Artikkel

COVID-19: Hva dekker forsikringen?

Deloitte Advokatfirma

Covid-19 og tiltakene som er iverksatt av regjeringen har en side også mot forsikringsretten og ulike forsikringsdekninger. I denne artikkelen belyser vi ulike problemstillinger som kan oppstå knyttet til avbruddsforsikring, yrkesskadeforsikring og reiseforsikring.

Dekning av avbrudd eller driftstap som følge av Covid 19

Vi får daglige henvendelser fra klienter som lurer på om stans i bedriftens virksomhet som følge av coronaviruset og regjeringens påbud og anbefalinger, er dekket av forsikringen. Vi vil her gi noen råd.

De fleste bedrifter har tegnet en avbruddsforsikring, som dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av skade på bygninger eller eiendeler. Det er et vilkår i de norske forsikringene at det oppstår en «erstatningsmessig skade.».

Erstatningsmessig skade er gjerne likestilt med fysisk skade. Avbruddsdekningen er gjerne koblet mot bedriftens øvrige forsikringsdekninger. Eksempelvis om en maskin blir skadet vil forsikringsselskapet, i tillegg til å få dekket reparasjonen av selve maskinen, også dekke tapte inntekter i perioden maskinen repareres.

Avbrudd som utelukkende er en følge av Covid-19 og restriksjonene som regjeringen har innført vil dermed ikke være dekket selv om bedriften har vært nødt til å stenge. Erfaringen så langt er at forsikringsselskapene som utgangspunkt avslår å dekke inntektstap som følge av dette.

Vi ser imidlertid enkelte tilfeller av dekning der bedrifter opplever en erstatningsmessige skade på f.eks. maskiner som produserer varer, og produksjonen stopper opp og trekker ut i tid f.eks. fordi maskinleverandøren har ansatte i karantene. I slike tilfeller kan avbruddstiden og driftstapet være dekket av avbruddsforsikringen.

Tilsvarende vil gjelde eiendomsforsikringer hvor det er tegnet avbruddsdekninger for bl.a. tapt utleie. Også her er vilkårene knyttet til at bortfall av leieinntekter skyldes fysisk skade, typisk brann eller vannskade. I noen større eiendomsforsikringer kan det være inntatt en spesialdekning for smitteutbrudd som påvirker leieobjektet. I slike forsikringer er dekningen gjerne knyttet til at stenging skyldes offentlig påbud mot utleiere eller mot leietakere, f.eks. slik vi nå ser rettet mot frisører, skjønnhetssalonger, fysioterapeuter og andre. Slike dekninger er ikke vanlig i norske forsikringsselskaper.

I noen avbruddsforsikringer, gjerne de utenlandske, kan tenkes å inkludere epidemiutbrudd i dekningen, men da gjerne begrenset oppad til et inntektstap eller til en tapsperiode. Det er viktig å gå nøye gjennom forsikringspolisene for å avklare om man er dekket.

Noen klienter har selvstendige avbruddsforsikringer som ikke nødvendigvis er koblet mot andre dekninger. Et avslag på dekning kan i slike tilfeller være i strid med forsikringsavtaleloven § 2–1, om forsikringsselskapets plikt til å opplyse om vesentlige begrensninger i dekningen, om alternative dekningsformer og om tilleggsdekninger. Forsikringsvilkår skal tolkes objektivt, og ved uklarhet skal de tolkes i disfavør av selskapene.

Problemstillingen har vært reist for Finansklagenemnda, som har gitt forsikringsselskapene medhold med den begrunnelse at avbruddsdekningen alltid er koblet opp mot de øvrige dekningene, og at dette er fast forsikringspraksis i Norge, jf. bl.a. Finansklagenemnda Skade 2018-404. Finansklagenemnda uttalte at det er «helt vanlig at avbruddsforsikring forutsetter en skade som er omfattet av forsikringen.» og at det «ikke [er] fremlagt dokumentasjon på at det overhodet er mulig å tegne avbruddsforsikringer som omfatter avbrudd som følge av en skade som ikke er omfattet av forsikringen.»

Som følge av at utenlandske selskaper selger avbruddsforsikringer som ikke har vilkår om erstatningsmessig skade slik det er forstått i norsk rett, kan det argumenteres med at forsikringsselskapene har en plikt til å informere om at den den norske dekningen har en vesentlig begrensning som forsikringsselskapet skulle informert om.

Problemstillingen vil antagelig få en renessanse med Covid-19. Vi vet at forsikringsbransjen forbereder seg på dette, og trolig vil endre vilkårene sine for fremtiden.

Dersom ditt selskap har behov for bistand til å avklare forsikringsrettslige spørsmål eller med å gjennomgå hva man kreve dekning for under forsikringsavtalen bistår vi gjerne med dette arbeidet. Vårt team står klar til å hjelpe. 

Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor

Yrkesskadeforsikringen dekker skader som arbeidstakeren påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

I disse tider hvor arbeidsstedet i de fleste tilfeller er flyttet hjem, og hvor arbeidstiden for mange flyter ut bl.a. på grunn av hjemmeundervisning av barn mv. oppstår det spørsmål om arbeidstakeren er dekket i hjemmet.

Det er slått fast i praksis at hjemmekontor omfattes av dekningen. Vår erfaring er at flere av forsikringsselskaper operer med snevre rammer for hva et hjemmekontor er, gjerne begrenset til det avgrensede området hvor man sitter og arbeider.

Blir man utsatt for en ulykke på hjemmekontor beror det på en konkret vurdering om ulykken omfattes av dekningen. Her vil det kunne oppstå bevismessige utfordringer, og forsikringsselskapene stiller erfaringsmessig strenge krav til dokumentasjon. Eksempelvis kan det – med en så streng avgrensning - bli spørsmål om man er dekket når man lager seg lunsj eller går til toalettet mv. Dette ville vært dekket om man var på kontoret, men det er ikke gitt at dette er dekket på hjemmekontor.

En alminnelig ulykkesforsikring vil dekke de ulykkene som ikke defineres som yrkesulykke. Mange har alminnelige ulykkesdekninger gjennom jobbens kollektive ulykkesforsikring, men dette bør sjekkes opp.

Vi anbefaler virksomheter å ta kontakt med sitt forsikringsselskap og be om en skriftlig avklaring på om de ansatte er dekket mens de er på hjemmekontoret under epidemien, og hvor langt dekningen rekker.

Kompensasjon av utgifter til avbestilte reiser pga. Covid-19

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige i perioden 14. mars til 14. april 2020. I tillegg oppfordrer departementet alle norske borgere på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig.

Mange ansatte har reiseforsikring gjennom jobben. De fleste forsikringsselskaper har utvidet reiseforsikringen og dekker avbestilling av alle private reiser til utlandet i perioden, samt merutgifter til fremskyndet hjemreise. For å avklare om du har krav på å få dekket utgifter over forsikringen, så er vårt beste råd å ta direkte kontakt med ditt forsikringsselskap.

Tilsvarende vil gjelde tjenestereiseforsiktingen som næringsdrivende tegner. Ikke alle forsikringsselskapet har utvidet forsikringsdekningen. I disse tilfellene må det gjøres en konkret vurdering av avtalen som er inngått, og om pakkereiseloven kommer til anvendelse. Ved reiser som ikke omfattes av pakkereiseloven, er det avtalen som gjelder. Det er likevel en grense mot hva som anses som urimelige avtaler som rammes av avtaleloven § 36.

Har forsikringsselskapet ditt ikke utvidet dekningen etter reiserådene fra Utenriksdepartementet kan vi bistå med å vurdere om din bedrift likevel har rett til å avbestille reisen gebyrfritt. Noen private reiseforsikringer dekker ikke avbrutt reise som følge av innreiseforbud, men vi ser at de fleste av de største forsikringsselskapene har valgt å utvide dekningen til å gjelde dette også som følge av Covid-19 situasjonen.
 

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?