Artikkel

Offentlige anskaffelser

Forenklinger mens vi venter på forenklinger

Nærings- og handelsdepartementet har foretatt endringer og forenklinger i anskaffelsesregelverket med virkning fra 1. juli 2015.

Det er vedtatt nye EU-regler for offentlige anskaffelser og det pågår et omfattende arbeid for forenkling av de særnorske reglene om offentlige anskaffelser. I følge Nærings- og fiskeridepartementet skal et samlet nytt regelverk for offentlige anskaffelser være på plass våren 2016.

Imidlertid har departementet allerede nå vedtatt enkelte av forslagene til forenklinger av det særnorske regelverket, og endringene trer i kraft allerede 1. juli 2015. Det særnorske regelverket er i hovedsak reglene som gjelder for anskaffelser med en verdi under de såkalte terskelverdiene på henholdsvis 1,55 millioner kroner (1 million for statlige myndigheter) for varer og tjenester og 39 millioner kr for bygg- og anleggskontrakter.

De nye reglene innebærer ikke bare forenklinger, men gir også oppdragsgiver enkelte nye viktige verktøy i anskaffelsesprosessen.

De viktigste endringene er:

Oppdragsgiver kan foreta kjøp uten utlysing av konkurranse dersom pågående konkurranse blir forsinket

Særlig for oppdragsgiver er dette en viktig endring. Det er mange fallgruver ved gjennomføringen av en anbudskonkurranse og det er mange forhold som kan medføre forsinkelse. Oppdragsgivere kan undertiden oppleve at forsinkelser i anbudsprosessen medfører at eksisterende avtaler utløper før konkurranse for en ny avtale er ferdig. Oppdragsgiver har da valget mellom å ikke få levert den aktuelle varen eller tjenesten inntil ny kontrakt er inngå en midlertidig kontrakt uten at denne er kunngjort - en ulovlig direkteanskaffelse. Ofte vil det fremstå som uaktuelt ikke å få levert de aktuelle varene eller tjenestene i en periode, det kan for eksempel gjelde tjenester knyttet til samfunnskritiske oppgaver. Oppdragsgiver vil da være «tvunget» til å inngå en kontrakt i strid med anskaffelsesregelverket, noe som bl.a. kan medføre at oppdragsgiver blir ilagt et overtredelsesgebyr.

Etter de nye reglene har oppdragsgiver adgang til å inngå en slik midlertidig kontrakt hvor en anbudskonkurranse blir forsinket. Dette gjelder også av forsinkelsen skyldes at oppdragsgiver selv har gjort feil. Kontrakten kan ikke vare lenger enn hva som er nødvendig for å få gjennomført den forsinkede konkurransen. Unntaket vil ikke komme til anvendelse for midlertidige kontrakter som overstiger terskelverdiene.

Anskaffelser under 100 000 kr blir unntatt fra reglene om offentlige anskaffelser

Det gjelder allerede i dag forenklede regler for anskaffelser under 100 000 kr, men oppdragsgiver må følge de såkalte grunnleggende kravene for offentlige anskaffelser. Etter de nye reglene kan innkjøp under 100 000 kr foretas, nesten, uten hensyn anskaffelsesregelverket. Helt utenom anskaffelsesregelverket kommer en ikke. For eksempel vil fortsatt anskaffelsesreglene gjelde for beregningen av om anskaffelsens verdi er over eller under 100 000 kr.

Ikke lenger krav om levering av tilbud i lukket og merket forsendelse

Media har omtalt flere saker hvor leverandører har blitt kastet ut av konkurranser fordi tilbudskonvolutten har vært merket med feil navn eller nummer eller fordi tilbudspermer har blitt levert uten omslag, etc. Milliardkontrakter er blitt tapt som følge av slike feil. Fra 1. juli fjernes kravene om at tilbud skal leveres i lukket og merket forsendelse. Anskaffelsesreglene vil da kun stille krav om at tilbudet skal være skriftlig. Dette gjelder anskaffelser både over og under terskelverdiene.

Leverandører slipper å levere HMS-egenerklæring

I dag må, med unntak for de minste kontraktene, alle leverandører levere en erklæring om at de ved arbeid i Norge overholder HMS-lovgivningen. I praksis har den eneste betydningen av HMS-erklæringen vært at en leverandør som ikke leverer en slik erklæring vil bli kastet ut av konkurransen. HMS-erklæringen har neppe hatt noen betydning for hvorvidt HMS-lovgivingen faktisk blir fulgt. Derfor har departementet nå valgt å fjerne kravet om HMS-egenerklæring for anskaffelser både over og under terskelverdiene.

Forenkling av reglene for rammeavtaler

Bestemmelsene om rammeavtaler blir dels forenklet og dels opphevet. Det uttales at dette skal gi oppdragsgiver noe større fleksibilitet. Trolig vil dette eventuelt kun være i begrenset grad. Bestemmelsene om rammeavtaler vil få en enklere utforming, men samtidig synes det klart at bestemmelsene som nå er fjernet fra forskriftsteksten i stor grad fortsatt vil gjelde, selv om de ikke lenger står i forskriften.

Krav om læringsplasser også for utenlandske leverandører og krav om faktisk bruk av læringer

Dersom oppdragsgiver krever at leverandøren skal være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning, skal dette nå, i motsetning til tidligere, også gjelder utenlandske leverandører. Videre skal oppdragsgiver i slike tilfeller også kreve at det faktisk blir brukt læringer ved oppfyllelsen av den aktuelle kontrakten. Dette vil gjelde anskaffelser både over og under terskelverdiene.

Departementet varsler også at oppdragsgivere sener kan få plikt til å stille krav om bruk av læringer i enkelte bransjer.

Leverandører slipper å levere skatteattest for anskaffelser under 500 000 kr.

Krav om skatteattest er fjernet for anskaffelser under 500 000 kr.

Bruk av underleverandører

I tilknytning til vedtaket av nevnte endringer varsler departementet også at det senere i år kan komme forslag om å gi oppdragsgiver hjemmel til å begrense underliggende ledd av underleverandører. Flere bransjer har utfordringer knyttet til overholdelse av bl.a. regler knyttet til arbeidsforhold, lønn, etc. Bruk av flere ledd med underleverandører gjør det vanskeligere å kontrollere dette. Det er i dag oppdragsgivere som forsøker å begrense bruken av underleverandører, men om eller i hvilken grad det er adgang til dette er ikke helt klart. En slik hjemmel som foreslått av departementet vil følgelig innebære en avklaring av dette spørsmålet og er følgelig velkommen.

Var denne siden nyttig?