Artikkel

Inngåelse av nye kontrakter i et usikkert og volatilt marked

Samfunnet står i dag ovenfor utfordringer som man ikke har sett på svært lenge. Samtidig må hjulene holdes i gang – for det kommer en dag hvor situasjonen normaliseres. I den perioden vi er inne i innebærer dette blant annet at virksomheter må inngå både kortsiktige og langsiktige kontrakter og for øvrig ha en mest mulig normal atferd.

Publisert 20. mars 2020

Samtidig minner situasjonen i verden oss på at det i enda større grad enn tidligere er viktig å sikre sine interesser, og at kontrakten i den forbindelse antakelig vil bli et enda viktigere virkemiddel enn tidligere.

Tidligere sovende kontraktsbestemmelser nå aktuelle

Det som tradisjonelt har vært oppfattet som norsk kontrakttradisjon står ikke nødvendigvis for fall, men vi spår at det fort vil bli et skille mellom kontrakter som er inngått før og kontrakter som er inngått etter utbruddet av covid-19. Eksempelvis vil det antakelig bli vanskelig å få nevneverdig hjelp av avtalelovens regler for de kontrakter som inngås nå og som ikke ivaretar situasjoner lik den vi er inne i.

Vi opplever nå at kontraktbestemmelser som enten har vært fraværende eller sovende i flere tiår nå blir mer aktuelle enn noen gang.

Før man inngår nye kontrakter i dagens marked anbefaler vi at det foretas en vurdering av juridiske og kommersielle sider av kontrakten ikke nødvendigvis har hatt like stort fokus tidligere. Vi går inn i en periode med et svært volatilt marked hvor forholdene endrer hurtig – vi har ikke oversikt over hvordan verden vil se ut i neste uke, i neste måned eller til neste år.

Ved inngåelse av nye kontrakter anbefaler vi at man har fokus på bestemmelser som sikrer virksomheten mot ulike typer svingninger i markedet, samt at man tar en skikkelig vurdering av hvordan bestemmelsen om force majeure er formulert slik at den også omfatter Covid-19.

Vi vil nedenfor peke på noen typetilfeller som det vil være særlig viktig å være oppmerksomme på i tiden fremover når nye kontrakter skal forhandles.

Valutasvingninger

Mange virksomheter inngår kontrakter hvor betaling skal skje i annen valuta enn norske kroner, mens man i hjemmemarkedet baserer sin virksomhet på norske kroner. Situasjonen i dagens marked er at det er flere faktorer som samtidig påvirker forholdet mellom de ulike valutaer. Et forhold er koronaviruset, et annet er oljeprisen.

Dersom kontraktene innehar elementer som knytter seg til valutakurser, anbefaler vi at det innarbeides bestemmelser som ivaretar større endringer i valutakursene, f.eks. forholdet mellom NOK og EUR.

Dette gjør seg særlig gjeldende i de kontraktene hvor leveranse skal skje noe frem i tid samt de kontraktene hvor levering og betaling skal skje løpende og over flere perioder. Tradisjonelle rammeavtaler er også kontraktstyper som må ha tydelige prisjusteringsmekanismer.

Råvarepriser

Endring i råvarepriser er ikke noe nytt, men den siste tiden viser hvor dramatisk et fall i f.eks. oljeprisen kan få dersom dette kommer samtidig som andre begivenheter som f.eks. koronaviruset.

Ulike former for indeksreguleringer

Mange kontrakter har bestemmelser om indeksregulering, og det vil i tiden fremover være særlig viktig å ha fokus på hvilken indeks man benytter for å regulere kontrakten. Det være seg indekser utarbeidet av SSB, utenlandske indekser eller andre former for indeksreguleringer.

Force majeure-bestemmelser som spesifikt ivaretar konsekvensene av Covid-19

Koronaviruset har for alvor vekket til live reglene om force majeure. Disse kontraktbestemmelsene har i svært liten grad vært aktuelle de siste tiårene, og den rettspraksis som finnes knyttet til denne type bestemmelser relaterer seg i stor grad til de de to verdenskrigene.

Vi ser ulike typer force majeure-bestemmelser og har på generelt grunnlag utarbeidet en egen artikkel om dette emnet.

I nærværende artikkel er budskapet at alle kontrakter som inngås nå må ha en egen formulering hvor det spesifikt angis at covid-19 skal anses som en force-majeure-begivenhet. Alternativt vil man antakelig få problemer med å bli hørt med at Covid-19 er å anse som force majeure ettersom spredningen av viruset var aktuelt allerede på tidspunktet da kontrakten ble inngått.

Sikring av betaling

Mange kontrakter har ulike typer mekanismer som skal sikre rettidig oppgjør. I dagens marked kan det være hensiktsmessig å ta en vurdering av om de tradisjonelle avtalereguleringene er tilstrekkelige.

Eksempler som kan innebære en større sikkerhet for rettidig oppgjør er å benytte kommisjon, hel eller delvis forskuddsbetaling, factoring, bankgaranti, morselskapsgaranti eller tilsvarende.
 

Samleside: Koronaviruset (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?