Artikkel

Dom avsagt i Malaysia-saken 4. januar 2019 

Frostating lagmannsrett stadfester trygderettens kjennelse om forståelsen av prinsippene for beregning av trygdeavgift for frivillige medlemmer som arbeider i Malaysia.

4. januar 2019 avsa Frostating lagmannsrett dom som stadfester Trygderettens fem-dommers kjennelse fra 2016 (TRR 2016-02489) om fastsettelse av trygdeavgift for frivillig medlem av folketrygden under arbeidsopphold i Malaysia.

Trygderetten kom til at det ikke kan ilegges høy trygdeavgift for frivillige medlemmer som benytter seg av ettårsregel i skatteloven for unngåelse av dobbeltbeskatning i Norge selv om de arbeider i Malaysia. Trygdeavgiften skal i slike tilfeller være lav (6,9 % for 2012).

Navs praksis har stort sett vært at man ved arbeid i Malaysia skal betale høy avgift (23,6% i 2012) for frivillig medlemskap som dekker pensjon i norsk folketrygd, dvs. et medlemsskap som ikke er fullverdig. Differansen mellom høy og lav trygdeavgift utgjør ca. 400 000 kroner for trygdemedlemmet.

Størrelsen på avgiften knytter seg til om man er «skattepliktig» til Norge eller ikke.

Staten gjorde for lagmannsretten gjeldende at skatteavtalen mellom Norge og Malaysia unntar inntekten fra beskatning i Norge og da er man ikke skattepliktig til Norge. Etter statens syn kan ikke trygdemedlemmet velge å påberope ettårsregelen i skatteloven fordi medlemmet ved å påberope ettårsregelen oppkonstruerer en skatteplikt som ikke er der i og med at Malaysiaavtalen unntar inntekten fra beskatning i Norge.

Trygdemedlemmet anførte at det er sikker rett at man skatterettslig kan velge om man vil påberope interne skatteregler eller skatteavtale for å avhjelpe dobbeltbeskatning.

Det finnes ingen holdepunkter i lov, forarbeider eller andre rettskilder for at en slik valgrett ikke gjelder når medlemmet arbeider i Malaysia. NAV har akseptert at medlemmer påberoper ettårsregelen for alle andre land Norge har inngått skatteavtale med. Om man ikke skulle akseptere det også for Malaysia vil det innebære en usaklig forskjellsbehandling.

Flertallet la til grunn at det ut fra formålet med ettårsregelen i skatteloven ikke var grunnlag for å tolke bestemmelsen innskrenkende ut fra en betraktning om at Malaysiaavtalen skiller seg fra andre skatteavtaler med unntak med progresjonsforbehold. Trygdemedlemmet kan velge å påberope skatteloven § 2-10, og han er da skattepliktig til Norge i avgiftsforskriftens forstand.

For flertallet var det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til anførselen om usaklig forskjellsbehandling.

Flertallet understreket likevel at det ikke er tungtveiende grunner for å behandle nordmenn som arbeider i Malaysia på en annen måte enn nordmenn som arbeider i andre land Norge har skatteavtaler med. Dommen er avsagt under dissens.

Dommen vil ha stor betydning for arbeidsgivere som har personell utstasjonert i Malaysia.

Et godt råd for arbeidsgivere er å gjøre seg kjent med sammenhengen mellom skatteplikten til Norge og dens betydning for beregning av trygdeavgift ved frivillig medlemskap i Norge.

Per i dag utøver to nasjonale myndigheter saksbehandling nødvendig for fastsettelse av trygdeavgift.

Dommen klargjør at den skatterettslige behandlingen foretatt av skattekontoret skal være førende for trygdemyndighetenes fastsettelse av trygdeavgift. Dette er en viktig avklaring og gir etter vår vurdering enklere praktikabel regel. Når den trygderettslige konsekvens klart knytter rettsvirkningene til en skatterettslig status er det naturlig at det rettslige innholdet i «skatteplikt»begrepet er det samme også for trygdemyndighetene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Les dommen fra Frostating lagmannsrett her.

Visste du at: 

Fra 1. juni 2018 trådte Advokat Anette Fjeld inn som partner for å lede avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. Fjeld har erfaring fra begge sider av dommerbordet.

Deloitte skreddersyr team for hvert enkelt oppdrag og setter sammen de beste menneskene på skatt og prosedyre. Ønsker du bistand i en sak, så kontakt oss gjerne.

Var denne siden nyttig?