Tjenester

Evalueringer og utredninger

• Samfunnsøkonomiske analyser • Utredninger • Evalueringer

Det stilles stadig større krav til at offentlig sektor dokumenterer hvilke resultater og effekter tjenestene skaper for samfunnet og befolkningen. Deloitte hjelper offentlig sektor med å vurdere hvordan innsatsen bør organiseres, eller hvordan utvalgte tjenester kan bli bedre og mer treffsikre. Gjennom involvering av sentrale interessenter og målgrupper, og bruk av anerkjente metoder og analytiske redskaper, bidrar vi med relevant og anvendbar kunnskap.

Deloitte gjennomfører et stort antall analyser, utredninger og evalueringer for offentlige virksomheter hvert år, og bidrar gjennom dette til at offentlige virksomheter får et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling og effektivisering. 

Vi bistår i alt fra strategisk bistand og planlegging, til analyser og evalueringer, både under og etter implementering. Metodene vi bruker strekker seg fra deltakende metoder (kvalitative), hvor interessenter og brukere involveres i data- og informasjonsinnhenting, til kvantitative og evindensbaserte metoder, som for eksempel effektevalueringer.