Artikkel

Ideelle organisasjoner har falt mellom to stoler

Kompensasjonsordningene løser ikke utfordringene for mange frivillig lag og organisasjoner. Når du ikke har «erverv til formål» og ikke betaler skatt, faller du utenfor kontantstøtte-ordningene. Lag og organisasjoner må omfattes av kontantstøtten og gis økt bevilgning til merverdiavgiftskompensasjon.

Kronikk skrevet av Grete Elgåen, revisor, partner og leder bransjegruppen for organisasjoner i Deloitte Norge, og Rune Sandseter, advokat og partner i Deloitte Norge. Kronikken var først på trykk i Dagsavisen 4. mai 2020.

 

Myndighetene skal ha honnør for å raskt ha kommet med tiltak for å begrense de økonomiske konsekvensene av pandemien. De sentrale tiltak har blant annet vært en søknadsbasert ordning for kultur og idrett hvor det gis kompensasjon for arrangementer som ikke kan avholdes og kontantstøtteordningen for næringslivet.

Forskriftene som kompenserer for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følger av at arrangement må avlyses eller utsette på grunn av Covid-19 hadde søknadsfrist den 21. april. Vilkårene i forskriftene medførte at mange organisasjoner ikke kunne anvende denne. Resultatet av søknadene viser også dette. Av et fond på totalt kr 700 millioner for idrett og frivillighet har det blitt søkt om kompensasjon for kr 371 millioner. Diskusjonen om det betyr at fondet var for raust eller nåløyet for trangt landet ved at kulturminister Abid Raja påpekte at tiltakene mot denne sektoren ikke har vært innrettet riktig.

Frivillige lag og organisasjoner er heller ikke omfattet av kontantstøtteordningen, forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak som har omsetningsfall på 30 % (20 % i mars) eller mer sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Ordningen gjelder kun foretak som er skattepliktige. Riktignok åpner forskriften for at foretak som er delvis skattepliktige, kan søke om kompensasjon for den skattepliktige virksomheten. Dette har imidlertid begrenset betydning for frivillige lag og organisasjoner og innebærer at de ikke får dekket kostnadene ved kjernevirksomheten som typisk er skattefri.

Stortingets finanskomite har i proposisjon (Innst 232 L) til den såkalte kontantstøtteloven uttalt at:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har 'erverv til formål' og dermed ikke betaler skatt, blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift.»


Vi oppfatter at det er bred politisk enighet om at frivillige lag og organisasjoner er en viktig del av det norske samfunnet, blant annet fordi de kan avlaste oppgaver det offentlige tradisjonelt løser. Det er viktig at forutsetningene for deres eksistens ivaretas gjennom denne krisen. Dette kan delvis løses ved økte bevilgninger til momskompensasjonsordningen. Dette kan være en måte å oppfylle Stortingets intensjon om å innføre målrettede tiltak for foreninger, lag og organisasjoner.

Det er et enkelt verktøy som vil løse utfordringen for mange. For flere søknadsberettigede organisasjoner vil dette ikke være tilstrekkelig. Videre er det organisasjoner som ikke er søknadsberettigede etter momskompensasjonsordningen. Eksempelvis nevnes studentsamskipnader og andre interesseorganisasjoner. Derfor bør myndighetene gi organisasjoner uten skattepliktig virksomhet mulighet til å søke kontantstøtte.

Myndighetene bør vurdere også andre ordninger basert på innspill fra organisasjoner som er i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av Covid 19. For behovet for denne type organisasjoner vil fremdeles finnes når denne krisen en gang tar slutt.

Deloitte's samleside om COVID-19

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med
Var denne siden nyttig?