Fallskjermhoppere.

Artikkel

Statsbudsjett 2016

Endringer for organisasjoner

Statsbudsjettet for 2016 er lansert, og de viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner med 60 millioner kroner. Samlet foreslås bevilget 1,3 milliarder kroner til ordningen. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet.

 

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra 100 millioner kroner til 142,9 millioner kroner i 2016. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

 

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner forblir uendret på 20.000 kroner.

 

Økning av merverdiavgift

Øking av merverdiavgiften fra 8 til 10 prosent vil omfatte idrettsarrangementer som ikke er et enkeltstående arrangement og hvor billettinntektene overstiger 3 millioner kroner pr. år I tillegg vil en satsøkning få betydning for de to øverste divisjonene innen fotball og øverste divisjon i ishockey.

 

Merverdiavgift - fritak

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å innføre et fritak for plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som på veldedig grunnlag gis bort til frivillige organisasjoner.

 

Frivillighet Norge

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Frivillighet Norge med 2 millioner kroner for å støtte opp under organisasjonenes arbeid for å rekruttere flere nye og flere frivillige til organisasjoner med behov for frivillige. Regjeringen foreslår et samlet tilskudd på 7 millioner kroner til Frivillighet Norge for 2016.

 

Frivillighetsregistret

Frivillighetsregistret er et virkemiddel som skal sørge for at flere organisasjoner registreres og at registrert i økende grad tas i bruk i samhandlingen mellom det offentlige og frivilligheten.

Regjeringen fjernet innmeldingsavgiften til Frivillighetsregistret i 2015 og foreslår nå å fjerne årsavgiften fra 2016. Årsavgiften er i 2015 på 135 kroner. Det innebærer at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregistret.

Løsningen for å integrere medlemsregistrene og Frivillighetsregistret vil kunne tas i bruk i 2016. Dette vil gjøre det lettere for organisasjonene å innrapportere opplysninger til Brønnøysundregistrene.

 

Fattigdom – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å bidra til at barn og unge fra inntektsfattige familier kan ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

 

Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til gaveforsterkningsordningen med 15 millioner kroner. Dette gir et samlet bevilgningsforslag på 45 millioner kroner i 2016. Regjeringen innførte i 2014 en ny, rammestyrt gaveforsterkningsordning for å stimulere til øke privat finansiering av kulturinstitusjoner. Ordningen ble introdusert i museumssektoren, og ble fra 2015 utvidet til en større gruppe museer og museumsformål. I 2016 utvides ordningen til å omfatte formål utenom museumsfeltet, herunder gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

 

Humanitær bistand

Regjeringen vil øke den humanitære bistanden fra 3,3 milliarder kroner i 2015 til 4,3 milliarder kroner i 2016. I tillegg kommer 500 millioner kroner i kjernestøtte til World Food Programme (WFP) og UNHCR. Forsalget til total humanitær bistand blir dermed på 4,8 milliarder kroner. Samlet humaniær støtte til Syria, Irak og nabolandene vil i 2016 være minst 1,5 milliarder kroner.

 

Bistand

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 575 millioner kroner. Total bevilgning til bistand blir da 33,6 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet 3 milliarder kroner til klima- og skogsatsningen under Klima- og miljødepartementet. Forslaget til bistandsbudsjett utgjør 1 prosent av forventet BNI for 2016.

 

Skattesatser

For organisasjoner som er skattepliktige eller har begrenset skatteplikt vil en reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent ha betydning. Forslaget om generell reduksjon av formueskattesatsen til 0,8 % vil på samme måte slå ut ved formue som er skattepliktig som følge av begrenset skatteplikt. Eier organisasjonen næringseiendom, vil foreslått endret prosentandel av omsetningsverdien til 80 ved fastsettelsen av ligningsverdien slå ut. Sikkerhetsventilen foreslås økt til 96 %. Les mer om statsbudsjettets skatt- og avgiftsendringer i denne oversikten.

Var denne siden nyttig?