Åtte tips til kommuner som skal slå seg sammen

Artikkel

Åtte tips til kommuner som skal slå seg sammen

Vellykkede sammenslåingsprosesser er fundert på tre grunnsteiner: Tydelige målsettinger, god kontroll og endringsledelse.

Å slå sammen to eller flere kommuner er en kompleks omstillingsprosess, noe det bør tas hensyn til fra starten av. Planleggingen bør begynne nå, samtidig som kommunene  sørger for god kommunikasjon til ledere, medarbeidere, innbyggere og næringsliv.

Her er åtte tiltak som kommunene kan sette i gang med umiddelbart:

1. Utarbeide en integrasjonsstrategi for å konkretisere hva som må kartlegges, analyseres og besluttes innenfor de ulike hoveddelene av sammenslåingsprosessen

 • Å utarbeide en integrasjonsstrategi vil gi nyttig oversikt over hva som må gjøres, gjensidige avhengigheter mellom ulike deler av sammenslåingsprosessen og hva som er hensiktsmessig framdrift
 • Strategi med visjon og målsetninger som grunnlag for prosjektorganisering, prioritering og overordnet framdrift

2. Utarbeide en kommunikasjonsplan

 • Sørg for å legge opp en god plan på hvordan kommunene skal informere om prosessen til ansatte, innbyggere, næringsliv og nabokommuner

3. Konstituering av fellesnemd i henhold til Inndelingsloven

 • Opprette administrativ støtte for fellesnemda i den første fasen
 • Utarbeide reglement for fellesnemda
  • Fullmakter
  • Rolleavklaring mellom fellesnemda, kommunestyrene, rådmenn og prosjektorganisasjon

4. Etablere prosjektorganisasjon med klart mandat og målsetninger for hva man ønsker å oppnå med sammenslåingen

 • Ansette prosjektleder
 • Etablere prosjektgrupper for sentrale områder i sammenslåingen
 • Håndplukke ledere for prosjektgruppene

5. IKT, fagsystemer, arkiv og digitalisering

 • Kartlegge hvilke systemer kommunene har, oppgraderingsbehov, ambisjoner for utvikling (digitalisering), og på hvilke områder det kan bli behov for nyanskaffelser
 • Forberede endringer i Matrikkelen (offisielt register for eiendommer, adresser, bygninger og boliger)

6. Utarbeide omstillingsavtale

 • Arbeidsgiverpolitisk strategi for hvordan ledere og medarbeidere skal ivaretas i sammenslåingsprosessen
 • Avklare lønns,- pensjons- og arbeidsvilkår i ny kommune
 • Kartlegge hvilke lønns- og pensjonsvilkår som gjelder (inkludert særavtaler) og avklare behov for harmonisering, ny felles pensjonsordning og hvilke vilkår som skal gjelde

7. Offentlige anskaffelser

 • Gjennomføre en kontraktsanalyse for å finne ut hvilke kontrakter kommunene er bundet av
 • Gjennomføre innkjøpsanalyser og vurdere innkjøpssamarbeid for nye kontrakter

8. Interkommunale samarbeid

 • Hvilke kommuner inngår i eksisterende interkommunale samarbeid? Hvilke samarbeid er det aktuelt å videreføre? Hvilke bør avvikles? 

Les også våre anbefalinger til kommunene, levert i samarbeid med Telemarksforskning:

Var denne siden nyttig?