Artikkel

Hvordan vil teknologi endre internjuristenes arbeidshverdag?

2018 Legal Tech Survey

Internjuristen har gått fra å ha en støtterolle, til å bli en nøkkelbrikke i driften av virksomheten. Med rett bruk av ny teknologi kan denne rollen styrkes ytterligere.

Internjuristene har gått fra å være juridiske eksperter som sørger for å begrense bedriftens risiko, til å være en viktig gruppe ansatte som gjør det mulig å i det hele tatt drive virksomheten. De beste av den nye generasjonen med internjurister er fleksible, tett på virksomheten og engasjert i bedriftens drift og teknologi, slik at de kan gi råd når det oppstår  spørsmål knyttet til sikkerhet eller risiko.

Den generelle oppfatningen blant internjurister i dag, er at mer utstrakt bruk av teknologi kommer til å endre driften av interne juridiske prosesser og funksjoner. Foreløpig er USA og Storbritannia ledende i bruken av slik teknologi, men vi ser i økende grad konkurranse fra andre land hvor man for eksempel har tatt i bruk blockchain og transformative teknologier som kunstig intelligens (AI).

Internjuristene er klar over at virksomheten sitter på en mengde under- eller uutnyttet data, og forstår at verdifull innsikt kun kan hentes ut ved økt bruk av teknologi. Til tross for at mange ser at det er stor nytte og verdi i uutnyttet data, har det tatt lang tid for teknologien å spre seg.

Fordeler med juridisk teknologi

De potensielle fordelene med juridisk teknologi er mange, forutsatt at bruken av denne passer med bedriftens strategi, og at man har tatt i bruk teknologi som er nødvendig og effektiv. For mange virksomheter vil de mest åpenbare fordelene være bedre risikostyring; bedre effektivitet med lavere kostnad, tidsbesparelser, reduksjon av menneskelige feil samt at man unngår bøter og sanksjoner fordi man ikke går glipp av frister og overser forpliktelser. 

Andre fordeler kan også være:

 • Man kommer nærmere oppgavene
 • Man får utnyttet data bedre
 • Gir merverdi  

Den vanligste bruken av juridisk teknologi i dag

Mye av teknologien som brukes løser vanlige og «gammeldagse» problemer, men gjør dette langt mer effektivt enn hva som tidligere har vært mulig. Det er også vanlig at teknologien som brukes gir mer innsikt enn hva som tidligere har vært mulig.
 
Vanlige bruksområder i dag kan være:

 • Styring og forvaltning av avdelinger, filialer og konsernselskaper i Norge og i utlandet
  Kontraktshåndtering
 • Lagring, systematisering og håndtering av maler og kontraktseksempler
 • Rask gjennomgang av store mengder dokumenter eller data
 • Håndtering av risiko og etterlevelse av lover og regelverk
 • I tillegg til disse mer tradisjonelle bruksområdene, er kunstig intelligens, blockchain og sky-teknologi på vei inn i arbeidshverdagen til internjuristene.

Vanlige utfordringer ved å ta i bruk teknologien

Internjurister og deres team er åpne for å ta i bruk ny teknologi, men det er mange utfordringer som bør tas hensyn til. Den første er hvordan man skal frigjøre nok tid til å ta i bruk nye løsninger i en allerede hektisk hverdag. Det er viktig at virksomhetene forstår teknologiens muligheter og begrensninger innenfor deres bransje og felt, og er oppmerksom på at det er mye som også ikke lar seg automatisere.
 
Andre utfordringer kan være:

 • For mye å velge i – og å velge riktig teknologi til din virksomhets bruk
 • Å bygge en prosjektmetodikk for bruk av teknologi

Hvilke hensyn må tas før man tar i bruk ny teknologi?

Ulike organisasjoner kan forvente ulikt resultat ved innfasing av ny teknologi. Det er mer sannsynlig at store, strengt regulerte virksomheter eller bedrifter i teknologisektoren bruker mer teknologi enn små virksomheter og virksomheter i industriell sektor. Strategien til virksomheten som en helhet må også tas med i vurderingen før ny teknologi kan tas i bruk i bedriften. En god strategisk planlegging kan være med på å løfte den juridiske avdelingen mange hakk ved hjelp av riktig teknologi.
 
Andre faktorer virksomhetene må ta hensyn til er:

 • Sette sammen det rette teamet
 • Effektiv implementering
 • Kontinuerlig vedlikehold 

Teknologi kan ikke løse alle problemene

Teknologi er bare én del av den nye hverdagen til internjuristene. Teknologi kan gjøre mye, men ikke alt. Avdelingens effektivitet er avhengig av kvaliteten på virksomhetens operasjonelle strategi, og hvordan mennesker, prosesser, teknologi og data i fellesskap bidrar til måloppnåelse. Internjuristene bør derfor vente med å kaste seg over de mengdene med juridiske teknologiløsninger som er tilgjengelige på markedet til de har bestemt hvilke problemer de ønsker å løse – og finne ut om teknologien er den beste måten å løse disse på. Bruk av teknologi for teknologiens skyld er lite effektivt også for juridiske avdelinger.
 
Over tid vil arbeidsmengden fordele seg annerledes mellom juridisk avdeling, andre interne funksjoner, offshore, outsourcing og teknologi. I løpet av de neste to til fem årene regner vi med at automatisert språkbehandling vil eliminere mye kontraktarbeid, forskning vil bli automatisert, samtidig som dokument- og kunnskapshåndtering vil skape mange nye muligheter.
 
Dette vil medføre at juridisk avdeling i bedriften kan få anledning til å bruke mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på strategisk rådgivning, noe som vil være stor fordel for virksomheten. Teknologiutviklingen innebærer derfor spennende muligheter for internjuristene og deres team.

 
 
 

Last ned hele rapporten

2018 Legal Tech Survey

 

Last ned
Var denne siden nyttig?