Artikkel

Permitteringer og oppsigelser: Likestilling av innleide/midlertidige og faste ansatte

Det er mange spørsmål som kan dukke opp under permitterings- og nedbemanningsprosesser. Et av spørsmålene er hvordan utvelgelsen skal gjennomføres og om det vil være riktig å inkludere innleide arbeidstakere og midlertidige ansatte.

Permittering- og nedbemanningsprosesser fører til mange spørsmål. Spesielt spørsmål vedrørende regler rundt innleide arbeidstakere: hvordan skal utvelgelsen gjennomføres der det er (saklig) grunnlag for permittering eller oppsigelse? Og vil det være riktig og saklig å inkludere innleide arbeidstakere og midlertidige ansatte i utvalgskretsen ved utvelgelsen av ansatte som blir permittert eller sagt opp.

Ansiennitetsvurdering inkluderer innleide arbeidstakere

Det siste spørsmålet var tvistetema i en sak for Arbeidsretten (AR-2020-8 og AR-2020-9), der retten konkluderte med at det er saklig at ansiennitetsvurderingen inkluderer innleide arbeidstakerne ved permitteringer og nedbemanninger.

Forholdet i den saken var at Saipem Drilling Norway AS inkluderte arbeidstakere som formelt sett var leid inn fra selskapet NES Global Offshore AS i forbindelse med utvelgelse av ansatte ved permitteringer og nedbemanninger. Det hadde vært fast praksis i Saipem for at de innleide arbeidstakerne fra NES, inngikk i utvalgskretsen ved nedbemanninger og permittering. Saipem hadde dessuten en avtale med tidligere tillitsvalgte om å inkludere innleide arbeidstakere i utvelgelseskretsen. For alle praktiske formål, gjorde Saipem gjeldende at selskapet hadde arbeidsgiveransvar på særlig grunnlag overfor arbeidstakerne som var leid inn fra NES.

Selv om spørsmålet om det er grunnlag for permittering uten at virksomheten først avvikler innleieforhold ikke var tema i saken gjorde arbeidstakersiden gjeldende at det ikke forelå saklig grunn for permittering dersom arbeidsgiver opprettholder innleieforhold, fordi det da ikke var en situasjon med manglende beskjeftigelse. Dette var Arbeidsretten ikke enig i; «Arbeidsretten bemerker at punkt 9.1 har flere alternative vilkår for permittering, og hvor punkt 9.1 nr. 4 oppstiller et generelt krav om saklig grunn, men hvor manglende beskjeftigelse er nevnt som et eksempel på hva som kan være saklig grunn. Det kan derfor ikke oppstilles en absolutt plikt til å avvikle innleieforhold, men dette vil inngå i vurderingen av om permittering har tilstrekkelig saklig grunn.»

Arbeidstakersiden gjorde gjeldende at utvelgelse på grunnlag av bedriftsansiennitet bare kan skje blant egne ansatte, og at innleide arbeidstakere ikke kan føres opp på ansiennitetslisten og likestilles med virksomhetens egne ansatte ved utvelgelsen.

Det springende punktet i saken var altså om det var i strid med Hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE punkt 8.4 og 9.1 å inkludere arbeidstakere som formelt sett var innleid fra NES i ansiennitetsvurderingen ved gjennomføring av permittering og oppsigelse.

Arbeidsretten understreket at de tariffrettslige krav til utvelgelse gjelder i utgangspunktet utvelgelse blant virksomhetens egne ansatte, men denne vurderingen kan inkludere personell som reelt sett er ansatt i virksomheten, for eksempel fordi det foreligger grunnlag for arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag.

Gjelder ikke for ikke-tariffbundet virksomheter

Dommen gjelder tolkning av ansiennitetsprinsippet etter hovedavtalen, og har dermed ikke umiddelbar overføringsverdi til permitteringer og nedbemanninger for ikke-tariffbundne virksomheter. Imidlertid vil avgrensning av utvalgskretsen bero på en saklighetsvurdering i det konkrete tilfellet også ved vurderinger etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Det klare utgangspunktet ved oppsigelse eller permittering, som også partene var enige om i denne saken, er fortsatt at innleieforhold og midlertidige arbeidsforhold skal avvikles før det gjennomføres oppsigelser eller permitteringer av egne ansatte. Men dommen viser at innleide arbeidstakere kan medtas i utvalgskretsen etter en konkret vurdering hvor det foreligger arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag.

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?