av.»

- Hugo Morris, leder av administrerte tjenester i Deloitte.

Tjenesten består av fire integrerte moduler som dekker beregning og rapportering av:

  • Nedskrivning av tap under IFRS 9: IFRS 9 krever kompatible og konsistente nedskrivingsberegninger av forventet kredittap på kontonivå.
  • Kapital: Endrede og nye kapitalkrav setter stadig høyere krav til beregning av kapital for pilar 1 og pilar 2 på konsolidert grunnlag, samt at institusjoner må raskt kunne vurdere konsekvenser av forretningsmessige endringer.
  • Stresstesting: Økt bruken av stresstesting som et instrument for tilsynsmyndigheter i sin oppfølging av banker og finansinstitusjoner medfører at institusjonene også på sin side må utvikle og forbedre sine prosesser og modeller for stresstesting.
  • Likviditet: Den hyppige endringen i krav til rapportering av likviditet har økt kompleksiteten, og setter krav til en kvalitetssikret og strømlinjeformet prosess for beregning og rapportering.

Deloitte ble nylig utnevnt som «2018 SAS Globale Partner of the year»  og «2018 SAS Sub-regional UKI Partner of the year». Etter 14 år som SAS Platinum Partner med spisskompetanse på risikostyring og analyse, har Deloitte den rette kompetansen for å maksimere utnyttelsen av disse tjenestene.

«Avtalen vil bidra til at langt flere banker og finansinstitusjoner nå kan få tilgang til en komplett og fleksibel løsning for risikostyring og rapportering.»

- Rob Spee, Director SAS Global Channels.

«Vi anerkjenner at økte regulatoriske krav og fremvoksende teknologier vil medføre at fremtidens risikostyring vil se vesentlig forskjellig ut i forhold til dagens tilpasning av risikorammeverk. Administrerte tjenester bringer fordelene med denne banebrytende teknologien til en langt større gruppe av banker, kredittinstitusjoner og andre tilbydere av lån. Dette vil øke kvaliteten risikostyringen og bidra til å gi konkurransefortrinn og større stabilitet på lengre sikt.»
- Julian Leake, leder av Deloittes «Financial Services», Risk Advisory North West Europe.

Var denne siden nyttig?