Artikkel

M&A og COVID-19: M&A på veien mot en ny normal

Blir redefinert i «recover»-fasen

Når virksomheter nå starter reisen tilbake til en ny normal, ligger det i kortene at M&A vil være en sentral del av løsningen. I kjølvannet av COVID-19 er det imidlertid uunngåelig at både M&A-strategi og gjennomføring påvirkes for å reflektere de nye prioriteringene i en verden etter krisen.

Redefinisjon av M&A

Etter COVID-19 vil verden oppleve strukturelle og systemiske endringer, og det er bred enighet om at «recover»-fasen vil arte seg svært ulikt på tvers av regioner og sektorer. De fleste sektorer vil måtte fornye seg, og mange vil benytte M&A som et virkemiddel for å akselerere denne transformasjonen.

Når virksomheter nå legger strategier for å lykkes i en ny verden der både samfunn, økonomi og næringsliv er endret, vil prioriteringer innen M&A også uunngåelig måtte endre seg. Utover den tradisjonelle tilnærmingen til M&A, vil selskaper dra nytte av nye former for samarbeid og investeringer for å sikre konkurransekraft og tilgang på kapital. Dette inkluderer partnerskap på tvers av verdikjeder og forretningsmodeller, investeringssamarbeid med private equity, investering i disruptiv teknologi og nye former for samarbeid på tvers av privat og offentlig sektor.

Dette fokusskiftet innebærer en kombinasjon av defensive og offensive M&A-strategier for å beskytte eksisterende markedsposisjoner, akselerere «recovery», og ta nye ledende posisjoner i sektorer og bransjer. En redefinering av M&A med utgangspunkt i disse scenariene og valgene vil bringe sårt tiltrengt klarhet i møte med usikkerhet.

Defensiv M&A

Ringvirkningene av COVID-19-pandemien har, med nesten umiddelbar virkning, ført virksomheter inn i overlevelsesmodus. Som et resultat vil mange virksomheter støtte seg på M&A – frivillig eller nødvendigvis – for å sikre sin fremtid.

  • M&A for å berge verdier. Virksomheter som har vært hardt rammet av krisen, og som er i en finansielt sårbar posisjon, trenger å treffe kritiske avgjørelser for å sikre overlevelse. Noen vil gå til porteføljeoptimalisering for å identifisere verdier som ikke passer inn i strategien og som man kan selge seg ut av. Andre vil ta radikale valg, som eksempelvis salg av eiendeler for å berge verdi fra divisjoner som genererer tap.
  • M&A for å beskytte markeder og for å beholde konkurransedyktighet. Virksomheter som har vært mindre rammet, vil måtte bygge økonomisk robusthet ved å forsterke fokus på realisering av synergier fra gjennomførte transaksjoner. Mange vil se på allianser eller investeringssamarbeid som muligheter til å redusere risiko og kapitalutlegg i kjernevirksomheten.

Offensiv M&A

COVID-19-krisen har demonstrert hvor ettertraktet nye digitale kanaler, agile driftsmodeller, og forsyningskjedelenker er. Mange virksomheter vil ha et behov for å forfølge transformative oppkjøp for å raskt tilpasse seg de irreversible endringene i sine forretningsmodeller.

  • M&A for å transformere forretningsmodeller og sikre fremtiden. Virksomheter med en solid balanse, men som opplever en betydelig grad av strukturell disrupsjon, bør bruke M&A for å sikre kundebasen og forsyningskjeden. Andre virksomheter vil utforske oppkjøp og allianser for å lukke gap i sin portefølje, og akselerere langsiktig transformasjon i sine forretningsmodeller.
  • M&A for å skape nye konkurransefortrinn. Noen få utvalgte, robuste og strategisk velplasserte virksomheter bør bruke M&A og andre investeringsaktiviteter til å sikre ledende posisjoner i markedet. Det vil kreve allianser som inkluderer både store ekspertpartnere og små start-ups fra innovasjonsøkosystemet. Virksomheter vil også kunne dra nytte av M&A for å sikre seg disruptive virksomheter i utkanten av sin eksisterende forretningsmodell, og bruke dem som et springbrett til å lansere nye tilbud som vil forme deres sektorer i fremtiden.

Utforsking av nye muligheter

I kjølvannet av krisen vil M&A som virkemiddel være markant endret. Nye prioriteringer i skjæringspunktet mellom bærekraft, kommersielle mål og etablering av samarbeids- og tillitsrelasjoner på tvers av brede interessentgrupperinger, vil være sentrale premisser for nye oppkjøp. Godt planlagte, dristige trekk vil sementere varige lederposisjoner og en forsterket samfunnsgevinst.

M&A og COVID-19

M&A vil få en viktig rolle i å forme sektorer på veien mot «den nye normalen».

Les rapporten her
Var denne siden nyttig?