CPO-undersøkelsen 2016

Artikkel

Er innkjøp ved et digitalt vendepunkt?

CPO-undersøkelsen 2016

Deloittes internasjonale CPO-undersøkelse viser hva innkjøpssjefer verden rundt mener om utfordringer som møter innkjøpsfunksjonen. Undersøkelsen, som er nummer fem i rekken, er gjennomført i samarbeid med Odgers Berndtson og baserer seg på svar fra 324 CPO-er fra 33 land.

I Norge, som i resten av verden, påvirkes innkjøpsfunksjon av fallende råvaremarkeder og usikre framtidsutsikter. Den særnorske eksponeringen til oljeprisen gjør at kostnadsfokuset havner på toppen av agendaen til norske innkjøpsorganisasjoner. Kravet fra selskapsledelsen er å "gjøre mer med mindre", noe som utfordrer tradisjonelle tilnærminger. Dette setter nye krav til innkjøpsmiljøet, og ledere spør seg i større grad hvorvidt medarbeiderne besitter de riktig ferdighetene. Samtidig ser vi en massiv utvikling på teknologisiden som tilbyr mange muligheter for innovasjon innen innkjøpsfaget, men som også utfordrer etablerte arbeidsmåter, ansatte og ledere. Er innkjøps-Norge klar for en digital revolusjon?

  • Kostnadsreduksjon: Innkjøpslederne trekker fortsatt frem kostnadsreduksjon som det desidert viktigste strategiske fokusområdet. Spend-konsolidering, økt leverandørsamarbeid og restrukturering av eksisterende leverandørsamarbeid er de hyppigste nevnte strategiene for å realisere gevinster.
  • Talentgapet: En stor bekymring for CPO-ene er det økende talentgapet, hvor flertallet opplever at deres ansatte mangler ferdigheter for å utøve innkjøpsstrategien. CPO-ene ønsker å beholde talentene sine fremfor nyrekruttering, samtidig observerer vi at investeringer i kurs og videreutdanning har falt. Outsourcing av både operative og strategiske aktiviteter er fortsatt aktuelt, særlig blant større organisasjoner, og blir sett på som et virkemidler for å tette talentgapet.
  • Teknologiens mulighetsrom: Ny teknologi representerer muligheter for økt verdiskapning og transaksjonseffektivitet. Flertallet av CPO-ene ser til ny teknologi for å utvikle selvbetjeningsløsninger med mål om å automatisere operasjonelle og transaksjonstunge innkjøpsprosesser. Teknologi er også meget aktuelt for strategiske innkjøpsprosesser, hvor blant annet kunstig intelligens, crowdsourcing og digital rapportering er verktøy som gir mer evidensbasert mulighetsgenering og beslutninger, og som igjen øker nøyaktigheten og effektiviteten til innkjøpsorganisasjonen.

CPO-ene står ovenfor en utfordrende periode. De skal identifisere og realisere innkjøpsbesparelser som gir synlige effekter på bunnlinjen. Dette skal skje parallelt med et økende talentgap og et teknologilandskap som gir massive muligheter på lang sikt, men som på kort sikt krever investeringer i både tid, ressurser og penger. Er du klar?

Last ned rapporten

SlideShare-rapport

Var denne siden nyttig?