Artikkel

Økning i investeringer med vekt på miljø, samfunn og eierstyring

En helhetlig tilnærming for kapitalforvaltningsselskaper

Publisert: 17. april 2020

Med økende fokus på samfunnsansvar over hele verden, er det mange kapitalforvaltningsselskaper som inkluderer miljø, samfunn og eierstyring (ESG) i sine beslutningsprosesser. Ny teknologi som kunstig intelligens (AI) og avanserte analyser kan være til hjelp. Ikke bare kan det bidra til økt troverdighet overfor investorene, men også muligheter å oppnå alfa (høyere avkastning enn gjennomsnittet i markedet).

Stadig større vekt på bærekraft

Økt samfunnsbevissthet har fått stadig større utbredelse på en rekke ulike områder i livet, og mange selskaper gjør en konkret innsats for å følge disse prinsippene. Arbeidet har sannsynligvis bidratt til en jevn økning i mediedekning for “bærekraftige” merkevarer de siste to årene. Det er også mye som tyder på en tilsvarende økning i etterspørselen etter det som betegnes som “bærekraftige” eller “samfunnsansvarlige” investeringer. Globalt har prosentandelen private og institusjonelle investorer som bruker ESG-prinsipper for minst en fjerdedel av sin portefølje økt fra 48 prosent i 2017 til 75 prosent i 2019. Mens det har vært normalt å investere i samsvar med verdier i flere tiår, har det nå også blitt mer vanlig at rådgivere og kunder diskuterer investeringer basert på ESG.

Hovedbudskap

  •  I USA kan ESG-baserte investeringer vise seg å øke tre ganger så raskt som ikke-ESG-baserte, og utgjøre halvparten av alle profesjonelt forvaltede investeringer innen 2025.
  •  I USA er det ventet at det vil startes opp anslagsvis 200 nye fond med ESG-basert mandat i løpet av de neste tre årene, noe som betyr en dobling av aktiviteten i forhold til den forrige treårsperioden.
  • Bruken av kunstig intelligens (AI) og alternative data gir forvalterne større mulighet til å oppdage vesentlige ESG-data og potensielt oppnå alfa.
  • Kapitalforvaltningsselskaper som tar grep i dag, og går over fra tilbud om enkeltstående ESG-produkter til en mer helhetlig tilnærming for hele selskapet, vil sannsynligvis kunne fange opp en større andel av framtidige investeringsmidler knyttet til ESG.

Til tross for større vektlegging av dette i forvaltningsmiljøet, tilsier de ulike holdningene til innføring av ESG blant kapitalforvaltningsselskaper, myndigheter og investorer at det fortsatt er mye som gjenstår før hele potensialet er realisert. Dette vil mest sannsynlig skje først når kapitalforvalterne gjør det til en rutine å vurdere ESG-parametre i alle sine investeringsbeslutninger. Selv om dette scenarioet kan virke usannsynlig på kort sikt, forventer Deloitte Center for Financial Services (DCFS) at etterspørselen fra kundene vil føre til en økning i ESG-baserte investeringer til om lag halvparten av alle profesjonelt forvaltede investeringer i USA innen 2025. I henhold til DCFS er det ventet at kapitalforvalterne vil respondere på denne etterspørselen ved eventuelt å lansere opptil hele 200 nye ESG-fond innen 2023, noe som er mer enn dobbelt så mange som i forrige treårsperiode. Selskapene kan fange opp en større andel av denne stadig større allokeringen til ESG gjennom å utnytte ny teknologi for å inkludere kvalitetsdata for ESG i investeringsbeslutningene, utvikle produkter med klare ESG-mål, og dyrke fram en ESG-drevet kultur på tvers av organisasjonen for å øke troverdigheten overfor investorene.

Etter hvert som ny teknologi som kunstig intelligens gir bedre kvalitet på ESG-data og lovgivningen på området blir klarere, ventes det at både institusjonelle og private investorer i økende vil kreve at ESG-faktorer blir gjort gjeldende for en større andel av porteføljene. I dette scenarioet vil ESG-midlene fortsette å øke med en CAGR (compound annual growth rate) på 16 prosent, som til sammen vil utgjøre 35 billioner US-dollar innen 2025.

Lansering av nye ESG-fond vil øke etter hvert som etterspørselen får større utbredelse på tvers av geografiske grenser og investortyper

Europa har de største bærekraftige investerte midlene, med 14,1 billioner US-dollar, etterfulgt av USA, som har 12 billioner US-dollar. Selv om europeerne har de høyeste ESG-investeringene, kan mye av den nylige veksten på dette området tilskrives økt interesse hos investorer i USA. Fra 2014 til begynnelsen av 2018 økte forvaltede midler med ESG-mandat hos private og institusjonelle investorer med en fireårig CAGR på 16 prosent i USA, sammenlignet med 6 prosent i Europa.

Hva er ESG?

  • ESG er en forkortelse for de tre mest sentrale faktorene for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet i en virksomhet, hvor E = Environmental, S = Social og G = Corporate Governance.
  • I tillegg til å være en samlebetegnelse for bærekraftsarbeidet som gjøres i virksomhetene, brukes ESG i stadig større grad blant investorer for å se på hvordan virksomhetene skaper verdier på kort, mellomlang og lang sikt.
  • ESG-rapportering er derfor et effektivt kommunikasjonsmiddel til virksomhetenes interessenter for hvordan bærekraft skaper verdier og utgjør et konkurransefortrinn for virksomheter.


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?