Nyheter

Endringer i aksjeloven fra 1. juli 2017

1. Innledning

Det er nå vedtatt en rekke forenklinger i aksjelovene. Disse er basert på regjeringens forslag om modernisering og forenkling av aksjelovene inntatt i Prop. 112 L (2016-2017).  Endringene (med noen få unntak) trådte i kraft 1. juli 2017.

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

Digitalisering

Endringene vil gjøre aksjelovgivningen teknologinøytral, og det er fra 1. juli åpnet for økt bruk av elektroniske løsninger, herunder lagring av selskapets dokumenter. Det blir også mulig å delta på generalforsamling gjennom såkalt «elektronisk deltakelse».  

Revisjon og særattestasjoner

Kravet om at morselskaper/holdingselskaper alltid skal velge revisor bortfaller, slik at små aksjeselskap som er morselskap kan fravelge revisjon. Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves.

2. Endringer i aksjelovene som trådte i kraft 1. juli 2017

2.1. Fravalg av revisjon i aksjeselskaper blir enklere 

Ved stiftelse av nye aksjeselskaper vil unnlatelse av å velge revisor i stiftelsesdokumentet anses som fravalg av revisjon.

For andre aksjeselskaper vil det heretter være tilstrekkelig med en generalforsamlingsbeslutning om fravalg av revisjon. Retten til fravalg utvides til å omfatte morselskap i konsern dersom konsernet som helhet faller under terskelverdiene, dvs. har en omsetning under MNOK 5, balansesum under MNOK 20) og mindre enn 10 ansatte (og det ikke foreligger plikt til å utarbeide konsernregnskap). 

Det er også vedtatt at terskelverdiene skal fastsettes i forskrift, men denne delen av bestemmelsen settes i kraft på et senere tidspunkt.

Virkningstidspunktet for fravalget forblir uendret, dvs. at revisjonen faller bort for det regnskapsåret hvori beslutningen blir registrert i foretaksregisteret. 

Aksjeloven § 7-6

Revisorloven § 2-1

2.2. Noen av revisors bekreftelser faller bort for aksjeselskaper 

Revisor skal ikke lenger gi særattestasjon til aksjeselskaper som bekrefter at det dekning for innløsningssummen ved uttreden eller utløsning, erklæring ved nedsetting til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte eller for at det er dekning for gjenværende bundet egenkapital ved kapitalnedsettelser og fisjoner. Allmennaksjelovens krav til særattestasjon ved kapitalnedsettelser beholdes, men vil bli vurdert nærmere.

Aksjeloven § 4-24 og § 12-2

Foretaksregisterloven § 4-4

2.3. Elektronisk generalforsamling 

Dersom ingen aksjeeier motsetter seg det kan styret beslutte at generalforsamling avholdes uten møte eller elektronisk. I en slik generalforsamlingen skal det utpekes protokollfører, protokollen skal inneholde fortegnelse av over aksjeeierne som har deltatt i behandlingen og hvordan disse har stemt. Protokollen skal signeres av styreleder eller av den generalforsamlingen utpeker, og sendes til alle aksjeeiere. 

Aksjeeiere skal videre ha rett til å delta elektronisk på en generalforsamling (som ellers gjennomføres med fysisk møte) forutsatt at det kan skje på betryggende måte. Retten til elektronisk deltakelse kan reguleres nærmere i vedtektene.

Aksjeloven §§ 5-7, 5-7 a og 5-11b

2.4. Elektronisk kommunikasjon mellom selskap og aksjeeiere 

Det åpnes for at all formell kommunikasjon mellom aksjeselskaper og aksjeeierne vil kunne foregå elektronisk.

Aksjeloven § 1-7, opphevelse av aksjeloven § 18-5

Allmennaksjeloven § 2-13

2.5. Styremedlemmers fratreden blir enklere

Styremedlem som fratrer vil heretter ikke behøve å påberope seg en særlig grunn eller gi selskapet forhåndsvarsel. (Disse kravene er heller ikke vært praktisert tidligere).

Aksjeloven § 6-7

2.6. Elektronisk oppbevaring av dokumentasjon

Det åpnes for elektronisk oppbevaring av selskapsdokumentasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, forutsatt oppbevaringen anses betryggende. Departementet kan fastsette nærmere regler om hva som er betryggende i forskrift.

Aksjeloven § 1-6

Allmennaksjeloven § 1-6

2.7. Oppbevaringstid for selskaps- og regnskapsdokumentasjon

Det innføres et skille mellom oppbevaring av selskapsdokumentasjon og oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, som regulerees av bokføringsreglene. 

Selskapsdokumentasjonen, som omfatter stiftelsesdokument, generalforsamlingsprotokoller og styreprotokoller, skal oppbevares i hele selskapets levetid og i minst ti år etter at det er avviklet. Overtagende selskap ved fusjon eller fisjon skal dessuten oppbevare selskapsdokumentasjonen for overdragende selskap i minst 10 år. 

For så vidt gjelder det oppbevaringspliktige regnskapsmateriale vil dette følge reglene i bokføringsloven. Aksjeloven slår her kun fast at overtagende selskap ved fusjon og fisjon skal oppbevare overdragende selskaps regnskapsmateriale, og at avviklingsstyret skal sørge for tilsvarende oppbevaring av et avviklet selskaps regnskapsmateriale.

Aksjeloven §§ 2-1, 5-7, 5-16, 6-29, 13-17, 14-8 og § 16-10

Allmennaksjeloven §§ 2-1, 5-16, 6-29, 3-18, 14-8, 16-10

3. Vedtatte endringer i aksjelovene som trer i kraft 1. januar 2018

3.1. Aksjeeiernes digitale adresser skal inn i aksjeeierboken 

Aksjeeieres digitale adresser skal heretter inn i aksjeeierboken i aksjeselskaper. Opplysningen skal ikke gjøres offentlig tilgjengelig, men Kongen vil kunne gi regler om innsynsrett. 

Ikrafttredelsen er utsatt til 1. januar 2018 for at selskapene skal få tid til å innhente aksjeeiernes digitale adresser før ikrafttredelsen.

Aksjeloven §§ 4-5 og 4-6

4. Vedtatte endringer i aksjeloven som trer i kraft når Kongen bestemmer

4.1. Justering av terskelverdier for fravalg av revisjon

De vedtatte forskriftshjemlene om fastsettelse av terskelverdier knyttet til omsetning og balanse for å kunne fravelge revisjon vil først tre i kraft på et senere tidspunkt. 

Uttalelser i forarbeidende tilsier at terskelverdien ved ikrafttredelsen vil bli inflasjonsjusterte fra fravalgsregelen ble innført i 2011, dvs. med 11-12 %, og at om lag 18 000 flere aksjeselskaper da vil kunne fravelge revisjon.

Aksjeloven § 7-6

4.2. Bekreftelse av innskudd i penger fra finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører

Bekreftelse av innskudd i penger skal kunne foretas av finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører. Tilsvarende endring vil også gjelde for innbetalinger til kommandittselskap, av grunnkapital i stiftelse, og av innskuddskapital i samvirkeforetak, statsforetak, interkommunalt selskap og (regionalt) helseforetak. 

Bestemmelsene vil bli satt trer i kraft når foretaksregisterets system er oppgradert for å håndtere endringen. 

Aksjeloven §§ 2-18, 2-19 og 10-9

Allmennaksjeloven §§ 2-18, 2-19 og 10-9 og 

Foretaksregisterloven § 4-4 m.fl

Var denne siden nyttig?