Artikkel

Vår digitale fremtid

Et perspektiv for skatte- og forretningsjuridiske rådgivere

De neste fem årene kan vi forvente store, teknologiske utviklinger for rådgivere innenfor skatte- og forretningsjuridisk rådgivning. Det er vanskelig å forutse nøyaktig hvilke nye utviklinger som vil oppstå.

Vi kan likevel trekke noen konklusjoner fra tidligere og nåværende trender, og på den måten se forutse det fremtidige digitale landskapet, og hvordan dette vil påvirke fagmiljøet.

When digital transformation is done right, it’s like a caterpillar turning into a butterfly, but when done wrong, all you have is a really fast caterpillar

- George Westerman - Prinicipal Research Scientist with the MIT Sloan Initiative on the Digital Economy

 

Vi har utviklet vårt syn på den digitale fremtiden til skatte- og forretningsjuridisk rådgivning. Vi har særlig identifisert de forventede teknologiske endringene, den effekten vi antar disse vil ha innenfor skatte- og forretningsjuridisk rådgivning, innvirkningen disse vil ha for bedrifter, og måten disse endringene vil forme den fremtiden skatte- og forretningsjuridiske rådgivere kan forvente.

Samlet sett forventer vi et faglig miljø som overveldes med hyppige endringer, og med økende etterspørsel etter både tid og energi fra rådgiverne. Vårt synspunkt er likevel at det at vi skille fremtiden slik den fremstår nå, og mulighetene til å planlegge for fremtiden. For å lykkes, må planene utformes nøye, mennesker og bedrifter må være endringsvillige, og tilpasse de strategiske planene etter hvert som markedsutviklingen går frem.

Our Digital Future

Last ned rapporten

Dagens verden

Dagens digitale miljø innenfor skatte- og forretningsjuridiske rådgivninger er preget av en underlig dikotomi. På den ene siden hører vi mye om teknologi: de drastiske utviklingene og de enorme mulighetene informasjonsteknologi bringer med seg. Vi er oversvømt med forklaringer om eksponentiell vekst og Moores lov, om påvirkningen fra kunstig intelligens og forstyrrelser for teknologien, som for eksempel blokkjeder.

På den annen side, vår personlige erfaring med informasjonsteknologi på arbeidsplassen kan være en helt annen sak. Ny teknologi kan ofte være forvirrende, forventningene kan føles overdrevet og fordelene ved å ta i bruk teknologien synes å ligge i en svært fjern fremtid. Teknologien som brukes på daglig basis, kan gi grunnlag for mye frustrasjon. Vi er også overveldet med krav til personvern og sikkerhet. IT-prosjekter synes alltid å ta for lang tid, overskride budsjett og leveransen er under det som er forventet.

Fremtidens teknologiske trender

På tross av dette har Deloitte stor tro på at utviklingen av teknologi i fremtiden vil være betydelig, og at den positive opplevelsen av å bruke teknologien vil øke like betydelig. Vi ser hen til opplevelsen av teknologi i hverdagen utenfor jobb, for eksempel ved bruk at applikasjoner, sosiale medier og internett. Vi tror at også denne utviklingen vil bli reflektert i vårt faglige miljø.

Vi forventer særlig forbedring av: 

  • Prosessorkraft
  • Minnekapasitet
  • Tilkoblingsbarhet 
  • Kunstig intelligens
  • Robotics
  • Blokkjede-teknologi

Trendene som definerer det skatte- og forretningsjuridiske miljøet

Av trendene som ble skissert ovenfor, tror vi at det er fem hovedområder innenfor den teknologiske utviklingen som vil ha særlig betydningen innenfor det skatte- og forretningsjuridiske miljøet i fremtiden.

1. Data – store datasett, kraftig forbedret ytelse og minnekapasitet.
2. Prosessautomatisering – prosesser som utføres automatiske av roboter, og integrering av finansielle og andre systemer.
3. Beslutningsprosesser – kunstig intelligens som forbedrer funksjoner knyttet til compliance og rådgivning.
4. Demokratisering av kunnskap – offentlig og lett tilgjengelig kunnskap og informasjon. Googling av skatte- og forretningsjuridiske regler.
5. Åpent nettverk – søken etter talenter, delt problemløsning og deling av økosystemer.

Etter vår oppfatning vil disse trendene definere måten skattemyndighetene og andre kontrollmyndigheter vil endres, og hvordan bedriftene vil måtte svare på dette. Disse trendene gir også muligheter for bedrifter, og bør derfor forme strategiene knyttet til skatt og juridisk.

De fem trendene

1. Data

Fenomenet big data, eller stordata, har en stor innvirkning på måten skatte- og forretningsjuridiske rådgivning og arbeid utføres. Prosessorkraften og kapasiteten til datamaskinene innebærer at mengden data som skal analyseres ikke lenger begrenser av ytelse og datavolum.

Kompleksiteten av dataen som kan benyttes; måten transaksjoner er lagret og deretter gjort tilgjengelige; sanntidsrapportering og ubegrensede tidsperioder for oppbevaring og lagring av data vil forandre anvendelsen av skatteregler og lovreguleringer. I stedet for datainnsamling, estimering og dataanalyser, vil fagfolk jobbe med mer presise og komplette datasett. Innen fem år vil detaljer fra samtlige transaksjoner være lett tilgjengelige for bedriften. Detaljene kan lettere undersøkes og klassifiseres for skattehensyn, eller gjennomgå en juridisk vurdering.

I tillegg vil måten transaksjoner gjennomføres på, endres. Det er i dag mye skrevet om blokkjede-teknologi. Etter vår mening vil utbredt bruk av denne teknologien ta lengre enn fem år. Vi kan imidlertid forvente at blokkjede vil dukke opp i enkelte områder hvor det er krav til høy grad av tiltro og tillit fra offentlige (for eksempel i offentlige registre som Kartverket, eller for å sikre transaksjoner i noen finansmarked). Likevel, sett bort ifra blokkjede, vi tror at om fem år ser vi er stor digital innvirkning på transaksjoner og forhold mellom skattebetalere, og skattemyndigheter og andre rettsmyndigheter.

2. Prosessautomatisering

Tidligere har innsamling av data ofte vært en ad hoc og arbeidskrevende prosess. Klassifisering av skattehensyn eller juridiske vurderinger, har krevd omstendelig analyse og omarbeidelse av dataen som er innsamlet. Bedrifter har arbeidet med å strukturere dataen og lagringen av disse i sine systemer, og i senere tid implementert teknologier som prosessautomatisering av roboter for å effektivisere innsamlingsprosessene.

I fremtiden tror vi dette vil forandre seg drastisk. Klassifikasjoner av transaksjoner vil i økende grad bli automatisert ved hjelp av for eksempel maskinlæringsapplikasjoner som utfører tekstbasert søk og bruker forhåndsinnstilte regler, og dermed lærer fra tidligere analyser for å forutse bedre hvordan transaksjonen skal behandles i henhold til skatte og annen juridisk vurdering.

Kunstig intelligens vil gjøre jobben på en mye enklere og raskere måte, uten omstendelig bruk av regneark og gjennomgang av tidligere analyser og rapporter. Kombinert med økningen i omfanget av dataen som bedriftene har tilgang til, vil disse kognitive teknologiene gi en høyere grad av nøyaktig juridisk – og skatteklassifisering for alle transaksjoner og forretningsforpliktelser skattebetalere påtar seg.

3. Beslutningsprosesser

Kunstig intelligens vil ha en tilsvarende drastisk innvirkning på anvendelse av skattevurderinger og juridiske vurderinger. Disse samme kognitive teknologiene forbedrer dataklassifisering og vil styrke rådgiveren evner og kapasitet; maskinlæring, mønstergjenkjennelse, underlig logikk og språklæring vil medføre at kompliserte skatte- og juridiske vurderinger kan gjennomføres av teknologi. Disse utviklingene gir en betydelig mulighet til å redusere tidsbruk, forbedre kvalitet og nøyaktighet, og endelig heve terskelen for hva som kan oppnås.

4. Demokratisering av kunnskap

For 15 år siden kunne en konsernadvokat kontaktet en rådgiver for å spørre hva skattesatsen var i, for eksempel, Belgia. Rådgiveren ville undersøkt dette og muligens kontaktet sine lokale kontakter i Belgia og deretter svart konsernadvokaten – noe som ville blitt fakturert på timesbasis.

I dag virker dette lite sannsynlig. Med mindre det er svært komplisert, vil konsernadvokaten kunne få denne informasjonen via en rekke offentlige og lett tilgjengelig kilder. Denne trenden vil fortsette, og i løpet av de neste fem år vil juridiske rådgivere og skatterådgivere stadig få mer sofistikert og detaljer tilgang til informasjon om de regler bedriftene må etterleve. I tillegg vil økt åpenhet og tilgang til informasjon og kunnskap ha konsekvenser for globale skattestrategier og juridiske strategier, samt forandre samspillet mellom myndigheter og skattebetalere.

5. Åpne nettverk

Nettbaserte arbeidsplattformer har vokst på flere områder i økonomien. Arbeidsplattformer som Guru.com med 1,5 millioner bruker, Upwork.com og Mechanical Turk (mturk.com) har utbredte nettverk av frilansere som tilgjengeliggjøre seg for arbeid. Skatteteam er ikke lengere kun satt sammen av tradisjonelle- eller fulltidsansatte. Nettdugnad eller åpne talentmodeller oppleves som fjernt i markedet for skatt og forretningsjus sammenlignet med IT, grafisk design og finans.

Vi tror dette vil endre seg i løpet av de neste tre til fem årene fordi tre særskilt teknologier innenfor det skatte- og forretningsjuridiske området vil konvergere. Det vil bli behov for ny kompetanse om data, analyse og teknologi; nedbryting av skatteprosesser til individuelle oppgaver gjennom automatisering og standardisering vil tydeliggjøre spesifikke arbeidsrutiner som kan bli allokert til nye ansatte som ikke innehar skatte- eller forretningsjuridiske faglig forståelse; og utviklingen av delingsøkonomien vil på en bedre måte knytte tilbud og etterspørsel og åpne for ressursbasseng som ønsker å jobbe i forskjellige, fjernstyrte og virtuelle måte innenfor ulike modeller for lønn.

 

We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.

- Bill Gates, Microsoft

 

Var denne siden nyttig?