Slik kan innkjøpsledere skape verdi

Artikkel

Slik kan innkjøpsledere skape verdi

Økt optimisme for økonomien preger verdens innkjøpsdirektører

Økt optimisme for økonomien preger verdens innkjøpsdirektører. Dette slås fast av Deloittes årlige, globale undersøkelse blant toppledere innen innkjøp. I år deltok også norske virksomheter i undersøkelsen.

Sammenlignet med de siste årene ser mange deler av verden at de er i ferd med å komme seg gjennom den store nedturen etter finanskrisen. Selskapene orienterer seg i større grad mot organisk vekst og innovasjon enn de siste årenes ensidige fokus på kostnadskutting.


Dette betyr ikke at innkjøpsledere skal slutte å ha fokus på kostnadsforbedring, men er snarere å se som et signal om at virksomhetene har behov for at innkjøp involverer seg i å utvikle virksomheten i et bredere forretningsmessig perspektiv i tillegg til å være et verktøy for kostnadskontroll og kostnadsreduksjoner.


Undersøkelsen fra Deloitte konkluderer tydelig at innkjøpsledere må søke å skape verdi i videre forstand enn å fokusere ensidig på enkelt målbare kostnadsreduksjoner.

Fare for å miste konkurransekraft

La oss trekke opp noen perspektiver: Selv om det norske markedet har holdt seg relativt stabilt gjennom finanskrisen er virkeligheten for mange industrier i Norge likevel svært utfordrende.

Lønnskostnadene er langt over resten av Europa og Asia. Og med produktivitetsnivåer som på langt nær oppveier forskjellen, er konkurransetrusselen fra lavkostland fremdeles høyst presserende. Logistikk-kostnadene ved import fra Asia utgjør ofte ikke vesentlig mer enn en normal lastebiltransport mellom to landsdeler i Norge.

Faren for å miste konkurransekraft er derfor stor og reell for norske virksomheter som ikke systematisk jobber med lønnsomhetsforbedring.  

Norske virksomheter i en særstilling

Innenfor konkurranseutsatte bransjer forventer vi derfor at det vil være særlig stort fokus på videre kostnadsreduksjoner i Norge. Dette kan ses gjennom funnene i undersøkelsen.

Mange virksomheter i Norge har fremdeles et stort behov for forbedringsarbeid lang ut over taktisk nivå.

Med taktisk nivå mener vi det man oppnår innenfor definerte funksjoner, roller og virksomhetsstrategi. En innkjøpsleder som kun fokuserer på kostnadsreduksjoner innenfor sitt etablerte ansvarsområde vil i mange tilfeller ikke tilføre den verdien som potensielt kan ligge i en vital innkjøpsfunksjon. Vi må bevege oss oppover i treet og høste frukter utover de lavhengende fruktene som er åpenbare og tilgjengelige.

Verdiskapende partnerskap

Det handler om å være relevant og verdiskapende.
Undersøkelsen minner oss på at tradisjonelt arbeid med utsendelse av forespørsler og en ryddig innkjøpsprosess er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bli oppfattet som sentral for verdiskapingen i virksomheten.

De fleste virksomheter har i dag et sett med innkjøpsregler, samt maler og ulike verktøy for å gjennomføre innkjøpskonkurranser i tråd med disse.

Dette er gammelt nytt. Og det forventes at innkjøpsavdelingen tilfører noe mer. Proaktivt og systematisk arbeid med muligheter og risiko innenfor ulike innkjøpskategorier, samt et godt internt nettverk blir sentrale suksesskriterier for en innkjøpsfunksjon som skal lykkes

I tillegg til å gjennomføre anskaffelser etter en fastlagt plan og etter oppstående behov er det et forretningsmessig skille, fra ordinær til de offensive innkjøpsfunksjonen bør engasjere seg i strategiske og strukturelle problemstillinger. De strukturelle problemstillingene kan være kjøpe versus lage muligheter eller offshoring av deler av virksomheten. De må være en pådriver for å øke orienteringen mot det globale leverandørmarkedet. For å hjelpe virksomheten med å lykkes krever det evnen til kontinuerlig å søke etter innovasjonsmuligheter. - Det hjelper lite at vi har fått en god pris og en stabil leverandør dersom vi kjøper utdaterte løsninger.

Innkjøpsledere som involveres i proaktivt i arbeidet med oppkjøp og fusjoner er eksempler på innkjøpsledere som lykkes med dette.

Vår erfaring er at innkjøpssynergiene ofte er undervurderte, både i forhold til å identifisere oppkjøpsmuligheter, og når det gjelder realisering av gevinster etter at sammenslåingen er et faktum. Deloitte har vært og er inne i en rekke virksomheter der vi som en aktiv bidragsyter med kompetanse på forbedringsprosesser bistår innkjøpslederen å trekke merverdi gjennom proaktiv deltakelse. Denne merverdien strekker seg utover innkjøp og logistikkområdet isolert sett, og bidrar til verdiskapning for hele virksomheten.

Proaktivt eierskap til nye risikoområder

Med økende globalisering og større fokus på bærekraft i samfunnet sitter innkjøpsfunksjonen midt i smørøyet når det gjelder å ta bedriftens omdømmearbeid på alvor. Innkjøp blir en pådriver for økt risikoeksponering gjennom økende orientering mot de globale leverandørmarkedene.

Den økte risikoen må imidlertid kontrolleres tilsvarende, og her vil innkjøp måtte utvikle langt mer robuste prosesser enn de benytter ved lokale innkjøp. Utover bærekraft og omdømmerisiko ser vi økt risiko knyttet til klimaendringer og befolkningsvekst med påfølgende svingninger i pris og tilgang for commodities. Her har innkjøp en sentral oppgave i å forstå risikobildet og sikre alternative råvarer og tilgangskilder fra ulike deler av verden.

Medarbeiderutvikling og karrieremuligheter

Innkjøp har tradisjonelt sett ikke vært den sikreste karriereveien mot toppledersjiktet i bedriftene. Funksjonen har derfor hatt problemer med å tiltrekke seg de beste og mest ambisiøse talentene. Her må innkjøpsledere ta ansvar. De må bli flinkere ledere og gjøre det mer attraktivt og utviklende å jobbe innenfor innkjøpsfunksjonen.

Dette er nødvendig for å rekruttere gode kandidater. Ironisk nok betyr det kanskje at de bør gi fra seg sine beste medarbeidere fra tid til annen, slik at de kan gjøre karriere i bedriften og dermed vise at innkjøp også er en mulig karrierevei.

Undersøkelsen peker på at det nå er et bredere kompetansebehov for innkjøpsfunksjonen enn det rent innkjøpsfaglige.

Innkjøpsmedarbeidere må også være forretningsorienterte, være gode prosjektledere og være endringsledere i tillegg til habile analytikere. La oss sette dette i et norsk perspektiv:

Denne kompetansehevingen vil ta tid å gjennomføre, og er kanskje vel så avhengig av at næringslivet generelt ser betydningen av en dyktig innkjøpsfunksjon. Vi må sammen få frem hvor sentralt det er å utvikle virksomhetens verdikjede til å bli verdensledende. Med vårt særnorske høye lønnsnivå kan dette være det viktigste bidraget til konkurransedyktighet.

Lys fremtid for innkjøpsfunksjonen

Undersøkelsen bekrefter videre at digitaliseringen av informasjon er i en fenomenal utvikling. Innkjøp har et stort mulighetsrom i effektivt å tilegne seg den relevante informasjonen, samt å utvikle mer kreative måter å benytte informasjonen på. Dette mener vi i Deloitte kan være i forbindelse med analyse av markeder, utviklingen av innkjøpsstrategier og ved oppfølging av leverandører, kontrakter og egne brukere.

Fakta er blitt vesentlig viktigere verktøy enn de gammeldagse taktikkene forbundet med innkjøpsfaget. Som en basis må man ha god kontroll på egne behov, forbruk og resultatmålinger. Videre bør man utvikle effektive løsninger i forhold til bruk av tilgjengelige markedsdata. De mest modne jobber systematisk med prediktive analyser for å ta faktabaserte vurderinger om fremtiden. Vinnerne fremover er de som evner å identifisere de mest relevante fakta og benytte disse i forretningsprosessene.Vi ser lyst på fremtiden. Vi har et høyt kompetansenivå i norsk næringsliv.

Alt bør ligge til rette for at vi kan tiltrekke oss de riktige talentene til å løse utfordringene som ligger foran oss, og gjennom offensive innkjøpsledere skape betydelig verdi for virksomhetene vi tilhører.

Var denne siden nyttig?