Alle har en historie å fortelle. Vår fortelling viser hvordan vi utgjør en forskjell; Om hvordan vi hjelper virksomheter med å møte dagens og fremtidens utfordringer, og hvordan vi skaper muligheter og finner løsninger på de store tema som påvirker oss alle.

Når vi tar med oss engasjementet vårt og ekspertisen vår i møte med det som virkelig teller, så utgjør vi en positiv forskjell for våre kunder, våre kolleger, og samfunnet vi er en del av.

FNs bærekraftsmål

Deloitte bidrar til FNs bærekraftmål for 2030. Gjennom våre tjenester bidrar vi til alle 17 bærekraftmål, mens vi for egen virksomhet har forpliktet oss særskilt til FNs bærekraftmål 4: God utdanning og 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. I figuren under kan du se et utvalg av prosjekter og initiativer som bidrar til de ulike målene.

Mål 1: Utrydde fattigdom

Mål 2: Utrydde sult

Mål 3: God helse

Mål 4: God utdanning

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Mål 6: Rent vann og gode sanitære forhold

Mål 7: Ren energi for alle

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 10: Mindre ulikhet

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 14: Liv under vann

Mål 15: Liv på land

Mål 16: Fred og rettferdighet

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Medarbeiderne

Deloittes viktigste verdiskapning skjer i møte mellom våre klienters behov og våre medarbeideres leveranser. Derfor er medarbeidernes kompetanse og engasjement viktig for oss. Vi har har de siste årene økt innsatsen for å utvikle vår organisasjon gjennom rekruttering og utvikling av ledere og medarbeidere.

Vi investerer i mangfold og inkludering

Våre ansatte skal oppleve engasjement og personlig utvikling

Vi ønsker å være en omsorgsfull organisasjon

Det er viktig for oss å bygge tillit

Samfunnet

Deloitte har stor påvirkningskraft på samfunnet, både gjennom våre handlinger, kunder og samarbeidspartnere. Derfor er samfunnsansvar og bærekraft en sentral del av vår forretningsvirksomhet. Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, vår erfaring, vårt nettverk og vårt medarbeiderengasjement til å utgjøre en forskjell for samfunnet vårt.

WorldClass

Deloitte IMPACT day

Deloitte Impact Foundation

UNLEASH

Klima- og miljøhensyn

Våre partnerskap

FNs bærekraftmål krever store systemendringer som må løses gjennom partnerskap mellom private bedrifter, det offentlige og sivilsamfunnet.

Vi er stolt samarbeidspartner med flere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, universiteter og høyskoler og ikke-kommersielle debattarenaer.

Leger Uten Grenser

Kirkens Bymisjon

Sosiale entreprenører

The Waterfront Ideas

Kundene

Det er i møte med våre kunder at vi virkelig kan utgjøre en forskjell, både for virksomheten, men også i form av ringvirkninger i samfunnet som prosjektene fører til av positiv utvikling. Vi etterstreber å ha den bredden som kreves for at vi kan gi våre klienter den støtten som trengs for å lykkes. I våre engasjementer utfordrer vi oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Et godt samfunn avhenger av tillit mellom samfunnsaktører

Ansvarlig skatt for reduserte ulikheter i samfunnet

Integrert rapportering som en katalysator for økt tillit

Fra globale mål til lokal handling

Deloitte oppdaterer Norge på personvern

Kundehistorier

Det er i møte med våre kunder at vi virkelig kan utgjøre en forskjell, både for virksomheten, men også i form av positive ringvirkninger prosjektene fører til for resten av samfunnet. Nedenfor følger noen dypdykk i prosjekter som Deloitte har gjennomført for et bredt spekter av industrier og fagdisipliner.

Måltall