Insolvens og restrukturering

Tjenester

Insolvens og restrukturering

Rådgivning – gjeldsforhandlinger, konkurs og restrukturering

Deloitte bistår i gjeldsforhandlinger og konkurs, og med tvangsinndrivelse av krav og restrukturering av selskaper.

Ved utøvelse av næringsvirksomhet, enten omfanget er lite eller stort, kan det oppstå situasjoner hvor virksomheten kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Markedet kan svikte, marginene være for små, eller det kan inntre omstendigheter som virksomhetens ledelse ikke råder over, slik som manglende betalingsvilje eller -evne hos kunder.  

Styret og daglig leder har i slike situasjoner plikt til å vurdere situasjonen og ta nødvendige grep for å forsøke å bedre situasjonen. Manglende oppfølgning kan føre til tap for virksomheten og kreditorene, og i ytterste konsekvens personlig ansvar for styremedlemmer, daglig leder og aksjonærer.

Deloitte Advokatfirma bistår med å kartlegge omfanget av problemene og å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift, slik som gjeldsforhandlinger og betalingsordninger med kreditorer, og restrukturering av selskapet. Vi bistår også med utarbeidelse av oppbudsbegjæringer og gir rådgivning til aksjonærer, selskapets ledelse og ansatte når et selskap er under konkursbehandling.

Deloitte Advokatfirma yter også kreditorrepresentasjon og gir råd om tiltak når avtaleparters økonomiske forhold er urovekkende, og bistår med tvangsinndrivelse av krav.