Artikkel

– Givergleden øker mer enn den økonomiske veksten

Fundraisingsrapporten 2015

For sjette gang er Deloitte klar med Fundraisingsrapporten; en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Konklusjonen er klar: Nordmenn gir mer enn før.

For hvert år har undersøkelsen blitt utvidet etter innspill fra organisasjonene. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. 

Den første rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, mens de senere undersøkelsene har blitt utvidet til å omfatte andre viktige og relevante inntektskategorier for organisasjonene. Undersøkelsene har resultert i rapporter som har gitt oss kunnskap om markedet for fundraising og kan forhåpentligvis være et nyttig verktøy i organisasjonenes arbeid for å skaffe inntekter.

Inntekter øker til tross for økonomiske nedgangstider

Hovedfunnene i rapporten er at nordmenns giverglede øker. Inntekter fra faddere og faste givere har økt med 9,2 prosent. I 2014 ga nordmenn 1,6 milliarder kroner til de ideelle organisasjonene som deltok i undersøkelsen, opp fra 1,46 milliarder kroner i 2013. 

– Nordmenns giverglede øker mer enn den økonomiske veksten i samfunnet, sier Grete Elgåen, partner i Deloitte og ansvarlig for undersøkelsen. 

I gjennomsnitt ga hver faste giver 2 793 kroner, og organisasjonene har rettet seg mot enda flere nye kanaler for å nå giverne.

– Sosiale medier har gjort fundraising enklere. Vi synes det er gledelig at så mange av organisasjonene er opptatte av trender og utvikling i bransjen, og ser verdien av en tett dialog med giverne, sier generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd.

Grete Elgåen, partner i Deloitte og ansvarlig for Fadderrapporten

Årets undersøkelse

Årets undersøkelse ble sendt ut til 135 ideelle organisasjoner, og det ble mottatt 72 svar. Utvalget baserte seg på medlemslister til de største interesseorganisasjonene.

*MNOK = Millioner kroner

Faddere/fastgivere

En fadder-/fastgiveravtale er definert som et fast avtalt betalende giverforhold hvor det er gjennomført minimum én innbetaling i løpet av året. I årets undersøkelse ble det oppgitt inntekter fra faddere/fastgivere fra private givere på 1 593 MNOK i 2014 og 1 459 MNOK i 2013. Dette er en økning på 9,2 % fra 2013 til 2014. Fjorårets undersøkelse viste økning på 11 % fra 2012 til 2013 mot 4 % fra 2011 til 2012. Inntekt fra faddere/fastgivere utgjør 10,7 % av totale anskaffede midler både i 2014 og 2013.

Antall faddere/fastgivere har økt med 7,1% fra 683 459 i 2013 til 713 799 i 2014. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 5,6 % fra 2012 til 2013. Gjennomsnittlig beløp per giver har økt med 0,7 %, i 2014 ga hver giver i snitt 2 793 kr mot kr 2 775 i 2013. Undersøkelsen viser at det er organisasjoner som retter seg mot barn som har flest antall faddere og fastgivere og som har høyest inntekt fra disse. Det samme resultatet så man også i de foregående undersøkelsene.

Den gjennomsnittlige levetiden på fadder-/fastgiveravtaler oppgis å være 7 år i 2014 som er det samme som i 2013. Organisasjonene oppgir at nye faddere utgjør 14,5 % av totalt oppgitt antall faddere i 2013 og 14,4 % 2014. Undersøkelsen viser at organisasjonene har et gjennomsnittlig frafall på 8,7 % i 2014 mot 6,7 % frafall i 2013.

Medlemsinntekter

Medlemsinntekter er kontingenter og lignende for medlemskap i organisasjonene. Medlemsinntekter utgjorde 3,7 % av totale inntekter både i 2014 og 2013. Dette utgjør en økning på 7,8 % fra 507 MNOK i 2013 til 547 MNOK i 2014.

Aksjoner

Inntekter fra aksjoner omfatter alle inntekter fra aksjoner som TV-aksjoner, artistgallaer og lignende. Inntekter fra aksjoner utgjorde 501 MNOK i 2014 mot 439 MNOK i 2013, som gir en økning på 14,3 %. Økningen i fjorårets undersøkelse var på 16 %. Inntekter fra aksjoner tilsvarer omtrent 3 % av totale inntekter i 2014 og 2013.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver utgjorde 463 MNOK i 2014 mot 377 MNOK i 2013. Dette utgjør en økning på 23 %. Testamentariske gaver tilsvarer 3 % av totale inntekter i både 2014 og 2013. 51 av de 72 organisasjonene som har deltatt i årets undersøkelse har svart at de jobber med å få inntekter fra testamentariske gaver.

Katastrofer

Organisasjonene har hatt en nedgang i inntekter i forbindelse med katastrofer fra 84 MNOK i 2013 til 42 MNOK i 2014. Inntektene i 2014 knytter seg i hovedsak til innsamling i forbindelse med katastrofen i Syria og ebolaepidemien i Vest Afrika. I 2013 ble det samlet inn til blant annet tyfonen som rammet Filippinene.

Crowdfunding

Crowdfunding er innsamling initiert av andre. Fra 2013 til 2014 økte inntekter fra crowdfunding med 55 % fra 9,6 MNOK til 14,9 MNOK. Også i år er det flere av organisasjonene har planer om å starte med crowdfunding.

Lotterier, tippemidler og andre spill

De samlede inntektene fra egne lotterier og spill er 156 MNOK i 2014 og 153 MNOK i 2013. Det representerer ca. 1 % av totale inntekter.

Tippemidler utgjorde 525 MNOK i 2014 mot 683 MNOK i 2013, en reduksjon på 23 %. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 55 % fra 2012 til 2013 som blant annet skyldtes en ekstraordinær kompensasjon. I 2014 utgjør tildeling fra tippemidler og andre spill 3,5 % av totale inntekter.

Inntekter fra næringslivet, skole, forening og lag

Inntekter fra næringslivet har gått ned fra 348 MNOK i 2013 til 346 MNOK i 2014. Det utgjør 2,3 % av totale inntekter i 2014 og 2,5 % i 2013.

Inntekter fra skoler, forening og lag har økt, fra 112 MNOK i 2013 til 115 MNOK i 2014. Inntektene utgjorde under 1 % av totale inntekter.

Andre gaver

Andre gaver består blant annet alternative gaver, anledningsgaver og minnegaver. Totale inntekter fra andre gaver i 2014 var 650 MNOK og 599 MNOK i 2013. Dette utgjør 4,4 % av totale inntekter både i 2014 og 2013.

Salgsinntekter

Salgsinntektene har økt fra 586 MNOK i 2013 til 607 MNOK i 2014. Dette er en økning på 3,6 %. Salgsinntekter utgjør 4,3 % av totale inntekter i 2013, og 4,1 % i 2014.

Tilskudd og andre tildelinger

Tilskudd er en vesentlig inntektskilde for mange organisasjoner. I 2014 utgjorde tilskudd og tildelinger totalt 7 958 MNOK av totale inntekter mot 7 034 MNOK i 2013. Dette utgjør 54 % i 2014 mot 51 % i 2013.

Tilskudd er i denne undersøkelsen fordelt i tre kategorier; tilskudd fra norske myndigheter, tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner, samt tildeling fra legater, stiftelser og andre.

Tilskudd fra norske myndigheter var i 2014 5 674 MNOK mot 5 274 MNOK i 2013. Dette tilsvarer en økning på 7,6 %. Totalt utgjorde tilskudd fra norske myndigheter i forhold til totale inntekter 38,2 % i 2014 og 38,5 % i 2013.

Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner har økt fra 1 548 MNOK til 2 054 MNOK fra 2013 til 2014, som tilsvarer 32,6 % økning.

Tildeling fra legater, stiftelser og andre utgjorde 230 MNOK i 2014, mot 212 MNOK i 2013, en økning på 8,8 %.

Innsamlingskanaler

I år som i fjor, utmerker innsamling via direkte markedsføring og sosiale medier seg som mye brukte innsamlingskanaler. E-post, SMS, events/messer, face-to-face, annonser og web er også innsamlingskanaler som benyttes mye av organisasjonene. Direkte markedsføring er også innsamlingskanalen som er mest inntektsgivende.

Det er mange av organisasjonene som har tatt i bruk nye kanaler det siste året, og flere planlegger å ta i bruk enda flere i fremtiden. Av innsamlingskilder som er aktuelle å ta i bruk for organisasjonene utmerker face-to-face, venneverving og SMS seg.

Var denne siden nyttig?