Artikkel

Styrets arbeidsgiveransvar for daglig leder

Et av ansvarsområdene som tilligger styremedlemmer er arbeidsgiveransvaret for selskapets daglig leder. Dette ansvaret innebærer mange av de samme oppgaver og krav til oppfølging som er pålagt daglig leder overfor selskapets øvrige ansatte.

Publisert 05.06.2019

For et styre kan dette være utfordrende, fordi styremedlemmene vanligvis ikke er en del av arbeidsmiljøet og vanskelig kan følge opp daglig leder så tett som ønskelig.

Det er aksjeloven som regulerer styrets personalansvar, og av § 6-13 følger at styret skal "føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig". Så hva ligger i "føre tilsyn med"? Det betyr å være trygg på at daglig leder utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen og de arbeidsoppgaver som stillingen innehar.

Hvor nøye styret bør følge med på og kontrollere arbeidet til daglig leder avhenger av virksomhetens størrelse, men også hvor godt virksomheten drives. I en virksomheten som sliter med økonomien kreves det tettere oppfølging av daglig leder fra styrets side.

Den utfordrende ansettelsen

Ansettelse av en daglig leder krever en mer nøysom prosess enn ansettelse av andre ansatte, og for et styre kan det være fornuftig å tenke godt gjennom hvilken person man ønsker i stillingen. Styrets reelle muligheter til "føre tilsyn med" daglig leder bør også være med i vurderingen når man skal avgjøre hvilke kvalifikasjoner som det er ønskelig at vedkommende har.

Det er en rekke spørsmål et styre bør stille seg før ansettelse: Hvordan skal stillingen kompenseres? Skal det være en bonusordninger, aksjeopsjoner eller andre insentiver? Hvor fritt bør styret stå til å endre arbeidsoppgaver ettersom virksomheten endrer seg? Bør arbeidsavtalen si noe om konkurransebegrensninger?

Prøvetid

Bruk av prøvetid kan generelt være viktig for å vurdere om den ansatte er kvalifisert for stillingen. Oppsigelsesvernet i norsk rett er noe lavere i prøvetiden, men dette krever at personen følges opp i løpet av perioden med tilbakemeldinger og medarbeidersamtaler som dokumenteres. Siden et styre vanligvis ikke er tilstede på arbeidsplassen, bør man på forhånd ha laget en plan for innrapportering om personens tilpasning til stillingen.

Kostnaden ved en dårlig ansettelse

En dårlig ansettelse kan koste mye. Oppfølging med påfølgende oppsigelsesprosess er slitsomt for et styre, kan gå ut over virksomhetens drift, og kostnadene ved prosessen blir fort omfattende. Har ikke styret som arbeidsgiver gjort en god nok jobb med oppfølging, er det ikke sjelden at daglig leder "kjøpes" ut av stillingen med en etterlønn.

Deloitte Advokatfirma kan bistå med å sikre at ansettelsen og oppfølging av en daglig leder blir gjort på best mulig måte.

Om det oppstår situasjoner som fordrer oppsigelse av daglig leder kan vi også bistå styret med dette.

Konkret yter vi bl.a. følgende bistand:

  • Utforming av arbeidsavtale og forslag til stillingsinstruks
  • Gjennomgang og eventuelle justeringer av eksisterende arbeidsavtaler 
  • Rådgivning rundt prøvetid
  • Oppfølgingsplan for daglig leder som ikke utfører sine arbeidsoppgaver godt nok
  • Bistand i oppsigelsesprosess, inkl. alt av nødvendig dokumentasjon
  • Råd til og utforming av sluttavtaler

Skatt og avgift

Ulike løsninger mht hvordan daglig leder kompenseres gir ulik beskatning, og det finnes en rekke alternativer/tillegg til ordinær lønn som kan redusere det samlede løpende skatte- og avgiftstrykket både for daglig leder og bedriften.

Det viktigste ved valg av bonus, aksje- og incentivordning er trolig å gjøre en grundig vurdering av hva virksomheten ønsker å incentivere, samt hvordan dette skal oppnås.

De skattemessige effektene er dog også en viktig del av bildet og f.eks. feil vurderinger av kapitalisering eller risiko i forskjellige aksje- og opsjonsprogram kan innebære at ansatte likevel får gevinsten beskattet som arbeidsinntekt.

Deloitte kan bistå med skreddersydde løsninger til det beste for bedriften og den ansatte, som også tar hensyn til skatt.

 

Deloitte Advokatfirma i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad er spesialisert på skatt, avgift og selskapsrett, og jobber også særskilt med transaksjoner, fast eiendom og arbeidsrett. Les mer om våre advokater her.

Tjenester: M&A og selskapsrett

Var denne siden nyttig?