Hvordan oppnå bærekraftige og vedvarende kostnadsforbedringer?

Artikkel

Hvordan oppnå bærekraftige og vedvarende kostnadsforbedringer?

Få nye og praktiske perspektiver på hvordan du kan hjelpe bedriften med bærekraftig og skalerbar endring i organisasjonen.

Deloittes nylig reviderte serie i tre deler, Three Steps to Sustainable and Scalable Change, tar en grundig kikk på nøkkelaktiviteter som er nødvendige for å skape forbedringer i kostnadsstrukturen.

Steg 1: Revurder nåværende forretningsmodell

Å oppnå vedvarende forbedringer i selskapets kostnadsstruktur kan sammenliknes med et byggeprosjekt bestående av tre trinn. Denne artikkelen omhandler det første trinnet, som innebærer å revurdere eller bekrefte eksisterende forretningsmodell. Forretningsmodellen er virksomhetens fundament, og definerer hvordan selskapet skaper, leverer og fanger opp verdi.

Selv den beste forretningsmodellen kan bli utdatert, og vår erfaring er at mange synes det er skremmende å redefinere en forretningsmodell som tidligere har fungert optimalt. Våre funn viser imidlertid at kostnadsforbedringer innenfor enkelte områder eller funksjoner ikke vedvarer dersom den overordnede forretningsmodellen ikke støtter opp om forbedringstiltakene.

Part 1: Rethinking a Company's Business Model

Steg 2: Sikre at riktige avgjørelser blir tatt effektivt  

Steg to for å forbedre lønnsomhet innebærer å sikre at selskapets driftsmodell, samsvarer med overordnet forretningsmodell. Driftsmodellen definerer beslutningstakeres myndighet, roller og ansvar, etablerer en tydelig oppgavefordeling mellom ledelsen og andre ansatte og sikrer gode prosesser for samhandling før viktige avgjørelser skal tas. I tillegg definerer driftsmodellen hvordan endringer blir iverksatt i linjen etter beslutninger er fattet.

Uten en tydelig driftsmodell arbeider virksomheter ofte ineffektivt og usystematisk – og dette gjør det enda mer krevende å lykkes i dagens utfordrende marked. Driftsmodellen blir ofte oversett når det blir foretatt organisatoriske endringer. Vår erfaring er at de selskapene som lykkes med å gjennomføre vedvarende forbedringer på bunnlinjen, har fokus på driftsmodellen i sine forbedringsprosjekter. Artikkelen nedenfor oppsummerer vår erfaring og våre anbefalinger for hvordan driftsmodellen bør inkluderes i forbedringsprosjekter.

Part 2: Aligning Operational Governance with the Business Model

Steg 3: Sikre en effektiv modell for tjenesteleveranse

Steg 3 i artikkelserien handler om å utvikle en modell for tjenesteleveranse etter at man i Steg 1 og Steg 2 har sikret en god forretningsmodell og hensiktsmessig driftsstyring. Hovedformålet bak effektiv tjenesteleveranse er å imøtekomme kundenes behov på best mulig måte. For å kunne gjøre det er selskaper avhengig av å bruke ressursene sine riktig. En strukturert modell for tjenesteleveranse fungerer som en veileder for nettopp dette.

Deloitte har utviklet et rammeverk som steg for steg viser hvordan ulike arbeidsstrømmer bør analyseres i en slik modell, for å sikre optimal ressursbruk og mest mulig verdi til kunden.

Part 3: Redefining Functional Service Delivery to Achieve Organizational Scalability and Efficiency
Var denne siden nyttig?