Tjenester

Innkjøp

Strategisk innkjøp og operasjonelle anskaffelser

Innkjøpsfunksjonen er sentral i arbeidet med å nå virksomhetens overordnede mål. Effektiv ressursutnyttelse er en forutsetning for å lykkes. Vi kan bistå din virksomhet med å få oversikt og kontroll over deres innkjøp, og en mer effektiv organisering av innkjøpsarbeidet.

Innkjøpsfaglig kompetanse, kunnskap om forbruksmønster og langsiktig planlegging er vesentlig for å lykkes med operative innkjøp. Deloitte har kompetanse og erfaring med regelverket vedrørende offentlige anskaffelser, og kan bistå din virksomhet med å gjennomføre anskaffelsesprosesser basert på gode innkjøpsfaglige vurderinger.

Bistand, utvikling, implementering og kvalitetssikring 

Hver dag bistår vi i Deloitte offentlige og private virksomheter med rådgivning og driftstøtte innen strategisk innkjøp. Gjennom strategiutvikling og implementeringsprosjekter innenfor ulike innkjøpskategorier, har vi gjennom Deloitte sitt norske miljø og internasjonale nettverk en stor tilgang til kategoriekspertise på en rekke ulike kategorier

Deloitte besitter kapasitet, kompetanse og erfaring knyttet til anskaffelser i både offentlig og privat sektor, som kan bidra til at din virksomhet når sine mål. Vi tilbyr et unikt nettverk av tverrfaglig kompetanse basert på ulike behov knyttet til bistand og coaching ved gjennomføring av operative anskaffelser.
 

Modenhets- og mulighetsanalyse av innkjøpsfunksjonen

Deloitte har et eget rammeverk som benyttes i forbindelse med modenhetsvurderinger av innkjøpsorganisasjonen. Slik kan vi kartlegge innkjøpsfunksjonens modenhet i forhold til ledende praksis innen strategi, prosess og infrastruktur. Sammen med en innkjøpsanalyse vil modenhetsevalueringen også bidra til å identifisere og prioritere innkjøpsområder og prosesser som bør forbedres.
 

Transformasjon av innkjøpsfunksjonen

Ledende innkjøpsfunksjoner kjennetegnes av at innkjøpstrategi, prosess og infrastruktur er omforent på en slik måte at de på en best mulig måte støtter opp om virksomhetsstrategien. Vårt anerkjente rammeverk benyttes for å kartlegge, evaluere og gi råd om virksomhetens innkjøpsfunksjon, som hvordan organisering rutiner og prosesser i innkjøpsarbeidet kan effektiviseres. Dette rammeverket benyttes også til å diskutere og kommunisere rolle- og ansvarsfordelinger i en innkjøpsorganisasjon. 
 

Spend management løsninger

Mange av våre kunder ønsker bedre oversikt og kontroll over sine innkjøp. Deloittes «Spend Cube» er et mye benyttet verktøy for raffinerte analyser av innkjøpsdata. Kubemodellen grupperer innkjøpet slik at man kan få svar på hva virksomheten kjøper inn, hvem man kjøper inn fra, hvor mye man kjøper inn for, samt hvem i virksomheten som gjør de ulike innkjøpere.
 

Offentlige anskaffelser med LOA ekspertise

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 10 % av norsk BNP, og det stilles stadig større krav til mer effektiv ressursbruk. Deloitte har mye erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å gjennomføre anskaffelsesprosesser etter regelverket for offentlige anskaffelser. Vi fokuserer på å legge til rette for involverende og effektive prosesser gjennom aktivt bruk av vårt generiske metodeverk innen offentlige anskaffelser og prosjektledelse.
 

Kategoristyring og strategisk sourcing

Deloitte kan bistå din virksomhet med å utarbeide innkjøpsstrategi som bidrar til felles overordnet tenking og adferd i innkjøpsarbeidet, samt til å utvikle forbedringsområder som gir effektiviserings-, pris- og kvalitetsgevinster. Deloitte har lang erfaring både nasjonalt og internasjonalt med det å utvikle og implementere kategoristyring hos klienter. Vi har derfor stor evne til å tilpasse beste praksis til ulike bransjer og selskaper basert på behov og organisasjonskultur. Vår erfaring er at en overgang fra tradisjonell innkjøpsorganisering til kategoribasert organisasjonsmodell er en krevende endringsprosess som krever høy forankring og bred involvering.
 

Leverandørutviklingsprogram / SRM

De fleste selskaper har som en del av sin innkjøpsportefølje en mindre andel strategiske leverandører hvor markedsdynamikken alene ikke er en tilstrekkelig kraft til å utvikle leverandørene slik det er ønskelig. I slike komplekse leverandørmarkeds-situasjoner kan bruk av leverandørutviklingsstrategier være kraftfulle virkemidler for å forbedre innkjøpene. Deloitte har erfaring med leverandørutviklingsprogrammer for store kunder innen ulike sektorer som eiendom, energi, konsumentvare og offentlig sektor. Dette omfatter blant annet programmer knyttet til sertifisering i forhold til CSR initiativ, investeringsbehov knyttet til kapasitetsutvidelser, prosess- og kommunikasjonsforbedringer i leverandør-kunde interaksjonen og logistikkoptimalisering i verdikjeden.
 

Utvikling av innkjøpsfaglig metodeverk

For å heve kompetansen til en innkjøpsorganisasjon kan vi utvikle metodeverk tilpasset den enkelte virksomhet. Metodeverket vil sikre kontinuitet og sikre at de gode prosessene vedlikeholdes og følges. En kombinasjon med kompetansehevende kurs vil innkjøperne være rustet for en ny hverdag, alt fra de strategiske grepene til de mer operative kjøpene.
 

Coaching og kompetanseheving av innkjøpsorganisasjonen

Kompetanseheving innebærer mer enn kurs og opplæring. Vår erfaring er at læring gjennom praktisk arbeid gir gode resultater, gjerne fulgt opp av coaching gjennom anskaffelsesprosessen og konktraktsoppfølgingen. I Deloitte er vi svært opptatt av at organisasjonen tilegner seg kompetansen som blir utviklet i et prosjekt. Kompetanseoverføring er derfor alltid en integrert del av alt arbeidet vi utfører.
 

Bestilling til faktura prosessforbedringer

Norge ligger på topp i Europa når det gjelder ressursbruk på offentlige anskaffelsesprosesser. Vi kan bistå med å kvalitetssikre blant annet innkjøpsstrategi, konkurransegrunnlag og evalueringer, og på denne måten redusere risikoen for merarbeid i innkjøpsfunksjonen.