Artikkel

Ni transformasjonstrender for offentlige myndigheter

Government Trends 2020

Hvordan tilpasser offentlig sektor seg de store forandringene i dagens samfunn? Ettersom verden stadig blir mer integrert og intuitiv er det ni trender innen transformasjon blant offentlige myndigheter som peker seg ut.

Denne artikkelen er et sammendrag av rapporten Goverment Trends 2020. Rapporten kan lastes ned her.

Vi er nå inne i det Verdens økonomiske forum (WEF) kaller den fjerde industrielle revolusjon. Med en forventing om imponerende teknologiske fremskritt som kommer, kan dette bli en av de mest betydningsfulle tidene i menneskenes historie, på linje med oppfinnelsen av trykkpressen, dampmotoren, bilen og vaksiner.

Nye modeller vil erstatte utdaterte systemer og praksis

I en verden i konstant endring må også offentlige myndigheter oppfatte og reagere på nye teknologiske muligheter, sosiale utfordringer og innbyggerbehov når de dukker opp.

Det innebærer blant annet å bryte sammen siloer og sømløst koble sammen og effektivisere data og prosesser for å finne nye løsninger, forbedre sikkerheten, og skape gode opplevelser for innbyggerne. Kort sagt, den økende transformasjonstakten vil kreve fjerning av utdaterte systemer og praksis og erstatte dem med nye modeller bedre egnet til en alder av kunstig intelligens (AI).

Deloittes Center for Government Insights har siden oppstart for omtrent 3 år siden forsket på endringer som vil påvirke og transformere offentlige aktører over hele verden. I løpet av denne perioden har over 150 dybdestudier blitt publisert på temaer på alt fra framtidens regulering til effekten av blockchain og andre nye teknologier som vil påvirke offentlige sektor.

Rapporten Government Trends 2020 sammenstiller innsikten fra denne forskningen til å fokusere på de ni mest transformative trendene for offentlig sektor i dag. Rapporten er tilsiktet ledere innen offentlig sektor som forstår viktigheten av endring og som er opptatt av innovative ideer for framtiden.

Trendene presentert i denne rapporten er også høyst gjeldende for norske forhold. Blant annet ser vi at store offentlige virksomheter som NAV har endret fokus til å være mer bruker/kundeorientert. Konseptet med digital identitet jobbes det også med på tvers av offentlig forvaltning, blant annet i regi av direktoratet for e-helse og med digitale førerkort hos Statens vegvesen.

                -  Katrine Minken, leder for offentlig sektor i Deloitte Norge

 

Ni transformative trender innen offentlig sektor

 1. AI – Kunstig intelligens – Kognitive teknologier
  Inntil nylig hadde hovedvekten av offentlig virksomhet problemer med å forstå mulighetsrommet som oppstår ved å ta i bruk AI-teknologi, mens i dag tar flere og flere offentlige aktører i bruk dette i for å utnytte de store mengdene med data de sitter på.
 2. Digital innbygger/borger - Digital identitet – Sømløs brukeropplevelse
  Lenge har man gjennom livets løp måttet forholde seg til et virvar av ulike systemer og etater når det kommer til offentlige tjenester. Nå ser det ut til at offentlig sektor har sett behovet for å utvikle en felles unik digital identitet for brukere som kan benyttes på tvers av ulike virksomheter og tjenester. I Norge synes dette blant annet gjennom planer for digitalt førerkort og e-journal på tvers av ulike helseforetak og primær- og spesialisthelsetjenesten.
 3. Bruk av bevisst påvirkning «Nudging» - Innsikt fra adferdsøkonomi
  Offentlige virksomheter bruker i økende grad såkalt «nudge»-teknikker, legge til rette for å hjelpe individer med å ta bedre beslutninger som en slags bevisst påvirkning, til å oppnå ønskede resultater. Ved bruk av innsikt fra adferdsøkonomi og menneskets psykologi ønsker man dermed å redusere bruk tradisjonelle insentiver og straff og heller designe løsninger for å påvirke og optimalisere innbyggernes daglige beslutninger for å skape et bedre samfunn.
 4. Data- og AI-etikk – Håndtere den etiske kompleksiteten i en verden av big data
  Offentlige myndigheter har en sentral rolle når det gjelder etiske problemstillinger knyttet til de store mengdene data og bruken av AI-teknologi i dagens samfunn. Dette innebærer både etisk riktig håndtering av de store mengdene sensitive data offentlige aktører sitter på, og regulering av datahåndtering blant private aktører.
 5. Bruk av data analytics, scenarioer og simulering
  Ideen om at offentlige myndigheter skal jobbe mot å forhindre problemer i steder for å kun håndtere de etter de har oppstått er ikke ny. Likevel ser man en at bruk av data analytics, scenarioplanlegging og simulering gjør at myndigheter i større grad jobber med å forutsi situasjoner og dermed ta bedre beslutninger for fremtiden. Her har blant annet Deloitte bistått i arbeidet med å utvikle fire scenarioer for det norske samfunnet frem mot 2030.
 6. Skyløsninger som innovasjonsdriver: grunnlag for teknologisk utvikling i offentlig sektor
  Skyløsninger ble tradisjonelt sett på som kostnadsbesparende, men offentlig aktører ser i økende grad verdien av dette, spesielt hvordan den muliggjør informasjonsdeling og innovasjon på tvers av ulike virksomheter.
 7. Eksperimentering og egne miljøer for innovasjon
  Et trygt, kreativt miljø som tolererer og til og med hyller å ta sjanser, prøving og feiling, er viktig for å få til innovasjon. Dette kan være vanskelig å få til i offentlig virksomhet ettersom det kan være vanskelig å se tidlige og direkte resultater og feiling kan ses på som sløsing av skattepenger og føre til politisk upopularitet. For å motvirke dette har mange offentlige aktører innført egne formelle innovasjonsenheter med formål å skape gode miljøer for innovasjon og utvikling.
 8. Smart offentlig sektor – integrert, tilkoblet, og bærekraftig
  Konseptet «smarte byer» med bruk av teknologi for å optimalisere hverdagen til forbrukere har slått rot verden over. Flere offentlige myndigheter viderefører nå konseptet til et bredt spekter av offentlige domener som for eksempel universiteter og militærbaser.
 9. Brukeropplevelse i sentrum
  I tråd med digitaliseringsbølgen fokuserer offentlig virksomhet i økende grad på brukeropplevelse og det å optimere brukertilfredshet. Ved å tenke på innbyggere som kunder og ta i bruk verktøy for å sette seg inn i deres situasjon og opplevelse kan offentlige aktører potensielt skape bedre løsninger som er mer individualisert og rettet mot brukernes behov.
   

Rapport: Government Trends 2020

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?