Tjenester

Supply Chain Management

Effektiv verdikjede og god logistikk

Vi hjelper klienter med å skape mer verdi i hvert steg av verdikjeden – fra strategisk nivå til operasjonelle løsninger. Vår tilnærming fokuserer på å analysere hele kundens forsyningskjede, og gjennom dette identifisere forbedringspunkter som vil kunne støtte virksomhetens mål.

Salgs- og operasjonell planlegging (S&OP)

S&OP sikrer at alle deler av en virksomhet arbeider mot en felles plan som henger godt sammen. Salg kjører ikke en kampanje uten at både produksjon er forberedt og at logistikk kan levere. Hvis man kommer i utakt er det raskt å forstå konsekvensene. Deloitte kan bistå implementeringen av gode prosesser som sikrer felles planer og god samhandling.

Optimalisering av arbeidskapital (varelager, kundefordringer, leverandørgjeld)

Redusert arbeidskapital gir din virksomhet større handlingsrom. Tilgang på frisk kapital kan både være vanskelig og dyrt, og Deloitte kan hjelpe din virksomhet med å finne potensiale for reduksjon av din arbeidskapital uten å redusere din handlingsfrihet og servicenivå. Med enkle grep kan kapital frigjøres som igjen skaper en konkurransekraftig plattform.

Transport- & distribusjonseffektivisering

Deloitte kan støtte virksomheter med valg av distribusjonsstrategi, skreddersøm av distribusjonsnettverk, strategi for reduksjon av «carbon footprint» samt ruteplanlegging og optimalisering. Deloitte gjennomfører også benchmarking mot øvrige bransjeaktører.

Logistikk sourcing & outsourcing

Virksomheter søker best logistikkoppsett for seg selv. Det kan strekke seg fra å benytte profesjonelle aktører i markedet for å ta del av stordriftsfordelene og fokusere kun på kjernevirksomheten, til å ta ansvar for sine logistikkoperasjoner internt. Det er viktig å velge rett modell for virksomheten, og uavhengig av valg følger det en rekke suksessfaktorer som bør tas høyde for.

(Re)design av verdikjedenettverk

I en global verden skjer endringer fort, og selskaper må tilpasse verdikjeden sin til den nye virkeligheten. Kanskje du har fått nye leverandører eller skal erobre nye markeder. Slike endringer medfører et behov for redesign av verdikjedenettverket. Tilpasses ikke den nye virkeligheten er man ikke rigget for vekst eller lønnsom drift.

Lagerstyring og prosessoptimalisering

Optimal lagerbeholdning sikrer god lønnsomhet og ønsket servicegrad. Deloitte kan hjelpe med å identifisere forbedringsområder, prioritere og gjennomføre tiltak. Først må man få kontroll over antall artikler på lager og lagernivå, deretter optimere interne prosesser før man ser på risikostyring, sporing og andre systemstøtter.

Produkt-/kundelønnsomhet (cost–to–serve)

Deloitte kan hjelpe deg med å finne hvilke kunder og produkter som er viktigst for deg, sammen med hvilke kostnader du har knyttet til betjening av disse kundene. Bruker du dine ressurser på kunder eller produkter som gir mindre verdi, blir du fort forbigått av dine konkurrenter.

Balansert KPI-styring av supply chain

Hvilke KPI’er benytter din virksomhet knyttet til verdikjeden? Gir dine KPI’er ønsket adferd eller gir de ikke de ønskede effekter. Vi kan hjelpe dere med å etablere gode KPI’er som styringsverktøy av deres verdikjede.

Funksjonell teknologirådgivning

Deloitte kan sikre en forsvarlig og strukturert vurdering og integrering av systemer og teknologi inn i din verdikjede. Alt fra CRM-systemer til håndholdte terminaler kan vi bistå i implementering av. Teknologi har blitt en viktigere kilde til en god verdikjede og kan skape mange nye muligheter både internt og eksternt. Likevel er det viktig å gjøre en avveiing av hva som er nødvendig eller ikke.

Performance benchmarking

Selv om din verdikjede eller logistikkløsninger er unike for deg, vil de ha likhetstrekk til andre virksomheter i tilsvarende bransjer eller områder. Deloitte kan gjennomføre en benchmark av din verdikjede for å sikre at du gjør de riktige tingene og avdekke potensielle kilder til forbedring.

Risikostyring- og analyser

Ved å gå igjennom hele verdikjeden kan vi avdekke hvilke risikoelementer som finnes, utarbeide mottiltak og bistå i implementeringen av disse. Et aktivt forhold til risikoelementene i din verdikjede vil forhindre at de inntreffer og kan snus til fordel for virksomheten. Kontinuerlig styring vil kunne forhindre uønskede hendelser.