8 min read

Klima og miljø

I Deloitte tar vi klima og miljø på alvor. Vi arbeider strukturert og målrettet med å redusere vårt eget klimafotavtrykk, engasjere våre ansatte til å ta klimavennlige valg i hverdagen, og vi jobber sammen med strategiske samarbeidspartnere og vårt nettverk med initiativ og prosjekter som skal bidra positivt til å møte klimautfordringene. Dette arbeidet er forankret i vårt formål om å skape en «impact that matters» for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet rundt oss.

Vår klimastrategi

I 2020 fikk vi en ny klimastrategi som går på tvers av alle Deloitte-kontorer i verden. I fellesskap skal vi oppnå målet om å være «net zero» innen 2030. At Deloitte skal være «net zero» betyr at klimagassene vi produserer utlignes ved fjerning av klimagasser fra atmosfæren.1 Klimamålene våre forholder seg til 1,5°C-scenarioet i Parisavtalen og er godkjent av Science Based Targets Initiative.

I tillegg til det overordnede målet om å bli «net zero», har Deloitte satt følgende kvantitative mål:

  • Innen 2030: Redusere utslipp fra forretningsreiser med 50 prosent, målt per ansatt og sammenlignet med nivået i FY19.
  • Innen 2030: 100 prosent fornybar energi i strømforsyningen til alle våre kontorer.Innen 2030: 100 prosent av vår bilpark er hybrid- og/eller elbiler.
  • Innen 2025: Sørge for at to tredjedeler av våre viktigste leverandører har klimamål i tråd med Parisavtalen.
  • For utslipp vi ikke kan redusere, skal vi investere i meningsfylte markedsløsninger som kan bidra til å fjerne utslipp fra atmosfæren

Deloitte i Norge eier ikke egne biler, men leaser elbiler ved de største kontorene våre til bruk i kundemøter. Derfor har vi allerede oppnådd målet knyttet til bilparken. Vi jobber aktivt med målsetningene knyttet til forretningsreiser og fornybar energi.

I tillegg til tiltak for å redusere utslipp og sørge for at vår drift, interne policyer og retningslinjer er i tråd med strategien, jobber vi for å inspirere og ansvarliggjøre alle enkeltpersoner i Deloitte Norge slik at de blir endringsagenter for et bedre klima. Dette innebærer at alle må gjøre en innsats og at vi står sammen som én organisasjon når det gjelder å løse klimautfordringene. Derfor jobber vi for å øke våre ansattes kunnskap om klima og har utviklet ulike læringsverktøy om klima og klimatiltak, blant annet en obligatorisk e-læring for alle ansatte. Kampanjen iAct ble gjennomført i mai 2021 med mål om å engasjere og inspirere våre ansatte og samarbeidspartnere til å ta bedre klimavalg og leve mer klimavennlig.

Deloitte ønsker å gjøre en forskjell utover vårt eget firma og vår egen virksomhet. Derfor arbeider vi som en del av klimastrategien med å etablere strategiske samarbeid for å løse sentrale klimautfordringer sammen med våre kunder, alliansepartnere, frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre aktører. Formålet er å skape engasjement om klimaendringer på systemnivå.

1. Science-Based Target initiative (SBT) definerer det slik: "net zero-utslipp oppnås når antropogene (menneskeskapte) utslipp av klimagasser til atmosfæren utlignes ved fjerning av antropogene utslipp i en bestemt periode."

Våre utslipp

Deloitte Norge fører hvert år klimaregnskap for utslipp fra vår virksomhet. I klimaregnskapet vårt inngår utslipp fra energiforbruk (scope 2) og tjenestereiser med fly, tog, bil, taxi, kollektivtransport og hotellovernattinger (scope 3). I tillegg rapporterer vi på vårt vannforbruk og avfall.2 I samarbeid med Deloitte internasjonalt jobber vi med å utvikle pålitelige metoder for å beregne utslipp fra leverandørkjeden vår, slik at også disse utslippene kan hensyntas i klimaregnskapet. Klimaregnskapet vårt er verifisert av en uavhengig tredjepart.3

Vi har siden FY19 kjøpt FN-godkjente klimakvoter, og fra FY20 fornybargarantier,4 som kompensasjon for våre utslipp knyttet til energiforbruk og reisevirksomhet. Fra FY21 inkluderer kvotekjøpet også utslipp fra leverandørkjeden, basert på estimater. Frem mot 2030 vil kvotekjøpet orienteres mot kvotetyper og markedsbaserte løsninger som bidrar til å fjerne CO2 fra atmosfæren, i tråd med vår «net zero»-ambisjon.

For FY21 er utslippene fra Deloitte Norges virksomhet beregnet til 330 tonn CO2-ekvivalenter.5 Sammenlignet med referanseåret (FY19) har utslippene gått ned med 86 prosent. Nedgangen per ansatt (Full Time Employee - FTE) er også 86 prosent. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert reisevirksomhet som følge av COVID-19-pandemien. Utslipp fra reise er redusert med 92 prosent sammenlignet med FY19. Utslipp fra energiforbruket vårt hadde en nedgang fra FY19 til FY21 på 79 prosent.


1. Deloitte har ingen direkte utslipp (scope 1) fra vår virksomhet.
2. Avfall er ikke del av klimaregnskapet da det er vurdert som «not material» (estimert til å utgjøre mindre enn 0,1 % av utslippene). Vann er regnet som en «non-carbon metric», og er derfor også holdt utenfor regnskapet. Vi rapporter likevel på vannforbruket og mengder avfall til Deloitte internasjonalt.
3. BDO har avgitt «limited assurance» til Deloitte North South Europes klimaregnskap, som omfatter klimaregnskapene til alle Deloitte-land i regionen, herunder Norge: «Limited assurance was provided by BDO LLP at a consolidated Deloitte NSE level over all reported carbon metrics. This included consideration of the underlying country data in Belgium, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Middle East, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland and the UK plus Jersey, Guernsey, Isle of Man and Gibraltar».
4. Energy Attribute Certificates (EACs), Guarantees of Origin (GO).
5. Inkluderer utslipp fra energiforbruk (fjernvarme og -kjøling) og reisevirksomhet (som omtalt over). Estimater for utslipp fra leverandørkjeden er usikre, og er derfor holdt utenfor. Utslipp fra strømforbruket er beregnet med markedsbasert metode. Som følge av kjøp av fornybargarantier er utslipp fra strømforbruket null.

Sentrale klima- og miljøtiltak

Deloitte har egen miljøpolicy og miljøarbeidet inngår i Deloittes internkontrollsystem for HMS. Deloitte er en typisk kunnskapsbedrift og vår påvirkning på det ytre miljøet er primært knyttet til normal kontordrift og reisevirksomhet. I vårt interne miljøarbeid er det derfor lagt vekt på at Deloitte skal redusere utslippene fra tjenestereiser og være en ansvarlig innkjøper av varer og tjenester. Hovedpunktene i miljøarbeidet er beskrevet nedenfor.

Minimere reising

Tjenestereiser er det området hvor Deloitte har størst klimapåvirkning. Å redusere reiseaktivitet til et minimum er derfor et viktig klimatiltak og også et viktig effektiviseringstiltak. Reisevirksomheten vår er betydelig redusert som følge av Covid-19-pandemien, og vi har oppdatert vår reisepolicy med tydelige mål om varig reduserte utslipp fra reisevirksomheten vår og insentiver til mer bærekraftig reiser, i tråd med våre klimamål.

Medarbeidernes reise til og fra arbeid bidrar også til miljøbelastning. For å redusere denne mest mulig, har Deloitte lagt vekt på at lokalisering av våre kontorer skal fremme bruk av kollektivtransport. Dette har eksempelvis vært viktige momenter i planleggingen av nye kontorer i Oslo, Drammen og Bergen.

Miljøfyrtårn

Deloitte sikrer et systematisk miljøarbeid gjennom sertifiseringen som Miljøfyrtårn. Hovedkontoret i Oslo har vært sertifisert siden 2012 og kontoret i Bergen siden 2014.

Energieffektivitet

Deloitte arbeider kontinuerlig for å redusere vårt energiforbruk. Mye av dette gjøres naturlig nok i tett samarbeid med byggeier. De fleste og største av våre kontorer er relativt moderne og energieffektive bygg.

Ved hovedkontoret i Bjørvika i Oslo er det et godt samarbeid mellom gårdeier Braathen Eiendom Forvaltning AS og Deloitte om løpende optimalisering av energiforbruket med finjustering og tilpasning av temperatur og ventilasjon.

Deloittes lokaler i Bergen Media City er miljøsertifisert BREEAM-NOR Very Good. Byggets varme- og kjølebehov dekkes av fjernvarme og fjernkjøling, som er den energikombinasjonen som gir lavest CO2-utslipp for bygget.

Ansvarlig innkjøp

Å gjøre miljøvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester er en del av Deloittes miljøpolicy. I kontrakter med våre leverandører er det tatt inn generelle og overordnede miljøkrav. Ytterligere krav og oppfølging gjøres avhengig av type vare og tjeneste. For eksempel har Deloitte løpende oppfølging og samarbeid med Coor Service Management AS, vår leverandør av blant annet kantinetjenester og rengjøring ved hovedkontoret i Oslo. Sammen jobber vi for å redusere matsvinn, bedre sorteringsgrad for avfall og erstatte plast og engangsemballasje med mer miljøvennlige alternativer. Rengjøringstjenestene er Svanemerket.

Vi har store ambisjoner for arbeidet med leverandørkjeden vår, og vi jobber for at to tredjedeler av våre viktigste leverandører skal ha klimamål i tråd med Parisavtalen innen 2025.

Kildesortering av avfall

Å redusere mengden avfall og ha god kildesortering opptar Deloittes medarbeidere og har stor betydning for ryddighet og trivsel på arbeidsplassen. Generelt sorteres avfall i fraksjoner som papir og papp, plastavfall, matavfall og restavfall. I tillegg sikres det at farlig avfall og EE-avfall blir sortert og håndtert sikkert og forskriftsmessig.

Strategiske samarbeid for et bedre klima og miljø

Deloitte er aktiv i en rekke samarbeid og nettverk for å bidra til å finne felles løsninger på sentrale klima- og miljøutfordringer. Det siste året har vi tatt initiativ til en rekke konkrete aktiviteter:

  • Deloitte, i samarbeid med nettverksorganisasjonen Sustainability Hub (S-HUB), driver et CFO Sustainability Network for norske CFO-er som ønsker å fremme en mer bærekraftig forretningsvirksomhet. Nettverket har mer enn 50 medlemmer.
  • I samarbeid med Skift lanserte Deloitte det norske bidraget til det globale initiativet Goal 13 Impact Platform, hvor virksomheter bidrar med sine initiativer, erfaringer og kunnskap knyttet til FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene.
  • I samarbeid med Skift, WWF, Sintef og Econa har Deloitte utarbeidet underskriftskampanjene 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv og 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen.
  • Deloitte bistår UN Global Compact med å fasilitere arbeidet med en løsningsplattform for bærekraftige matsystemer, hvor over 40 deltakere fra hele verdikjeden for mat og sjømat i Norge deltar.

Våre klima- og miljøtjenester

I tillegg til vårt interne miljøarbeid, bidrar også Deloitte i en større sammenheng gjennom å tilby miljørelaterte tjenester til private og offentlige virksomheter. Deloitte mener at integrering av klimarisiko, klimatiltak og klimatilpasninger i selskapenes strategier og forretningsmodeller vil bli stadig viktigere i tiden fremover, og vi er derfor opptatt av å integrere dette i tjenestene vi leverer til våre kunder på tvers av alle våre forretningsområder, fra strategi til finansiering, innovasjon, risiko, attestasjoner og rapportering. Se alle tjenestene

Share this insight

Currently reading

Klima og miljø

Read more Impact stories