Tilpasset helse

Artikkel

Persontilpasset helse

Morgendagens helsevesen

Teknologi driver innovasjon. Den skaper nye muligheter og forretningsmodeller, på tvers av alle sektorer. Helsesektoren vil uten tvil bli påvirket av denne teknologiske revolusjonen. Vi i Deloitte tror at den teknologiske utviklingen vil akselerere, og resultere i en radikal transformasjon av helsesektoren det neste tiåret.

Deloitte Nederland har gjennomført en markedsundersøkelse om hva sektoren selv mener om utviklingen. Rapporten «Personalized Health – Health of Tomorrow» gir innsikt i utviklingen av regler, strategier og arbeidsmetoder i helsesektoren. I tillegg legger rapporten spesiell vekt på tidshorisonten for disse endringene og hva aktører i helsesektoren kan gjøre for å forberede seg på endringene som kommer.

Helsesektoren i Nederland har mange likhetstrekk med vår norske sektor. Kvaliteten og tilgjengeligheten på helsetjenester er god, men de raskt økende kostnader og demografiske endringer skaper utfordringer for sektoren slik vi også ser i Norge. Det er også økende krav om måling av kvalitet og økte krav til dokumentasjon.

Ved å ta i bruk ny digital teknologi kommer pasienter til å ta mer kontroll over sin egen behandling. Helsesektoren vil derfor få en fullstendig annerledes dynamikk enn tidligere. Rapporten presenterer fire trender som vi mener vil endre helsesektoren dramatisk i de kommende årene:

1. Kvantifisering av personlig helseinformasjon

I nær fremtid kan pasienten i mye større grad være i besittelse av egne medisinske data – På den enes siden i form av tilgang til egen journal, men også ved hjelp av målinger fra apper og kroppsnær teknologi (såkalte «wearables»). Sistnevnte inkluderer klokker og armbånd og vil over tid bli integrert i klær eller som en del av kroppen, som eksempelvis en chip. Slike wearables kan få stor betydning ettersom utstyret kan samle store mengder med data, samt overvåke pasientens funksjoner konstant.

2. Revolusjon i kunstig intelligens

En annen utvikling er fremgangen innen kunstig intelligens med IBMs  Watson som et eksempel. Slike intelligente systemer kan analysere en tilnærmet ubegrenset mengde med medisinske data, og vil trolig bli en integrert del av diagnostiseringen, og gi helsepersonell beslutningsstøtte. Slike systemer blir tilgjengelig for både lege og pasient; som en mentor, som en «second opinion» eller som en portvakt til helsevesenet

3. Standardisering av individuell DNA-profilering

En tredje trend er individuell DNA-profilering. Økt kunnskap om og kartlegging av stadig mer genetisk informasjon reder grunnen for en mer komplett oversikt over individers DNA-profil. I tillegg innhentes stadig mer informasjon om menneskers miljøavhengige egenskaper. Personlig profilering åpner for at behandling og medisinering i større grad kan skreddersys den individuelle brukeren.

4. Utbredelse av digitale helseplattformer

Den fjerde trenden som omtales er digitale plattformer, som kobler tilbud av helsetjenester med etterspørsel. Dagens manglende transparens i helsevesenet er i seg selv et insentiv for etablering digitale helseplattformer. Pasienter og pårørende vil gjennom digitale helseplattformer få tilgang til omfattende informasjon som gjør det mulig å ta større kontroll over egen behandling. Dette fører til videre omstrukturering og omveltning i helsesektoren, hvor spesialister får stadig større rekkevidde.

Personalized Health – Health of Tomorrow

Les rapporten
Var denne siden nyttig?