Artikkel

Statens tidsfrist for justeringsavtale er rettsstridig

Deloitte Advokatfirma

En fersk dom slår fast at statens tidsfrist for justeringsavtalen er altfor kort og for absolutt.

Hvis fast eiendom overdras gjennom ordinære salg, fusjoner, fisjoner mv. vil det utløse en justeringsplikt, med den konsekvens at tidligere fradragsført inngående merverdiavgift må tilbakeføres helt eller delvis. Hvis kjøper eller overtakende selskap viderefører den avgiftspliktige bruk, vil det være mulig å unngå justeringsplikten hvis partene inngår avtale om overdragelse av justeringsforpliktelsen. Staten er av den oppfatning at loven må forstås slik at justeringsavtalen må inngås senest innen oppgavefristen for den avgiftstermin som overdragelsen fant sted. Det samme gjelder for vederlagsfrie overdragelser av infrastruktur til det offentlige, i prosjekter hvor overdragende part har hatt fradragsrett for inngående merverdiavgift.

I en fersk avgjørelse fra Gulating lagmannsrett legges det til grunn at det er tilstrekkelig at avtalen kommer på plass innen 3 år etter overdragelsen fant sted. I det konkrete tilfellet, som gjaldt overdragelse av infrastruktur til fylkeskommunen, ble avtalen om overdragelse av justeringsforpliktelsen inngått 18 måneder etter overdragelsen av oppgraderingsarbeidene på en fylkesvei fant sted. Lagmannsretten konkluderte likevel med at selskapet hadde krav på å få tilbakebetalt hele justeringsbeløpet. Fra rettens premisser finner vi følgende:

«Avgiftsmyndighetene har praktisert en frist innenfor oppgavefristen for den avgiftstermin overdragelsen finner sted. Etter lagmannsrettens syn burde en så kort, absolutt tidsfrist og streng håndhevelse, vært tydelig uttrykt fra lovgivers side. Særlig sett i sammenheng med fristen for å kreve endring etter dagjeldende bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 18-3 (nå skatteforvaltningsloven § 9-4). Bestemmelsen er generell, og bortsett fra annet ledd settes det ingen begrensninger med hensyn til hvilke krav som kan kreves endret. Eneste begrensning som fremgår er at krav om endring til gunst fremmes senest 3 år etter utløp av avgiftsterminen. Ettersom det ikke er varsel om bokettersyn eller noen illojal tilpasning som har foranlediget avtalen, kan lagmannsretten ikke se noe grunnlag for ikke å foreta korreksjoner i tråd med den avtalen som er inngått. Lagmannsretten finner etter dette at det ikke kan legges til grunn en fristregel med slikt innhold som avgiftsmyndighetens vedtak av 22. oktober 2018 bygger på.»

Avgjørelsen kan bli anket. Det er derfor fortsatt viktig å overholde statens frist. Hvis en allerede har gått i fellen, er det viktig å få inngått avtalen innen 3 års fristen til lagmannsretten, og kreve det justerte beløpet tilbakebetalt. Hvis avgjørelsen blir stående vil en slik avtale redde hele det opprinnelig fradragsførte beløpet.

Deloitte Advokatfirma

Les mer om Deloitte Advokatfirma og siste innsikt.

Les mer her
Var denne siden nyttig?