Artikkel

Vi utvikler vårt kulturelle mangfold fordi det er nødvendig å speile samfunnet rundt oss og styrke vår globale tilstedeværelse.

Kulturelt mangfold er en av dimensjonene vi i Deloitte er opptatt av for å inkludere flere perspektiver i våre prosesser og i arbeid med våre klienter.

Våre klienter har ofte et kulturelt mangfold selv, enten de er norske eller multinasjonale, og ikke minst har de kulturelt mangfoldige kunder, brukere eller andre målgrupper. Ulike perspektiver er en katalysator for innovasjon og fremtidig vekst. Ved å sette sammen team med ulik bakgrunn og ulike måter å se verden på får vi en mer innovativ og nytenkende måte å jobbe på samtidig som vi møter våre klienters behov.

I Deloitte har vi lenge arbeidet for å øke det kulturelle mangfoldet blant våre ansatte. Vi lever i en verden som blir stadig tettere integrert. Internasjonale avtaler, samarbeid og handel skaper større og mer åpne markeder.

Parallelt opplever vi store migrasjonsbølger som endrer demografisk sammensetning i land som Norge. Disse fundamentale endringene skaper også en endring i forventninger fra våre viktigste interessenter, våre ansatte og jobbsøkere.

Deloitte ønsker å reflektere det samfunnet og markedene vi opererer i lokalt i Norge, et samfunn som er i endring hva gjelder demografisk sammensetning. Deloitte Norge har også en tilstedeværelse i et Nordisk, Europeisk og Globalt marked.

Dette er også en god grunn til å øke det kulturelle mangfoldet i vår organisasjon, slik at vi kan være gode samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter, for internasjonale kunder, og på den måten også være oppdatert på internasjonale trender, konsepter og metoder som kan komme alle våre medarbeidere til gode.

 

Dette gjør vi for å øke kulturelt mangfold i Deloitte

Vi ansetter flere medarbeidere med ulik kulturell og faglig tilhørighet

Våre rekrutteringsprosesser har tradisjonelt rettet seg mot norske utdanningsinstitusjoner og spesifikke utdanninger og fagområder, men vi har lenge sett behovet for å øke mangfoldet i Deloitte. Vi ansetter derfor flere medarbeidere enn før med annen kulturell tilhørighet, med utdanning fra andre land og andre fagfelt.

Det samme gjelder internships og andre student-relaterte tilbud, der vi inkluderer et større mangfold av mennesker med ulik bakgrunn. I våre onboardingsprogram stimulerer vi derfor til inkluderende holdninger og atferd, og utvikler stadig flere onboardings-aktiviteter der vi legger til rette for at de som ikke behersker norsk kan sette seg inn i våre arbeidsformer og metoder, bli kjent med kolleger og forstå organisasjonen.

Dette er et felt vi ønsker å styrke i fremtiden. Vi arrangerer også Networking lunsj for å stimulere til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av forretningsområder, fagfelt, utdanningsbakgrunn, kulturell tilhørighet og språk i vår norske organisasjon.

Vi deltar også på internasjonale eventer for å knytte kontakt på tvers av Deloitte globalt. På den måten blir vi kjent med potensielle samarbeidspartnere og kolleger på tvers av landegrenser.

Vi jobber i økende grad i internasjonale team. På lang sikt ønsker vi at Deloitte Norge skal få et større mangfold også når det gjelder nasjonalitet og språk i tillegg til økt faglig bredde.

 

Inclusive leadership ledertrening

Inclusive leadership handler om alle dimensjonene i mangfolds- og inkluderingsagendaen, også kulturelt mangfold og inkludering. Vår ledertrening på dette området handler om å øke toleransen for forskjellighet i kulturell bakgrunn og språk. Vi skaper bevissthet og stiller spørsmål ved våre egne stereotypier. Vi jobber derfor med å kommunisere at kulturell bakgrunn og tilhørighet er en av mange dimensjoner vi må være oppmerksomme på for å ta vare på våre medarbeidere.

Vi trenger ledere som fremmer en organisasjonskultur der vi viser respekt for og tar hensyn til kulturelle forskjeller, samtidig som vi ikke bygger på vage og ubevisste antakelser, men heller stiller spørsmål og er lyttende. Her har ledere et særskilt ansvar.

 

Språklig fleksibilitet internt og eksternt

En stor del av våre leveranser foregår hos norsktalende kunder, og derfor er det naturlig at vi snakker norsk i disse leveransene. Imidlertid har vi en økende grad av internasjonale kunder, som arbeider i et mer multikulturelt landskap, og hvor «corporate language» allerede er engelsk, og vi har økende grad av samarbeid i Norden og i Europa for øvrig. Da har våre medarbeidere språkkompetanse til å gjøre leveransene på engelsk. Da inkluderer vi også ofte medarbeidere i teamet som har internasjonal bakgrunn og gode engelskkunnskaper.

Selv om vi foreløpig har forholdsmessig få ansatte som ikke forstår norsk, betyr det likevel at vi må ta hensyn til dette i vår kommunikasjon. De fleste ansatte hos oss er svært dyktige i engelsk, så vi arbeider for en balanse i vår interne kommunikasjon for å gjøre alt tilgjengelig både for norsktalende og for de som ikke forstår norsk. Vi skriver viktige mail både på norsk og engelsk, og mye av informasjonen på vårt intranett lages på engelsk.

Vi er kommet langt med å lage engelske versjoner av lærings- og utviklingsprogram slik at det er enkelt å legge om til engelsk dersom noen i publikum har behov for det. Vi setter også opp engelske versjoner av informasjonsmøter, eller vi balanserer engelsk og norsk informasjon for å inkludere alle.

Impact report 2019

Denne artikkelen er en del av rapporten om hvordan Deloitte hjelper våre klienter, samfunnet og våre medarbeidere. Vil du lære mer om hva vi gjør?

Til rapporten
Var denne siden nyttig?