Artikkel

Hvordan takler offentlig sektor pandemien?

COVID-19 perspektiv

Utviklingen i COVID-19-pandemien i Norge ved inngangen til påsken tyder på at myndighetene i Norge har gjort mye riktig i bekjempelsen av koronavirusets spredning i det norske samfunnet. Mange av våre velferdssystemer står støtt. Det er altfor tidlig å oppsummere konsekvenser og resultater, men hvordan har krisen blitt håndtert så langt?

Det er mulig allerede nå å si at de offentlige virksomheter som tilsynelatende håndterer krisesituasjonen best så langt, er de som både responderer hurtig nok og som også forutser hva som må gjøres i neste omgang. Dette gjør de ved å skaffe seg nødvendig oversikt raskt, hente inn innsikt om brukernes situasjon og nyttiggjøre seg erfaringer fra andre offentlige virksomheter i Norge og internasjonalt.

Sentrale og lokale offentlige virksomheter har i noen grad blitt overrasket av pandemien, enkelte mer enn andre, men det ser heldigvis ut som om langt de fleste har gode rutiner for krisehåndtering, ikke minst takket være rask og god styring fra regjering og nasjonale myndigheter. 

Helsevesenet synes så langt å takle godt det prekære behovet for hjelp - det vil si håndtering av de som legges inn på sykehus med alvorlige symptomer og livstruende sykdom. Det er også tydelig at det er mange helsetjenester som har prioritert ned det som ikke er livstruende, og dermed vil få en stor jobb med å hente inn det som utsettes eller avlyses for å øke kapasitet til å avhjelpe krisehåndteringen.

NAV jobber som helter med å oppgradere sine tjenester for å klare utbetalinger av dagpenger til det enorme antallet permitterte og (nye) arbeidsledige, og ser ut til å få dette til på en relativt god måte. De strever imidlertid med å møte behovet for rask omstilling av ledig arbeidskraft over i næringer som har behov. I tillegg må det også opprettes nye regler og prosedyrer for nye tilskuddsordninger som er opprettet i forbindelse med pandemien.


Dette hjelper vi kunder i offentlig sektor med nå
  • Kriseledelse og balanse mellom krisehåndtering og normal driftsituasjon, samt umiddelbar respons på håndtering av manglende kapasitet, tilgang på nødvendig utstyr eller svikt i verdikjeder for å få tilsendt utstyr eller distribuert utstyr til de som trenger det. Vi bistår med medisinsk personell til smittesporing i Oslo kommune. Vi har over 100 fagpersoner som på veldig kort tid etablerer og skalerer opp COVID-19-testsystemet for Storbritannias nasjonale helsetjeneste (NHS). Vi rådgir og hjelper en stor amerikansk stats myndigheter med operasjonell håndtering av hjelpeapparatet deres som svar på pandemien, herunder bistand til styring, kommunikasjonsstrategi, beredskapsplanlegging og hendelsesresponsplaner, samt dataanalyse og verktøy for å understøtte beslutninger og rapportering. Vi bistår myndighetene i BC, Canada i å sette opp en regional koordinasjonsenhet for forsyningskjeder knyttet til viktige helsetjenester og -utstyr. Til dette benytter vi dynamiske prognoseverktøy som forutsier etterspørsel etter disse kritiske forsyningene. 
  • Rask erfaringsinnhenting om brukerne av og målgruppene for ulike offentlige tjenestene, innsiktsinnhenting fra tilsvarende virksomheter og land som responderer på de samme utfordringer som vi opplever her i Norge. På denne siden finner du oversikt over 52 myndigheters håndtering, og denne oppdatere jevnlig - les mer her.
  • Utvikle løsninger raskt som avhjelper press på de tjenestene som opplever til dels ekstrem økning i pågang. Vi er stolt samarbeidspartner til NEW og flere andre dedikerte partnere i utvikling av Wemunity. I Irland har vi bistått Department of Employment and Social Affairs (DEASP) med design og utvikling av digitale tjenester slik at innbyggerne kan søke om COVID-19-assistanse for å dagpenger og sykepenger raskt utbetalt. Deloitte Israel har utviklet Converge Health Connect for COVID-19 for triagering, isolering og behandlingshåndtering av Coronavirus-pasienter / personer i karantene. For myndighetene et annet sted har vi utviklet nye muligheter for sky-vertskap for å godta digitale innsendinger av løsninger for utprøving av nye medisiner og eliminerer dermed 70 prosent av ledetiden som kreves for å starte gjennomgangen av nye medisiner for å adressere pandemien.
  • Holde oppe normal drift så godt som mulig slik at ikke opprydding i etterkant blir for massiv og krevende. Vi bistår med funksjoner for å styre porteføljer av prosjekter og utviklingstiltak som ikke må stoppe opp som følge av krisesituasjonen.
  • Personvern og forebygging av cyber-kriminalitet som følge av COVID-19 og behov for nye, digitale løsninger som må settes opp raskt og virksomheter som er mer sårbare enn i normalsituasjon fordi store deler av de ansatte jobber fra hjemmekontor.

 

Government funding response to COVID-19

Les mer her
Var denne siden nyttig?