Artikkel

Utfordringene for den nordiske velferdsmodellen

Den nordiske modellen er en suksess, der den i stor grad har lyktes med både å sikre likhet og velstand for innbyggerne i de nordiske landene. Men modellen trues både av interne og eksterne forhold.

Dette diskusjonsnotatet ser nærmere på en rekke av disse utfordringene, og stiller spørsmål om hvordan velferdsstaten skal takle dem.

Den nordiske velferdsstaten viser at det ikke nødvendigvis er et motsetningsforhold mellom likhet på den ene siden, og vekst og materiell velstand på den andre. Med relativt høyt skattenivå, gratis offentlige tjenester og en liberal tilnærming til privat sektors vekst og konkurransedyktighet, scorer de nordiske landene høyt på parametere som: økonomisk likhet, velstand, sosial utvikling og kvaliteten på offentlige institusjoner.

Diskusjonsnotatet er et resultatet av en rekke intervjuer med ledere i både privat og offentlig sektor i Norge, Sverige, Island og Finland.  I Danmark er det gjennomført et større antall intervjuer forbindelse med Small Great Nation-prosjektet.

Last ned diskusjonsnotatet i sin helhet her.

Utfordringene som kan endre modellen

Den nordiske modellen står ovenfor ulike typer utfordringer . Det kan være interne faktorer, som mer begrensede budsjetter, og eksterne faktorer, som globalisering og innvandring.

I diskusjonsnotatet du kan laste ned her, ser Deloitte nærmere på et utvalg av utfordringene de nordiske landene står overfor.

I vår undersøkelse finner vi tre hovedutfordringer som kan true den nordiske velferdsmodellen, hver hovedutfodring har to. spesifiserte underkategorier.

Sammenhengskraft og velvære

Innenfor det første hovedtemaet, sammhengskraft (social cohesion) og lykke, diskuteres to momenter:

Polarisering utfordrer sosial utjevning: Vi ser at sammenhengskraften har rykket nedover i de nordiske landene. Dette kan føre til økt polarisering.

Petter Stordalen sier:

Vi må se på den økte polariseringen. Vi ser det i USA, vi ser det i Europa og vi ser det i Norge: mangel på forrståelse for viktigheten av mangfold og akepst for ulikhet. Polarisering er farlig og det kan føre til en destabilisering av vårt samfunn.

 

Den mentale helsen i enkelte grupper: Det er også et fall på «lykkestatistikken» Studier viser at spesielt unge jenter og arbeidsledige er mindre lykkelige enn tidligere.

 

Evnen til omstilling i offentlig sektor

Det andre hovedtemaer ser nærmere på følgende:

Arbeid i siloer gjør omstilling og innovasjon vanskeligere: Hva skjer når gamle reguleringer møter ny teknologi? Tradisjonelle reguleringer og satte strukturer gjør det vanskelig å løse nye og komplekse samfunnsutfordringer på en god og effektiv måte. Hvordan skal offentlig sektor tilpasse seg?


Økende behov for digitalisering og automatisering: Hemmer selve organiseringer av offentlig evnen til innovasjon og muligheten til å ta i bruk digitale løsninger på en vellykket måte?

 

Langsiktig konkurransedyktighet

Det tredje og siste hovedtemaet, diskuterer følgende:

Det å utnytte mulighetene for vekst i Norden kan være vanskelig: Det å sikre vekst og velstand er høyt på agendaen i alle nordiske land. Men hvordan skal de nordiske landene sikre vekst i en stadig mer globalisert økonomi? Og hvordan kan Norge gjøre seg mindre avhengig av oljen i sin økonomi?


Bedre integrasjon på arbeidsmarkedet: For at modellen skal være bærekraftig også på sikt er det viktig å få folk i arbeid. Den nordiske modellen er sårbar for demografiske endringer og avhengig av en lav andel arbeidsledige. Det er en utfordring for de nordiske landene å sørge for at flere innvandrere og unge uten utdanning kommer seg i jobb.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i NAV, sier:

Fremtidens velferdsstat og modellens bærekraft er avhengig av at alle som kan jobbe, faktisk jobber

Last ned diskusjonsnotatet i sin helhet her.

Velferdsstatens utfordringer

Last ned
Var denne siden nyttig?