Nyheter

Er arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i endring?

I august 2014 ble det nedsatt et offentlig utvalg, «Arbeidstidsutvalget», som skulle se på dagens regelverk om arbeidstid opp mot hva som vil være fremtidens behov. Basert på dette har utvalget kommet med forslag til hvordan nye utfordringer skal møtes. De har blant annet vurdert mulighetene for å øke fleksibiliteten for den enkelte og virksomhetene.

Den 6. januar i år ble utvalgets utredning lagt frem for regjeringen, der noen forslag til regelendringer er fremmet.

Innstillingen sendes på høring 15. januar og høringsfristen er satt til 1. juli. Utover dette så kan ikke departementet informere om videre tidsperspektiv. Vi ser frem til departementets videre vurderinger av endringer av et forholdsvis detaljert og komplisert regelverk om arbeidstid.

Utvalgets konkrete forslag

Utvalget har fremmet noen konkrete forslag til forbedringer og endringer av dagens regelverk. Blant annet ønskes det tydeliggjøring av gjeldende arbeidstidsregelverk, det foreslås en ny stillingskategori som betegnes som delvis uavhengig, og det fremmes forslag om økt fleksibilitet i skift- og turnusordninger i helse- og omsorgssektoren. Disse forslagene kan kort oppsummeres som følger:

Konkretisering av vilkår for særlig uavhengige / ledende stillinger

Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven åpner per i dag for unntak. Disse unntakene omfatter arbeidstakere i «særlig uavhengige» og «ledende» stillinger.

Hva som ligger i de to unntakene er per i dag vanskelig tilgjengelig og lite konkretisert i lovteksten. Utvalgets forslag er at vilkårene for de ulike unntakene presiseres og beskrives, og de mener at dette må skje i selve lovteksten.

Ny kategori – «delvis uavhengig stilling»

Utvalget foreslår å etablere en ny mellomkategori, delvis uavhengig stilling, som til dels skal kunne unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i loven. Denne stillingsgruppen kan ha ansvar uten å naturlig falle inn under dagens unntak, men har en type arbeid som både krever og åpner for fleksibilitet. Dette kan typisk være prosjektledere.

Økt fleksibilitet ved turnus- og skiftarbeid, spesielt i helse og omsorgssektoren

I dag er det blant annet anledning til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gjennom avtale med arbeidstaker, arbeidstakers tillitsvalgte, eller ved samtykke fra Arbeidstilsynet.

På grunn av store problemer som har oppstått i helse- og omsorgssektoren rundt avtaler om unntak, ser arbeidsutvalget det nødvendig å stake ut en helt ny vei. Utvalget foreslår blant annet at arbeidsgiver skal få en begrenset adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, uten avtale med tillitsvalgte, arbeidstaker eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

De ytre rammene for arbeidstiden slik det er i dag skal allikevel ligge fast, og utvalget foreslår ikke endringer i tilknytning til dette.

Venter spent på utfallet

Deloitte synes denne utviklingen er positiv idet dagens arbeidsliv krever stadig økende grad av fleksibilitet, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er vår erfaring at det har vært et behov for klargjøringer av gjeldende regelverk. Vi venter spent på å se hva som blir utfallet av den første høringsrunden, og ser frem til det videre arbeid.

Ta kontakt for mer informasjon om utvalgets innstilling og dersom du har spørsmål eller problemstillinger rundt arbeidstidsbestemmelsene.

For å lese innstillingen i sin helhet, gå inn på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/?ch=1&q=

Var denne siden nyttig?