Perspektiv

Fakta om dansk

kommunereform

Les mer i vårt magasin Kommunalt Innblikk som kommer i august.

Overblikk – den samlede reformprosessen: 4-5 årige tilløp til kommunalreformen, som ble implementert fra 1. januar 2007 og ble understøttet av en rekke underliggende reformer og større tiltak.

 

Første fase av kommunereformen i Danmark skjedde når den danske regjeringen oktober 2002 satte ned Strukturkommissionen, som skulle vurdere fordeler og ulemper ved alternative modeller for innretningen av den offentlige sektor. Dette inkluderte å vurdere geografiske og befolkningsmessige kriterier for kommune- og amtstørrelser, fordeler og ulemper ved endret oppgavefordeling og fordeler og ulemper med å redusere fra tre til to folkevalgte forvaltningsnivåer. Strukturkommisionen la frem sin utredning i 2004 der det ble konkludert med at amter og kommuner ikke var store nok til oppgavene og at det var flere uhensiktsmessige oppgavefordelinger mellom stat og kommune.

Kommunereformen ble videre vedtatt i 2005 og reformen trådde i kraft i 2007. Kommunereformen innebar en endret oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene, og en sammenslåing av kommuner. Før reformen var det i Danmark 271 kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsstørrelse på 19 900 personer. Kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere skulle enten slås sammen med andre kommuner, eller inngå forpliktende samarbeid.

Det ble i forbindelse med kommunereformen gjennomført en rekke kommunesammenslåinger og også noen oppdelinger av kommuner. Etter reformen var det i Danmark 98 kommuner med en gjennomsnittlig kommunestørrelse på 55 000 innbyggere. I tillegg ble de 14 amtene lagt ned, og det ble etablert 5 regioner som skulle ha fokus på sykehusdrift.

Danmark hadde forøvrig også i 1970 gjennomført en kommunereform, der man gikk fra 25 amter til 14 amter og fra 1.300 sognekommuner til 275 kommuner.

Var denne siden nyttig?