Perspektiv

Kommunereformen

Hvilke føringer er lagt for fremtidens kommunestruktur?

I januar 2014 satte regjeringen ned et utvalg som skulle foreslå prinsipper og kriterier for en mulig ny kommuneinndeling. I utvalgets første delrapport fremgår kriterier og prinsipper vurdert i forhold til dagens oppgaveportefølje. Vi gjengir her et utdrag fra utvalget sine konklusjoner.

Les mer om kommunereformen i den nye utgaven av magasinet Kommunalt innblikk.

I delrapporten, som ble fremlagt 31. mars 2014, ble det anbefalt ti kriterier rettet mot kommunene, og to kriterier rettet mot staten. Forslaget til kriterier og prinsipper for en god kommuneinndeling skulle være basert på de oppgavene kommunene har i dag. Formålet skulle være at kriteriene som utvalget kom frem til skulle benyttes for å vurdere kommunesammenslåing og ny kommunestruktur. Kriteriene skulle også ivareta kommunens fire roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.

Kriterier for kommunene:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

Kriterier for staten:

11. Bred oppgaveportefølje

12. Statlig rammestyring

Vektleggingen av de fem øverste kommunekriteriene var bakgrunnen for at utvalget i sin rapport anbefalte en kommunestruktur med en minstestørrelse på 15 000–20 000 innbyggere. Videre vektla utvalget at kommunestrukturen bør nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder, særlig i byområder. Til sist anbefalte utvalget at staten bør redusere detaljstyringen av sektoren, og at ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer. Regjeringen har i kommuneproposisjonen 2015 ikke lagt frem en tilsvarende minstestørrelse for norske kommuner.

Les mer i Kommunalt innblikk

I Kommunalt innblikk ønsker vi å formidle ny kunnskap, synspunkter og oversikt over dagsaktuelle temaer som gjelder din kommune og ditt lederansvar. Artiklene spenner fra omtale av konkrete erfaringer våre ansatte har gjort seg gjennom prosjekter i kommunene, til drøfting av ledelses- og organisasjonsutfordringer. I tillegg finner du artikler om viktige reformer og lovendringer med betydning for kommunal sektor.

Last ned Kommunalt innblikk, nr. 3 2014
Var denne siden nyttig?