Tjenester

Lønnsomhetsforbedring

Undersøkelser viser at svært mange forbedringsinitiativer ikke når sine mål pga mangel på en strukturert tilnærming til analyse og gjennomføring. Deloitte har et aktivt fagmiljø innen lønnsomhetsforbedring og et rammeverk som sikrer en strukturert tilnærming til taktiske så vel som strukturelle forbedringer som gir varige resultater.

Deloitte Norge har et aktivt fagmiljø innen lønnsomhetsforbedring og operasjonell effektivitet som består av om lag 60 faglige eksperter. Disse jobber kontinuerlig med problemstillinger knyttet til det å bedre lønnsomheten hos ulike virksomheter i ulike bransjer. 

Deloittes undersøkelse av praksis og trender innen lønnsomhetsforbedring og kostnadsreduksjoner avdekket at for virksomheter med fokus på lønnsomhetsforbedring, er det å skape konkurransemessige fortrinn som genererer vekst en viktigere driver enn sviktende resultater. Videre viser undersøkelsen at selv med lave målsetninger for forbedring er det utfordrende for virksomheter å nå målene, hvilket skyldes mangel på en strukturert tilnærming til analyse og gjennomføring.

Vi har utviklet et rammeverk for lønnsomhetsforbedringer som sikrer en strukturert tilnærming til taktiske så vel som strukturelle forbedringer og som gir varige effekter. Rammeverket er inndelt i de tre dimensjonene forretningsmodell, driftsmodell og kapitalmodell. 

Forretningsmodell – «Hvordan virksomheten skaper verdi». Belyser de kunder og markeder som en virksomhet retter seg mot, de produkter og tjenester som virksomheten tilbyr, samt den posisjoneringen som virksomheten inntar i markedet. 

Driftsmodell – «Hvordan virksomheten driftes». Omhandler valgt styringsmodell og organisering av virksomheten, gjennomføring av innkjøp, produksjon og distribusjon, utøvelse av salg og kundeservice, håndtering av produktutvikling, samt styring av støttefunksjoner og IT. 

Kapitalmodell – «Hvordan virksomhetens eiendeler og investeringer håndteres». Fokuserer på håndtering av virksomhetens portefølje- og kapitalstruktur, samt likviditetsbeholdning. 

Forbedringer kan f.eks. innebære sterkere fokus på de mest lønnsomme kundene, produktene, tjenestene og salgskanalene, effektivisering av salg, kostnadsreduksjoner innen innkjøp, produksjon og distribusjon, samt optimalisering av støttefunksjoner, likviditetsbeholdning og portefølje- og kapitalstruktur.
 

Noen viktige elementer ved planlegging og gjennomføring er:

  • Etablering av ambisjonsnivå og en omforent baseline
  • Hypotesegenerering og fokusert datainnsamling
  • Analyser som besvarer hypotesene og kartlegger nåsituasjon
  • Identifisering av løsninger med tilhørende business case og prioritering av tiltak
  • Utarbeidelse av detaljert implementeringsplan for tiltak og oppfølging i form av gevinstrealisering

Deloitte har utviklet et verktøy, Enterprise Value Map, med et omfattende hierarki over de elementene som utgjør verdiskapningen til en virksomhet. Lengst ned i hierarkiet foreslås konkrete forbedrings¬tiltak som kan spores oppover i hierarkiet for å se nøyaktig hvordan tiltakene tilfører verdi til virksomheten. Vi har i alt utviklet 66 unike hierarkier som hver og ett viser verdielementer og forbedringstiltak innenfor en gitt bransje eller et tjenesteområde. Verktøyet bidrar med det til å generere hypoteser for forbedring i en virksomhet på en kraftfull og effektiv måte. 

Videre har vi i Deloitte utviklet et verktøy for å identifisere og kvantifisere forbedringstiltak, som på en effektiv måte sikrer at gevinstene blir realisert etter hvert som de ulike forbedringstiltakene innføres. 

Vi har avholdt seminarer for ledere i næringslivet med omstilling og effektivisering som tema i både Oslo, Stavanger og Tønsberg. Slike seminarer eller kurs kan også avholdes for private virksomheter ved ønske om det. 

Kontakt oss

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner

Joachim is a Consulting Partner within Strategy & Operations, focused on performance improvement, strategy development and large-scale transformation programs. He leads our M&A and Strategic Cost Tran... Mer

Fredrik Gillebo

Fredrik Gillebo

Senior Manager

Fredrik har bred erfaring innen effektiviserings- og forbedringsarbeid. Han har mange års erfaring fra konsulentbransjen og hans prosjekter spenner fra IT-implementeringer til rene operasjonelle forbe... Mer