5 min read

Klima- og miljøhensyn

Verden står i dag overfor store klima- og miljøutfordringer. Klimakrisen og global oppvarming er godt kjent. Vi har også alle fått med oss bekymringene knyttet til plast i havet og at dyre- og plantearter går tapt i et raskere tempo enn noen gang tidligere i menneskets historie. En million arter står i fare for å utryddes.

Dette er noe som opptar Deloitte som virksomhet, det opptar våre medarbeidere og det opptar våre kunder. Miljøhensyn er integrert i Deloittes samfunnsansvar, både i vårt interne arbeid og i utviklingen av våre tjenester.

Vårt interne miljøarbeid

Miljøhensyn inngår i Deloittes strategi for samfunnsansvar og bærekraft. Deloitte har egen miljøpolicy og miljøarbeidet inngår i Deloittes internkontrollsystem for HMS.

Deloitte er en typisk kontorbasert virksomhet og vår påvirkning på det ytre miljøet er primært knyttet til normal kontordrift og reisevirksomhet. I vårt interne miljøarbeid er det derfor lagt vekt på at Deloitte skal være en ansvarlig forbruker.

Hovedpunktene i miljøarbeidet er beskrevet nedenfor.

Miljøfyrtårn

Deloitte sikrer et systematisk miljøarbeid gjennom å være sertifisert Miljøfyrtårn. Hovedkontoret i Oslo har vært sertifisert siden 2012 og kontoret i Bergen siden 2014.

Våre klimamål

I 2019 vedtok Deloitte globale målsettinger for klimagassreduksjoner frem mot 2025, sett i forhold til 2017. Disse er:

  • 36 % reduksjon i utslippene fra våre kontorer, målt per areal
  • 10 % reduksjon i utslipp fra tjenestereiser, målt per FTE
  • 11 % reduksjon i utslipp fra egne kjøretøy

Basert på disse målene settes det egne mål per land som samlet sett skal sikre at målene nås innen 2025. Deloitte i Norge har utover dette også satt som mål om at vi fra 2019 skal være klimanøytrale når det gjelder direkte utslipp fra egen virksomhet og indirekte utslipp fra energibruken ved våre kontorer. Dette har vi oppnådd gjennom kjøp av klimakvoter for utslipp relatert til innkjøpt elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg har Deloitte globalt kompensert klimagassutslipp fra flyreiser gjennom kjøp av tilsvarende mengde FN-godkjente klimakvoter.

Energieffektivitet

Deloitte arbeider kontinuerlig for å redusere vårt energiforbruk. Mye av dette gjøres naturlig nok i tett samarbeid med byggeier. De fleste og de største av våre kontorer er i relativt moderne og energieffektive bygg.

Ved hovedkontoret i Bjørvika i Oslo er det et godt samarbeid mellom eier Braathen Eiendom Forvaltning AS og Deloitte om løpende optimalisering av energiforbruket med finjustering av temperatur og ventilasjon, gjennom de varierende værforholdene i løpet av et år.

Deloittes lokaler i Bergen Media City er miljøsertifisert BREEAM-NOR Very Good. Byggets varme- og kjølebehov dekkes av fjernvarme og fjernkjøling, som er den energikombinasjonen som gir lavest CO2-utslipp for bygget.

Minimere reising

Tjenestereiser er det området hvor Deloitte har størst klimapåvirkning. Å redusere reiseaktiviteter til et minimum er derfor et viktig miljøtiltak og også et viktig effektiviseringstiltak.

Etter å ha hatt en økning i omfanget av flyreiser de siste årene, ble dette stabilisert og svakt redusert siste år. Dette tross et økt antall ansatte og en økende oppdragsmengde. Videre innsats for å redusere reisevirksomheten vil være viktig for å kunne nå våre klimamål.

Medarbeidernes reise til og fra arbeidsplassen bidrar også til miljøbelastning. For å redusere denne mest mulig, har Deloitte lagt vekt på at lokalisering av våre kontorer skal fremme bruk av kollektivtransport. Dette har for eksempel vært viktige momenter i planleggingen av nye kontorer i både Oslo, Drammen og Bergen. En medarbeiderundersøkelse tilbake i 2016 viste at over 80 prosent av våre medarbeidere i Oslo benyttet offentlig transport som hovedtransportmiddel til og fra jobb. Under 5 prosent benyttet bil som vanligste transportform.

Ansvarlig innkjøp

Det å gjøre miljøvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester er en del av Deloittes miljøpolicy. I kontrakter med våre leverandører er det tatt inn generelle og overordnede miljøkrav. Ytterligere krav og oppfølging gjøres avhengig av type vare og tjeneste.

For eksempel har Deloitte løpende oppfølging og samarbeid med Coor Service Management AS, vår leverandør av blant annet kantinetjenester og rengjøring ved hovedkontoret i Oslo. Sammen jobber vi for å redusere matsvinn, bedre sorteringsgrad for avfall og erstatte plast og engangsemballasje med mer miljøvennlige alternativer. Rengjøringstjenestene er Svanemerket.

Kildesortering av avfall

En reduksjon i mengden avfall og det å ha god kildesortering opptar Deloittes medarbeidere og har stor betydning for trivselen på arbeidsplassen. Generelt sorteres avfall i fraksjoner som papir og papp, plastavfall, matavfall og restavfall. I tillegg sikres det at farlig avfall og EE-avfall bli sortert og håndtert sikkert og forskriftsmessig.

Våre miljøtjenester

I tillegg til vårt interne miljøarbeid, bidrar også Deloitte i en større sammenheng gjennom å tilby miljørelaterte tjenester til private og offentlige virksomheter. Deloitte mener at integrering av klimarisiko, klimatiltak og klimatilpasninger i selskapenes strategier og forretningsmodeller vil bli stadig viktigere i tiden fremover. Derfor er vi opptatt å integrere dette inn i tjenestene vi leverer til våre kunder på tvers av alle våre forretningsområder, fra strategi til finansiering, innovasjon, risiko, attestasjoner og rapportering.

Regjeringen er i ferd med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Begrepet sirkulær økonomi handler om at utvinning av ressurser minimeres, og at utvinningen skjer på en måte som sikrer lik tilgang på ressurser for fremtidige generasjoner. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og materialgjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum. For å forstå potensialet for sirkulær økonomi i Norge har Deloitte samlet relevant kunnskap på området og innhentet innspill fra sentrale aktører fra et bredt utvalgt næringer. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utreder Deloitte AS tre hovedspørsmål:

  • Hvilke bransjer og samarbeid mellom bransjer har størst potensial for utvikling av en sirkulær økonomi i Norge?
  • Hvilke barrierer hindrer at potensialet blir utløst?
  • Hvilke virkemidler kan bidra til å bygge ned disse barrierene?

Share this insight

Currently reading

Klima- og miljøhensyn

Read more Impact stories