Artikkel

Hastepermittering

Deloitte Advokatfirma

Nordre Follo måtte stenge ned kommunen etter at det ble registrert det britiske muterte viruset. Dette innebærer at alle virksomheter utenom matbutikker, bensinstasjoner og apotek, må stenges. Nabokommuner kan også påvirkers. Som arbeidsgiver må man være forberedt på at man må iverksette hastepermitteringer.

Hvordan gå frem ved hastepermittering?

Innkall til drøftelsesmøte

Hvis det er sannsynlig at virksomheten må stenge ned, bør arbeidsgiver allerede nå innkalle tillitsvalgte/arbeidstakerrepresentanter til drøftinger rundt en mulig permittering.

Protokoll fra drøftelsesmøtet

I drøftelsesmøtet skal det gis informasjon om årsaken til permittering, antall arbeidstakere som vil bli berørt, utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier, om det er tale om helt eller delvis permittering og antatt permitteringslengde. I en situasjon som dette, må arbeidsgiver være åpen om at det er vanskelig å si noe om permitteringslengden, da dette henger sammen med føringer fra myndighetene og utviklingen av situasjonen. I slike tilfeller må det foretas fortløpende vurderinger av behovet for permittering.

Det skal skrives protokoll fra drøftelsesmøtet. I protokollen må det fremgå om det er enighet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte om:

  • det er saklig grunn for permitteringen,
  • permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  • arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen.
Permitteringsvarsel

Etter at det har blitt gjennomført drøftelser med tillitsvalgte, skal det sendes ut et permitteringsvarsel til de berørte ansatte. Hvis virksomheten må stenge umiddelbart, kan arbeidsgiver benytte seg av den forkortede varslingsfristen på 2 dager.

Permitteringsvarselet må være skriftlig og bør inneholde:

  • Informasjon om permitteringens årsak
  • Navn på den permitterte arbeidstakeren, når den permitterte ble ansatt i virksomheten og den permittertes stillingsstørrelse
  • Om det er enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentant om permitteringen
  • Varslingsdato
  • Dato for iverksettelse
  • Permitteringens lengde 
  • Om det er hel eller delvis permittering
Arbeidsgiverperioden

Etter at permitteringen er iverksatt, må arbeidsgiver betale full lønn i de 10 første arbeidsdagene (arbeidsgiverperioden). Deretter må arbeidstaker vente tre dager før de kan motta dagpenger fra NAV. Det er viktig at de ansatte så tidlig som mulig kontakter NAV for å søke om dagpenger under permittering.

Mindre virksomheter som ikke har tariffavtaler

For mindre virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler og heller ikke har tillitsvalgte, kan arbeidsgiver innkalle sine ansatte til et fellesmøte eller sende ut et informasjonsskriv om årsaken til nedstenging og behovet for hastepermittering. 

Arbeidsgiver kan be om at eventuelle innspill blir sendt inn til arbeidsgiver innen en gitt frist for å legge til rette for at arbeidstakerne kan komme med sitt synspunkt. 

Hvis det er klart at alle ansatte rammes og det er akutt behov for nedstenging, er vår vurdering at det er tilstrekkelig at det sendes et informasjonsskriv til samtlige ansatte med permitteringsvarsel. Informasjonsskrivet bør dekke punktene som er beskrevet over vedrørende informasjon og drøfting med tillitsvalgte, samt bakgrunnen for valgte fremgangsmåte.  

Deloitte Advokatfirma

Vi er blant landets ledende innen arbeidsrett. Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert innen arbeidsrettslige nyheter. 

Meld deg på vårt nyhetsbrevet
Var denne siden nyttig?