Artikkel

Styrets ansvar under kriser

Veiledning for styremedlemmer

Regjeringer og myndigheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av Covid 19-viruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de uansett er omfattende. I en krise som COVID-19 - med høy innsats og usikre utfall - spiller styret i et selskap en kritisk rolle. En aktiv involvering fra styret kan føles ukomfortabelt, men alternativet er langt verre.

COVID-19 har skapt en ekstraordinær situasjon som bidrar til uklarhet og usikkerhet for mange bedrifter og ledere. Virusutbruddet påvirker alle deler av organisasjonen; kan medføre likviditetsproblemer, økonomiske belastninger, permitteringer, overgang til nye arbeidsmetoder (hjemmekontor) og begrensninger i forsyningskjeden.

Denne pågående krisen krever mye av styre og ledelse. Deloitte har skrevet mange artikler for å hjelpe bedrifter og ledere med å navigere i den rådende situasjonen. Vi har blant annet skrevet mye om å forstå markedet, rigge seg for økt pågang fra kunder og klienter, krisehåndtering, sviktende salg, likviditetsstyring, kostnadsreduksjon m.m.

Tiltak og aktiviteter initiert av styrende organer fordrer en solid forståelse av styrets rolle. Et styre fungerer som selve fundamentet i selskapet, og skal både veilede ledelsen og sikre at man kommer sterkere og mer motstandsdyktig ut av denne krisen. Det kritiske arbeidet innebærer en forståelse av markedet man operer i, krisehåndtering, disiplin og bedømmelse av hva som er en riktig respons i den rådende situasjonen.

Selskapets styre har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, og skal føre tilsyn med virksomheten. Disse oppgavene er å regne som styrets hovedoppgaver, og følger av aksjelovene §§ 6-12 og 6-13. Nær oppfølgning er særlig viktig i krevende tider. Styret skal etter loven holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Deloitte globalt har laget en egen "Guide for board of directors" - en rapport som handler om styrets rolle og ansvar. Rapporten "Stepping in: The board’s role in the COVID-19 crisis " tar for seg relevante temaer som:

  • Når et styre bør gripe inn
  • Hvordan et styre bør møtes
  • Hvordan kommunisere med aksjonærer
  • Styreleders rolle
  • Gjennomgang av kriseplaner
  • Hvordan fortsette når COVID-19 er over  

Responsen på krisen ligger primært hos den aktive ledelsen, administrasjonen og den operasjonelle delen av bedriften. Det er disse som styrer og navigerer selskapet gjennom denne tøffe tiden. Samtidig ser vi også at bedrifter må fokusere på ulike interessenter, som aksjonærer, statlige organer og ansatte. Med dette fokuset, der bedriftens evner og levedyktighet blir satt på prøve, kreves at styret involverer seg aktivt. Denne veiledningen vil gi noen nyttige innspill.

Stepping in: The board`s role in the COVID-19 crisis
Var denne siden nyttig?