Artikkel

Lønnsstøtte for å ta tilbake permitterte arbeidstakere

Deloitte Advokatfirma

Den 16.06.20 vedtok Stortinget en ny lov om lønnstøtteordning for arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid. Ordningen innebærer blant annet at selskaper som har hatt et omsetningsfall på minst 30 % kan få tilskudd med inntil 15 000 kr per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permitteringen. Selv om dette kan være et lukrativt tilbud, bør arbeidsgiver gjøre en nøye vurdering av om dette er en ordning som de bør søke på.

Formålet med den nye ordningen er å redusere antallet som er permittert som følge av koronautbruddet, for å motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge festner seg på et høyt nivå. For å forhindre ytterligere permitteringer har regjeringen allerede foreslått at arbeidsgiverperioden skal økes fra 2 til 10 dager ved nye permitteringer fra 1. september 2020 og at statens lønnskompensasjon på 18 dager skal bortfalle fra 1. september. Disse tiltakene innebærer at fokus på støtte fra staten flyttes fra å yte mest støtte til virksomheter med lav aktivitet, til virksomheter som tar ansatte tilbake fra permittering for å få aktiviteten opp.

Kjernen i støtteordningen

Støtteordningen innebærer at bedrifter får støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Tilskuddsordningen gjelder kun for juli og august 2020. Både selskaper, enkeltpersonsforetak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om lønnstilskuddet. Størrelsen på tilskuddet varierer ut ifra omsetningsfallet i virksomheten sammenlignet med samme måned i 2019:

  • Enkeltpersonforetak og selskap som har hatt et omsetningsfall på minst 30 %, gis tilskudd med 15 000 kr per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.
  • For enkeltpersonforetak og selskap som har hatt et omsetningsfall på mindre enn 30 %, beregnes tilskudd per måned per fulltidsansatt til 75 000 kr multiplisert med prosentvist omsetningsfall fratrukket 10 prosentenheter.
  • Institusjoner og organisasjoner kan gis et tilskudd med 10 000 kr per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Det er ikke et krav om omsetningsfall.
Vilkårene for å få støtte

Det er satt en rekke vilkår til arbeidsgiver for å få lønnstilskudd:

  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  • Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020.
  • Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.
  • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.
  • Søkeren må utøve lovlig aktivitet.
  • Søkeren må ikke være under konkursbehandling.
Hvordan søke?

Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen. Det er lagt opp til en egen søknadsportal for lønnstøtteordningen, hvor saksbehandlingen i stor grad gjøres elektronisk og automatisk ved at opplysningene kontrolleres gjennom A-ordningen.

Søknadsportalen finner du her.

Bør man søke?

Lovgiver har lagt betydelige føringer for arbeidsgivers oppsigelsesadgang og mulighet til å permittere på nytt dersom man søker og mottar dette tilskuddet. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiver gjøre en nøye vurdering av sitt behov for å nedbemanne eller omstille virksomheten til høsten. Selv om det kan synes lukrativt å motta inntil 15 000 kr pr ansatt i støtte i 2 måneder, kan det bli betydelig dyrere å ikke få gjennomført nødvendige omstillinger til høsten. Arbeidsgiver blir også forhindret fra å permittere på nytt hvis det f.eks. skjer en ny smittebølge, eller det skjer en ny driftsinnskrenkning på grunn av et tøft marked.

Myndighetene tar sikte på at søknadsportalen vil bli åpnet i september, hvor bedriftene kan søke om støtte for juli og august samlet.
 

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?