Artikkel

Endringer i eiendomsskatteloven gir muligheter for deg som skatteyter

På tampen av fjoråret ble det vedtatt endringer i eiendomsskatteloven som trer i kraft fra og med 1. januar 2019.

I den forbindelse må alle kommuner som utskriver eiendomsskatt på «verk og bruk» innen 1. mars 2019 fastsette nytt eiendomsskattegrunnlag. Dette gir tilpasningsmuligheter for deg som skattyter.

Kjernen i de vedtatte endringene i loven er at dagens «verk og bruk» med virkning fra og med 2019 skal takseres som næringseiendom, det vil si at «verk og bruk» i all hovedsak fjernes som utskrivingsalternativ. Dette innebærer (minst) to ting:

  • Bygg og tomt skal som utgangspunkt verdsettes etter samme prinsipper som annen næringseiendom i kommunen
  • Produksjonsutstyr og installasjoner skal i sin helhet holdes utenfor eiendomsskattegrunnlaget

Variasjon blant kommunene

Grensen mellom henholdsvis bygg og produksjonsmaskiner og installasjoner er ny, og det foreligger lite praksis eller uttalelser som sier noe om hvordan denne skal forstås i praksis. Vår erfaring så langt viser at det varierer fra kommune til kommune hvordan de nye reglene implementeres, men at mange kommuner går for langt i tolkningen av hva som fra og med 2019 skal være eiendomsskattepliktig.

Deloitte har utviklet en metodikk for fordeling av kostnader og investeringer ned på objektnivå, og da henholdsvis skattepliktige og ikke-skattepliktige objekter. Dette vil gjøre det vesentlige enklere i forbindelse med rapportering og dokumentasjon for et mer korrekt eiendomsskattegrunnlag.

Et anbefalt tiltak allerede nå vil derfor være å gjennomgå og forberede dokumentasjonen før de nye takstene skal fastsettes. Korrekt håndtert vil dette kunne innebære betydelige besparelser både målt i betalbar skatt og ikke minst behovet for bruken av interne- og eksterne ressurser i etterkant.

Det er nå mulighetsrommet ligger der med tanke på å påvirke hva som skal bli kommunal praksis rundt eiendomsskatt, og ikke minst nivået på betalbar eiendomsskatt, i uoverskuelig fremtid.Vi tar møter forløpende med klienter for å kartlegge behovet for bistand og skreddersy et opplegg basert på vårt rapporteringssystem som kan passe den enkelte eiendom.

Vi gjennomfører forløpende møter med klienter for å kartlegge behovet for bistand og skreddersy et opplegg basert på vårt rapporteringssystem og den enkelte eiendom.

Var denne siden nyttig?