3 min read

Det er viktig for oss å bygge tillit

Uten tillit fra samfunnet og oppdragsgivere kan ikke Deloitte levere tjenester og være en betrodd rådgiver. Vi ønsker å være en solid og viktig samarbeidspartner for våre klienter og en samfunnsaktør som bidrar til å skape tillit. Deloitte har globale og nasjonale retningslinjer og systemer som bidrar til at våre tjenester holder høy kvalitet og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre prosesser og systemer.

Med solid kompetanse og metode, personlig engasjement, god kommunikasjon, og med støtte i et robust kvalitetssystem, bidrar vi til å skape verdi og tillit for våre klienter og samfunnet. Våre kvalitetsprosesser er nærmere omtalt i Deloittes Åpenhetsrapport.

Integritet og kvalitet er en viktig del av vår profesjon. Hva gjør vi for å bevare det?

Deloitte stiller en rekke krav til sine ansatte. Kravene til integritet og kvalitet er formalisert i Deloittes Code of Conduct, som beskriver verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger ved yrkesutøvelsen i Deloitte. Vår Code of Conduct omhandler en rekke aspekter ved å arbeide i Deloitte knyttet til klientrelasjoner, kollegialt ansvar og forholdet til samfunnet vi er en del av.

Vi gjennomfører omfattende opplæring

Våre medarbeidere får omfattende opplæring innen temaene integritet og kvalitet. Det er etablert et årlig opplæringsprogram som alle medarbeidere gjennomfører. Alle nyansatte skal gjennom dette lære hva som forventes av en leverandør av profesjonelle tjenester. Dilemmatrening, eksempler og diskusjoner er en viktig del av opplæringen. Hvert forretningsområde har i tillegg egne opplæringsaktiviteter.

– Våre klienter skal være trygge på at det å benytte Deloitte bidrar til å skape tillit i markedet, hos tilsynsmyndigheter og andre interessenter. I Deloitte er integritet vår viktigste verdi, og kvalitet er styrende for alt vi gjør, sier CEO Sjur Gaaseide.

Vi kontrollerer etterlevelse av våre policyer

Deloitte globalt etterser hvordan vi driver vår virksomhet løpende og gjennomfører kontroll av etterlevelse av våre policyer og retningslinjer. Videre gjennomfører Deloitte Norge også testing av kontroll av etterlevelse. Dette sikrer integritet og kvalitet i arbeidet.

Den enkelte ansatte får ansvar og tar ansvar

Deloitte legger stor vekt på medarbeiderens medansvar for selskapets drift og kultur. Gjennom Deloittes Code of Conduct har den enkelte medarbeider ansvar for at klientenes interesser og at Deloittes anseelse blir ivaretatt. Deloitte har også i Code of Conduct klare retningslinjer for arbeidsmiljø, kollegialt ansvar, mangfold og inkludering.

Vår varslingskanal fanger opp avvik

Deloitte har en varslingskanal som de ansatte kan benytte for å varsle om atferd og hendelser som kan være uetiske, ulovlige, være i strid med god forretningsskikk, eller som på noen annen måte bryter med Deloittes Code of Conduct.

Share this insight

Currently reading

Det er viktig for oss å bygge tillit

Read more Impact stories