Artikkel

Ferieavvikling under koronapandemien

Deloitte Advokatfirma

Det er omtrent to måneder igjen til skoleferien og den såkalte fellesferieperioden hvor de fleste arbeidstakere normalt avvikler ferie. Mange arbeidsgivere vil i lys av situasjonen med covid-19 ha spørsmål om hvordan årets ferie skal planlegges. Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å ta ut ferie, og om allerede planlagt ferie kan endres av arbeidsgiver?

I denne artikkelen har vi samlet noen praktiske problemstillinger som arbeidsgiver kan møte på i forbindelse med spørsmål knyttet til ferie.

Kan arbeidsgiver fastsette arbeidstakers ferie?

Etter ferieloven skal spørsmål om feriefastsettelse drøftes med arbeidstakeren og utgangspunktet er at arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap skal finne et passende tidspunkt for avvikling av ferie. Dersom enighet ikke oppnås kan arbeidsgiver fastsette tidspunkt for ferien. Dette innebærer at dersom arbeidsgiver har særlige behov i forbindelse med driften i år som følge av koronasituasjonen, kan arbeidsgiver fastsette ferielister slik at ferien avvikles mest mulig hensiktsmessig.

Arbeidstaker kan kreve at tre uker av ferien avvikles samlet i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. Utover dette står arbeidsgiver forholdsvis fritt, og kan pålegge arbeidstaker uttak av ferie på et tidspunkt som passer virksomhetens aktivitet. Forutsetningen er at ferietiden er drøftet med ansatte i forkant.

Varslingsfrist og planlegging av årets ferieavvikling

Utgangspunktet og hovedregelen etter ferieloven er at arbeidsgiver skal underrette arbeidstaker om feriefastsetting så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for det.

Ferieloven åpner opp for kortere varslingsfrist når det foreligger «særlige grunner» uten at dette er nærmere definert i loven. Det nevnes i forarbeidene til loven at «særlige grunner» kan være forhold knyttet til driftsmessig usikkerhet og Arbeids- og sosialdepartementet skriver i et brev datert 21. april at den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv., vil kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven.

Dette betyr at dersom arbeidsgivers virksomhet blir påvirket av koronasituasjonen kan den varsle arbeidstaker om feriefastsetting med kortere frist enn to måneder.

Kan arbeidsgiver endre allerede fastsatt ferie?

Ferieloven gir arbeidsgiver adgang til å endre allerede fastsatt ferie når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Denne adgangen er betinget av at uforutsette hendinger skaper vesentlige driftsproblemer, og at det ikke kan skaffes en stedfortreder.

Arbeidsgiveren kan som følge av covid19-pandemien endre allerede fastsatt ferie. Krav på erstatning som følge av omlegging av ferien vil bli nærmere omtalt nedenfor.

Erstatning som følge av omlegging av ferien

Arbeidsgiver er forpliktet til å erstatte de faktiske kostnadene som arbeidstaker får som følge av omlegging av ferien og som den har opplyst om under drøftelsesmøte. Kostnader som arbeidstaker legger frem i ettertid kan dekkes kun dersom de fremstår som nærliggende som følger av omleggingen.

Skal permitterte arbeidstakere avvikle ferie?

Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere som er permitterte å avvikle ferie under permittering, og at partene kan oppnå enighet om å endre allerede fastsatt ferieavvikling.

Arbeidstaker kan ikke kreve endring av allerede fastsatt ferie, så lenge ikke arbeidsgiver godtar at en slik endring kan finne sted.

Har arbeidstaker krav på feriepenger under permittering?

Arbeidstaker som avvikler ferie mens man er permittert vil ha krav på feriepenger i tråd med bestemmelsene i ferieloven, og som er opptjent i løpet 2019. Arbeidstaker har ikke krav på dagpenger mens man avvikler ferie, og må derfor gi Nav melding om ferieavvikling.

Siden arbeidstaker ikke har krav på dagpenger under ferieavvikling, må arbeidsgiver sørge for at utbetaling av feriepenger skjer på et tidspunkt arbeidstaker faktisk avvikler ferie.

Avviklet ferie under permittering skal normalt komme til fradrag for permitteringstiden. Maksgrensen på 26 uker for permittering kan derfor bli forlenget med tilsvarende antall feriedager som følge av avviklet ferie.

For mer generelt om ferie kan du lese vår artikkel om permittering her. 

Arbeidstakers rett til feriepenger for manglende avviklet ferie

I noen bransjer har covid-19 situasjonen ført til et stort behov for arbeidskraft. Følger av det kan bli at arbeidstakere ikke kan få avviklet hele ferien sin i løpet av 2020. Spørsmålet er hvordan arbeidsgiver kan håndtere ferien i år.

Utgangspunktet etter ferieloven er at arbeidsgiver plikter å legge til rette for at arbeidstaker kan avvikle ferie, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie. Ferieloven gir likevel en viss adgang til å avtale overføring av ferie til påfølgende ferieår. Arbeidsgiver har mulighet til å avtale med arbeidstaker å overføre 12 dager av lovbestemt ferie til neste år. Ferie utover dette som ikke er avviket ved utgangen av 2020 vil som hovedregel automatisk overføres til påfølgende ferieår.

Arbeidstaker skal derfor få utbetalt lønn for utført arbeid, dagpenger under permittering i tillegg til opptjente feriepenger.

 

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?