Artikkel

Reservasjonsretten på høring

Deloitte Advokatfirma

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig foreslått å gjøre unntak fra reservasjonsretten for interne omorganiseringer i staten. I påvente av en endelig beslutning, gir vi en kort oversikt over forslaget og mulige konsekvenser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig foreslått å gjøre unntak fra reservasjonsretten i arbeidsmiljøloven § 16-3, for interne omorganiseringer i staten. Forslaget går ut på å innta et unntak for virksomhetsoverdragelse innad i staten, i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper § 1. Høringsfristen er satt til 31.12.20.

Nærmere om forslaget

Reservasjonsretten er en rett for arbeidstaker til å motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. Retten fremgår av arbeidsmiljøloven § 16-3, og gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, også statsansatte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fremmet forslag om at statlige ansatte skal unntas fra reglene om reservasjonsrett, ved virksomhetsoverdragelser innad i staten. Statlige ansatte som er del av en intern virksomhetsoverdragelse, mister retten til å reservere seg mot overdragelsen. Forslaget begrunnes blant annet i at endringer innad i statsforvaltningen ikke vil medføre de store endringer i arbeidsforholdet, som reservasjonsretten er ment å ivareta. Forslaget går likevel ut på å frata en stor andel arbeidstakere en lovfestet rettighet og i praksis utvide arbeidsgivers styringsrett i disse tilfellene. Ansatte i private virksomheter vil ikke omfattes av unntaket, og vil ha reservasjonsretten i behold ved en eventuell virksomhetsoverdragelse.

Departementet argumenterer også med at forslaget kun representerer et utslag av dagens praksis i staten. Endringen vil da i realiteten kun innebære en forskriftsfesting og formalisering av den allerede eksisterende praksis. Det pekes også på at manglende klargjøring av forholdet mellom arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse og statsansatteloven vil kunne vanskeliggjøre pågående og fremtidige omorganiseringsprosesser innad i staten.

Deloitte Advokatfirma har solid kjennskap til virksomhetsoverdragelser og regelverket knyttet til dette. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om de ansattes reservasjonsrett eller andre spørsmål om virksomhetsoverdragelse.
 

Deloitte Advokatfirma

Få med deg siste nytt fra et av Norges største advokatfirmaer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrevet
Var denne siden nyttig?