3 min read

Vi arbeider for bedre kjønnsbalanse

Mangfold og inkludering er mye mer enn kjønnsbalanse, men likeverdige muligheter for kvinner og menn er fortsatt et nødvendig steg på veien til økt mangfold. Dette er derfor høyt prioritert i Deloitte nasjonalt og globalt. Vi ønsker at kvinner og menn skal oppleve å ha like muligheter på alle nivåer, i alle forretningsområder og livsfaser. Andelen kvinner i selskapet er 50 prosent og i ledergruppen er det fire kvinner og syv menn. Vi har satt konkrete mål for å øke andelen kvinnelige ledere. Vi er fornøyde med at vi allerede i 2019 oppnådde vår første milepæl: 20 prosent kvinnelige partnere innen 2020. Målet for 2023 er 24 prosent kvinnelige partnere, og per 1. oktober er det 22 prosent kvinnelige partnere i Deloitte Norge.

I Deloitte jobber vi aktivt med å sikre like muligheter for kvinner og menn, samt lik lønn i sammenlignbare stillinger. I forbindelse med opprykk og lønnsjusteringer sikrer vi at vurderingene ikke er påvirket av ubevisste holdninger. Selv om vi har gjort en innsats de siste årene for å gi kvinner opprykk til ledernivåene, er det fortsatt mye igjen før vi er der vi ønsker å være.

Vi ønsker mer balansert opprykk til lederstillinger

For å skape bedre balanse i fordelingen mellom kvinner og menn i lederstillinger, jobber vi aktivt med rekruttering og kompetanseutvikling for å sikre gode karriereløp for både menn og kvinner. Vi har høy bevissthet rundt å følge opp kvinnelige talenter, samt å oppmuntre kvinner til å ta mer ansvarsfulle roller. Vi har konkrete måltall for hvordan dette skal se ut hos Deloitte i fremtiden.

– En god balanse mellom kvinner og menn i lederposisjoner er viktig i Deloitte. Det samme er et mangfold av talenter med ulik bakgrunn og ulike egenskaper. Vi er kommet et stykke på vei, men vi er langt fra mål. Vi vil fortsette det viktige arbeidet som er gjort i Deloitte de siste årene for å sikre at vi rekrutterer fra hele talentbasen.

Sjur Gaaseide, CEO for Deloitte

Våre måltall for kjønnsbalanse:

  • 24 prosent kvinnelige partnere i Deloitte Norge innen 2023
  • 30 prosent kvinnelige partnere i Deloitte Norge innen 2030
  • 40 prosent kvinner i lederstillinger
  • 40 % - 60 % på øvrige nivåer

Vi har fortsatt en vei å gå for å få nok kvinner i ledelse, men det er en positiv utvikling:

Lønnsbetingelsene for kvinner og menn skal bli like

For å rekruttere kvinner i ledende roller har vi fått flere nye, dyktige og relativt unge kvinnelige ledere. Fartstid og erfaring er en av forklaringene på differansen på lønn for Senior Managers, Directors og Partnere.

– For å nå målene Deloitte har satt seg både i Norge og globalt, skal vi utvikle og lede en enda mer inkluderende kultur som anerkjenner, respekterer og muliggjør lederkarrierer for medarbeidere uavhengig av kjønn. Her er lederutvikling og holdninger en viktig innsatsfaktor. Det er grunnleggende at vi tiltrekker oss og beholder talenter på alle nivåer, og at vi opprettholder kjønnsbalanse når vi rekrutterer.

Eva Gjøvikli, leder for HR i Deloitte

Lønnsforskjeller er her vist som prosentvis differanse i kvinners favør (+) eller disfavør (-):

Vi ønsker jevnere fordeling av uttaket av foreldrepermisjon

På sikt tror vi at en jevnere fordeling av foreldrepermisjon vil føre til en bedre kjønnsbalanse både i arbeidslivet og på hjemmebane. I løpet av forretningsåret 2020-2021 ble det i Deloitte Norge tatt ut 2619 uker foreldrepermisjon. Kvinner står for 71 og menn for 29 prosent av uttaket av foreldrepermisjonen.

Tall fra NAV for kalenderåret 2019 viser at kvinner står for 66 prosent og menn for 34 prosent av foreldrepermisjoner. Vi har lykkes med noe på dette området, men vi jobber videre for god og balansert coaching/personaloppfølging, ledertrening og god oppfølging i permisjonstiden for å jevne ut forskjellene enda mer. Vi oppmuntrer fedre til å ta mer foreldrepermisjon og at både fedre og mødre kan satse på karriere i Deloitte i kombinasjon med foreldreansvar.


Share this insight

Currently reading

Vi arbeider for bedre kjønnsbalanse

Read more Impact stories