Artikkel

Koronakorrupsjon og andre pandemirelaterte risikoer

Deloitte Advokatfirma

Koronapandemien endrer trusselbildet for både privat og offentlig sektor. Hvilke nye utfordringer står vi overfor i denne internasjonale krisen? Og hvordan kan vi forebygge og avhjelpe dem?

Økokrim publiserte i forrige uke sin Trusselvurdering 2020 der flere av koronapandemiens innvirkninger på trusselbildet er adressert. De nye risikoene medfører utfordringer for så vel privat som offentlig sektor. Flere av truslene kan imidlertid forebygges og avhjelpes!

Korrupsjonsrisikoen i Norge har økt

I trusselvurderingen påpeker Økokrim at korrupsjonsrisikoen i Norge generelt har økt, særlig korrupsjonsfaren i kommunale etater som plan- og bygg, samt offentlige anskaffelser. Norge har falt fra en solid tredjeplass til syvendeplass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks fra 2018 til 2019. Koronapandemien forsterker korrupsjonsrisikoen, ved knapphet på smittevernsutstyr og at flere ansatte blir tildelt nye roller uten tilfredsstillende kompetanse innen antikorrupsjon.

Korrupsjonsrisikoen avhenger av virksomhetens egeninnsats, og systematiske antikorrupsjonsprogrammer er grunnleggende for å lykkes. Økokrim understreker viktigheten av gode varslingskanaler og et solid varslervern i antikorrupsjonsarbeidet.

Cybersikkerhet - viktigere enn noen gang

Koronapandemien har i tillegg medført økt risiko i forbindelse med virtualiseringen av samfunnet. Trenden var godt i gang allerede før koronautbruddet, men med dagens utbredte bruk av hjemmekontor blir risikoene i større grad aktualisert. Informasjonsflyt skjer i dag i enda større grad over virtuelle plattformer, og mange jobber hjemmefra uten tilsvarende sikkerhetsmekanismer som på kontoret. Sårbarheten for hacking og datatyveri øker, samt risiko for bedrageri.

I Økokrims trusselvurdering nevnes særskilt «direktørbedrageri», som betyr at gjerningspersonen manipulerer ansatte til å overføre eller godkjenne utbetalinger ved å utgi seg for å være en leder i virksomheten. Tradisjonelt har dette skjedd gjennom e-posthacking, men nye programmer gjør det nå mulig å manipulere bilde, lyd og videoer for å etterligne en annen person («deepfake»).

Økningen i netthandelen har ført til en fremvekst av falske nettbutikker som tilegner seg kortopplysninger for misbruk. Salg av falske farmasøytartikler og smittevernutstyr har også økt etter pandemiutbruddet, og her har som kjent det norske helsevesenet allerede gått på en smell.

Økokrim uttrykker videre en bekymring for at koronapandemien vil medføre en økning i konkurskriminalitet og utnyttelse av de nasjonale tiltakspakkene, både fra opportunistiske kriminelle og lovlydige i desperate situasjoner.

For rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven vil de nye truslene som følge av koronapandemien gjøre det nødvendig å oppdatere den virksomhetsinnrettede risikovurderingen.

Har din virksomhet behov for bistand?

Deloitte kan hjelpe din virksomhet med å møte de nye risikoene koronakrisen har aktualisert. Vår tverrfaglige enhet består av advokater, økonomer, revisorer, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører og eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet. Denne bredden av kompetanse gjøre at vi kan skreddersy et team for å møte nettopp de utfordringene din virksomhet står overfor. Som del av Deloittes globale nettverk kan vi bistå i saker som også omfatter internasjonale forhold.
 

Vi tilbyr en rekke aktuelle tjenester i forbindelse med nytt trusselbilde som følge av koronapandemien:

  • Implementering av antikorrupsjonssystemer, utforming av etiske retningslinjer, dilemmatrening m.m.
  • Utarbeiding av varslingsrutiner 
  • Digital varslingskanal for våre kunder, hvor både ansatte og eksterne trygt kan varsle (anonymt)
  • Antihvitvasking, herunder vurdering av hvitvaskingsrisiko på foretaks -og forretningsenhetsnivå, utarbeiding av rutiner og prosesser, opplæring og etterlevelseskontroller 
  • Cybersikkerhet
     

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?