Artikkel

Høringsforslag og endringer i forskrift for idrett og frivillige organisasjoner

Forslag til nye stimuleringsordninger for frivillige organisasjoner og idretten, samt forslag til endring i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Kulturdepartementet har sendt ut forslag om to nye forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for frivillighet og idrett. Videre er det sendt ut høringsforslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det er nå mulighet til å komme med høringskommentarer og påvirke hvordan de endelige forskriftene blir.
 

Forslag til nye stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten

Kulturdepartementet har fremmet forslag om to nye støtteordninger med varighet fra 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021.

Stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Ordningen skal favne bredden av frivillighet og idrett. Det vil gis støtte til aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene. Ca. en tredjedel av midlene vil fordeles basert på systemet for mva-kompensasjon. Alle organisasjoner som har søkt mva-kompensasjon for 2020 kan melde inn sitt behov. Resten av midlene vil fordeles basert på en søknadsbasert ordning, der det kan søkes om å få dekket kostnader knyttet til følgende:

  • Merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter.
  • Kostnader til utvikling av nye aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet helt eller delvis er gjennomført.

Forslag til forskrift er tilgjengelig her

Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi

Ordningen er tiltenkt for å stimulere til at publikumsarrangementet med nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet kan gjennomføres med delvis dekning av merkostnader og mindreinntekter. Ordningen gjelder for arrangement som er planlagt gjennomført mellom 1.1.21 og 30.06.21. Ordningen vil også dekke avlyste arrangement.

Forslag til forskrift er tilgjengelig her

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no

Fundraising-rapporten

Norske innsamlings-organisasjoner samler inn mer enn noen gang tidligere. Les mer i fundraisingrapporten.

Les mer her

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet har sendt ut et høringsforslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene søker å endre regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke.

Forslagene:
  • Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Se høringsbrevet her og send inn høringssvar her

Var denne siden nyttig?