Artikkel

Den fjerde industrielle revolusjon: En ny form for kapitalisme for toppledere?

Industri 4.0 Readiness Report 2020

20. januar la Deloitte Global frem sin tredje årlige rapport om endringsevne på WEF i Davos, en rapport som undersøker skjæringspunktet mellom endringsevne og ansvar, og hvordan ledere gjør avveininger i overgangen til den fjerde industrielle revolusjon (4IR).

Rapporten kartlegger mer enn 2.000 toppledere i 19 land for å se hvordan de tar i bruk avansert teknologi for å drive virksomhetene sine fremover i en samfunnsansvarlig kontekst.

En ny form for kapitalisme? Ny spørreundersøkelse fra Deloitte viser at ledere verden rundt begynner å ta ansvar for mer enn fortjeneste:
  • Interessegrupper—forbrukere, ansatte og andre samfunnsaktører—får stadig større innflytelse over forretningsavgjørelser.
  • Et økende antall ledere er blitt opptatt av og har begynt å ta grep om miljø og bærekraft, noe som er et skift i forhold til tidligere år.
  • Bedrifter med helhetlige strategier knyttet til 4IR føler at de leverer bedre på flere faktorer, deriblant avkastning, samfunnspåvirkning, kompetanseutvikling, og investeringer i teknologi.

DAVOS, Sveits – 20. januar 2020 — Flere og flere av verdens næringslivsledere går over til en ny form for kapitalisme: De skifter hovedfokus fra aksjonærverdier til bredere samfunnsnytte, etter hvert som næringslivets rolle i samfunnet blir endret som følge av 4IR (også kjent som Industri 4.0). Deloittes tredje årlige rapport om endringsevne, "Den fjerde industrielle revolusjon: I skjæringspunktet mellom endringsevne og ansvar," som be lagt frem, peker på en stadig mer aktuell form for kapitalisme der næringslivsledere og organisasjoner begynner å prioritere sitt ansvar overfor samfunnsaktører i tillegg til lønnsomhet.

Spørreundersøkelsen blant mer enn 2.000 ledere i 19 land bekrefter nylige uttalelser publisert av Business Roundtable og World Economic Forum, som begge understreker at næringslivet bør ta like mye hensyn til kunder, ansatte, leverandører og lokalsamfunn som de gjør til sine aksjonærer.

Ifølge spørreundersøkelsen prøver de fleste bedrifter å finne en balanse mellom formål og fortjeneste: Nesten seks av 10 ledere sa at økt positiv innvirkning på samfunnet var blant deres fem største ønsker for bedriften i forbindelse med 4IR. Til sammenligning trodde kun 35 prosent av lederne for to år siden at fremtidens ledende organisasjoner ville bli nødt til å bruke mer tid på å forstå hvordan nye løsninger vil påvirke samfunnet. Ledernes økende vektlegging av formål kan i stor grad tilskrives økt press fra interne og eksterne aktører. Bortsett fra å "skape omsetning" er de to viktigste grunnene til at lederne fokuserer på samfunnsansvar at "det prioriteres hos eksterne aktører" (40 prosent) og "press fra ansatte" (20 prosent).

Vi ser et vesentlig skift i hvordan ledere prioriterer etter hvert som de tar inn over seg realitetene i 4IR. Dette er en ny tid der samfunnets skiftende holdninger gjør det helt nødvendig for bedrifter å plassere samfunnsansvar i kjernen av sin strategi. Hvis bedrifter skal være forberedt på denne endringen, må lederne forstå dette utvidede ansvaret og levere løsninger som ikke bare handler om vekst, men også om samfunnsutvikling. 

Punit Renjen,
Deloitte Global CEO

I møtet med de nye realitetene har lederne revurdert hvordan de skal angripe fire nøkkelområder som er kritiske for 4IR: strategi, samfunnspåvirkning, kompetanseutvikling og teknologi. Noen av rapportens hovedkonklusjoner presenteres nedenfor.

Mer bekymring for klimaendringene og større innsats for å finne en løsning på dem

Klimaendringer og bærekraft har blitt vesentlig viktigere for toppledere i løpet av de to siste årene. Nesten 90 prosent var enige i at klimaendringer vil ha negativ innvirkning på deres organisasjoner, og 59 prosent hevdet å ha etablert interne bærekrafttiltak —fra færre tjenestereiser til fjerning av plast, mm. I et bredere samfunnsperspektiv mente 48 prosent at klimaendringene er en viktig ansvarsoppgave for dagens ledere, og 54 prosent sa de fokuserte på og/eller hadde etablert eksterne samfunnsprogrammer for å håndtere dem. For to år siden trodde kun 10 prosent av lederne at deres bedrifter kunne ha noen vesentlig innvirkning på bærekraft i miljøforstand.

Med et økende antall klimakatastrofer som påvirker både mennesker og landskap, ser vi økt fokus og satsing blant ledere på klima og bærekraft. Ledere har begynt å ta inn over seg de forretningsmessige følgene klimaendringene har, og begynner å opptre som om de føler økende press, både fra samfunnsaktører og i form av trusler mot egen virksomhet. 

Sharon Thorne,
styreleder for Deloitte Global
             

Ledere styrker opplæring og utvikling

Det er fortsatt en stor utfordring for næringslivet å forberede sine arbeidstakere på de krav som stilles gjennom 4IR, og mange ledere er usikre på hvordan organisasjonene deres vil klare seg. Kun 10 prosent av lederne sa de hadde gjort store fremskritt når det gjelder å forstå hvilke ferdigheter som trengs i fremtiden, og kun en av fem var helt enig i at organisasjonene deres er forberedt.

Som følge av dette har lederne begynt å bruke mer energi og ressurser på opplæring, og tar stadig mer ansvar for kompetanseutvikling. For to år siden sa kun 12 prosent av respondentene at organisasjonene deres kunne ha en vesentlig innvirkning på utdanning, opplæring, og livslang læring for sine ansatte. Nå sier tre av fire ledere at det er opplæring og medarbeiderutvikling de vil investere mest i relatert til 4IR. Siden digital teknologi vil fremskynde endringer knyttet til organisering av arbeid, sier mer enn 80 prosent av topplederne at de enten har eller skal utvikle en bedriftskultur for livslang læring, mens ytterligere 17 prosent planlegger å gjøre dette.

- De selskapene som kommer til å lykkes med 4IR forstår betydningen av å skape et smidig arbeidsmiljø og en moderne arbeidskultur der alle kan utvikle seg, være seg selv, og balansere gode karrierer med fritid, sier Michele Parmelee, Deloitte Global Chief People and Purpose Officer. - For å tiltrekke seg de beste hodene, deriblant yngre arbeidstakere som ser etter kontinuerlige utviklingsmuligheter, må ledere støtte en kultur for livslang læring og gå fra å ansette ferdigheter til å ansette kvikke og nysgjerrige medarbeidere.

Ledere strever fortsatt med å overvinne strategisk kortsiktighet

Endringstempoet i 4IR er så stort at det vil være kritisk for en organisasjon å ha en helhetlig, integrert strategi og søke langsiktige vekstmuligheter. Spørreundersøkelsen indikerer derimot at lederne har en lang vei å gå når det gjelder dette. To av tre sier de ikke har noen formell strategi for å forholde seg til 4IR, mens kun 10 prosent sier de har en helhetlig strategi som integrerer den fjerde industrielle revolusjon i hele organisasjonen.

Dette kan vise seg å være korttenkt, fordi data fra spørreundersøkelsen antyder at bedrifter med helhetlige strategier for 4IR i større grad tror de kommer til å levere bedre på flere faktorer, blant annet økonomiske resultater, samfunnspåvirkning, kompetanseutvikling og investering i teknologi. For eksempel oppnådde omkring 90 prosent av dem med helhetlige strategier fem prosent årlig vekst det siste året, mens bare 72 prosent av organisasjoner som hadde ad-hoc- eller ingen strategier, eller som kun var i startfasen av å utvikle bredere strategier, klarte å oppnå minst fem prosent vekst.

I tillegg er de med mer helhetlige strategier tryggere på sine lederevner og på at arbeidsstyrken er godt rustet for fremtiden. For eksempel sier nesten tre av fire ledere med helhetlige strategier for integrering av 4IR-teknologi at de også føler seg i stand til å lede organisasjonene sine når det gjelder å utnytte mulighetene forbundet med 4IR. Kun 27 prosent av dem med ingen strategi eller ad-hoc-tilnærminger har like stor tiltro til at de skal klare dette. Disse resultatene indikerer at strategier og investeringer knyttet til 4IR både styrker kortsiktig lønnsomhet og forbereder bedrifter på fremtidig usikkerhet.

Et skritt tilbake på disrupsjon understreker betydningen av innovasjon

4IR-teknologi kan potensielt snu opp ned på hele bransjer, men lederne har ikke fullt ut begynt å følge en disruptiv tankegang. Kun 17 prosent av lederne sier at effektive investeringer i 4IR-teknologi blir prioritert i organisasjonen, som er det laveste blant 12 andre prioriteringsområder.

Selv om de ofte ser verdien av slik teknologi — for eksempel tror lederne at det er tingenes internett og kunstig intelligens som vil ha størst påvirkning på deres organisasjoner — er det kun 5 prosent av lederne som har gjort fremskritt i å implementere teknologi på en koordinert, integrert måte på tvers av sine organisasjoner.

Med utgangspunkt i at organisasjonene er blitt mer opptatt av positiv samfunnspåvirkning, skulle man kanskje tro at lederne ville undersøkt hvordan 4IR-teknologi kan bidra til å fremskynde slike initiativ. Imidlertid ser det ut til at få ledere forstår eller velger å bruke 4IR-teknologi for å fremme samfunns- og miljøinitiativ: Kun en av fem ledere sier de prioriterer investeringer i avansert teknologi som kan ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Metodikk

Denne forskningen er basert på en spørreundersøkelse blant 2.029 ledere i privat og offentlig sektor verden over, utført av KS&R Inc. i juli–september 2019. Respondentene var fra 19 land i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa/Sør-Afrika, og representerer samtlige store næringssektorer. Respondentene var næringslivsledere og direktører i offentlig sektor med stillinger som CEO, COO, CFO, CMO, CIO og CTO. Ledere i privat sektor representerer organisasjoner med en omsetning på 500 millioner dollar eller mer, og mer enn halvparten (52 prosent) kom fra organisasjoner med omsetning på mer enn 5 milliarder dollar. Mer enn en tredjedel (37 prosent) av organisasjonene hadde en vekst på 10 prosent eller mer i fjor. 76 prosent av ledere i offentlig sektor representerte organisasjoner og etater med budsjetter på 1 milliard dollar eller mer. 44 prosent av respondentene var mellom 45 og 54 år, og representerer det største segmentet. 41 prosent var fra Europa/Sør-Afrika, 30 prosent fra Nord- og Sør-Amerika og 29 prosent fra Asia.

Industri 4.0: Readiness Report 2020

Last ned her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?