Artikkel

Endringer i kompensasjonsordninger for organisasjoner

COVID-19: Frivillighet, idrett, kultur og ideell sektor

Vi oppsummerer viktig endringer og nye tiltak for organisasjoner i koronakrisen fra revidert nasjonalbudsjett som nylig ble lagt frem. Vi ser dessverre at mange organisasjoner fremdeles står uten tilstrekkelige støtte.

Frivillighets- og idrettssektoren

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag 12. mai 2020 ble det foreslått følgende endringer i kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren:

  1. Ordningen utvides i omfang slik at den dekker tap fra flere inntektskilder og et større mangfold av arrangementer, blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. I tillegg er ordningen justert slik at den også vil gjelde for delvis avlyste arrangementer. Det gis 70 prosent kompensasjon og det settes en maksgrense på 9,3 millioner kroner.
  2. Ordningen utvides i tid, så den gjelder hele perioden fra 12. mars til 15. juni. Organisasjoner som har søkt kompensasjon for billettinntekter og deltakeravgifter i første periode, kan søke på nytt for å få dekket inntektskildene som innlemmes nå.
  3. Ordningen foreslås økt med ytterligere 320 millioner kroner. Det gir en pott på minst 650 millioner kroner for den nye søknadsrunden. Samlet kompensasjon til idrett og frivillighet blir på over én milliard kroner.

Les mer om ordningen her.

Kultursektoren

Regjeringen foreslår å videreføre kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet for perioden fra 1. mai til 15. juni for arrangementer som helt eller delvis må avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Det foreslås en bevilgning på 300 millioner kroner. Videre foreslås det at søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra sammenligning med tilsvarende periode eller arrangement i foregående år.

Les mer om ordningen her.

Andre ordninger relevant for ideell sektor

Regjeringen foreslår å opprette en kompensasjonsordning for ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med regionale helseforetak eller kommuner. Dette kan for eksempel være institusjoner som finansieres gjennom folketrygdens bidragsordning. Det foreslås en bevilgning på 25 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår en tiltakspakke for sårbare barn og unge for å bedre situasjonen for disse både under og etter koronakrisen. Blant tiltakene er:

  • 53 millioner kroner til ferie- og fritidsaktiviteter til utsatt og sårbare barn og familier
  • 10 millioner kroner til innsatsen mot overgrep mot barn over internett
  • 7 millioner til Røde Kors sitt samtaletilbud «Kors på halsen»
  • 4 millioner kroner til oppfølging av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
  • 4 millioner kroner til Alarmtelefonen for barn og unge
  • 2 millioner kroner til aktivitetstilbud for barn i mottak
  • 1,8 millioner kroner til Mental helse – Foreldresupport og informasjonsvideoer for fremmedspråklige foreldre

Les mer om ordningen her.

Behov for flere tiltak

Vi er på lik linje med flere bekymret over manglende tiltak for organisasjonene som sliter med økte oppgaver og lavere inntekter. Det er flere organisasjoner som faller utenfor dagens støtteordninger. De favner for eksempel ikke bortfall av betaling for tjenester - også fra det offentlige, salg av varer (herunder bruktbutikker), gaver, innsamlingsaksjoner, sponsoravtaler mm. Undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser til milliardtap for organisasjonene.

Resultatet for de som ikke klarer å opprettholde finansieringen vil sette tydelig preg på samfunnet fremover.  Det vil bli mindre til oppfølging og aktiviteter til de som er i sårbare situasjoner og trenger det mest.

Under spørretimen i Stortinget 13. mai ble regjeringen utfordret på hvorfor de ikke har møtt Stortingets anmodning om krisepakker som dekker denne sektoren tilstrekkelig, da det er flere organisasjoner som faller mellom to stoler. I sin respons sier regjeringen at de arbeider med dette. Vi har derfor tro på at det kommer flere tiltak som imøtekommer noen av behovene.

Var denne siden nyttig?